lời nói đầu
Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có những biến chuyển tích cực, từ nền kinh tế với cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.
Hoạt động trong cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước, mỗi doanh nghiệp phải vận động trên thị trường, tìm mua các yếu tố cần thiết cho sản xuất và tìm thị trường để tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra. Phương châm chi phối hành động của các doanh nghiệp là" Sản xuất và đưa ra thị trường cái mà thị trường cần, chứ không thể bắt thị trường chấp nhận cái mà doanh nghiệp sẵn có". Điều đó chứng tỏ thị trường là chiếc " Cầu nối" giữa sản xuất và tiêu dùng, thị trường là khâu quan trọng nhất trong quá trình tái sản xuất hàng hoá của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp không những có nhiệm vụ sản xuất ra sản phẩm mà còn có nhiệm vụ tổ chức tiêu thụ số sản phẩm đó. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuôí cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại - phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững nếu họ luôn bám sát thích ứng với mọi biến động của thị trường và có trách nhiệm đến cùng với các sản phẩm của mình. Vì thế tiêu thụ được sản phẩm, trang trải được cac khoản chi phí, đảm bảo kinh doanh có lãi thực sự không phải là vấn đề đơn giản. Các doanh nghiệp phải sâu tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm, để từ đó đề ra các phương pháp, biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm - Một trong những yêu cầu hàng đầu của quản lý doanh nghiệp.
Chuyển sang nền kinh tế thị trường, cũng như tình trạng chung đối với doanh nghiệp nhà nước, Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Với mong muốn góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ, em chọn đề tài chuyên đề tốt nghiệp:
"Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí".

Chuyên đề gồm ba phần:

Phần I: Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường "
Phần II: Phân tích thực trạng công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí
Phần III: Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí

Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Phần I. Công tác tiêu thụ sản phẩm và một số yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1. Khái niệm - vai trò của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 3
1.1. Quan niệm về thị trường 3
1.2. Phân loại thị trường 5
1.3. Vai trò của thị trường đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 7
2. Sự cần thiết phải duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 8
2.2. Duy trì - mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là một tất yếu khách quan đối với các doanh nghiệp 9
2.3.Tác dụng của duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 11
3. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 11
3.1. Mối quan hệ giữa công tác tiêu thụ sản phẩm với duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11
3.2. Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 12
3.3. Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm 13
3.4. Những biện pháp hỗ trợ tiêu thụ 17
4. Yêu cầu của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 19
4.4. Tạo dựng và giữ gìn chữ tín của doanh nghiệp. 20
5. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường. 20
5.2. Những biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 22
Phần II. Phân tích thực trạng công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 27
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty dụng cụ cắt đo lường và cơ khí. 27
2. Một số đặc điểm kinh tế kĩ thuật ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí. 28
2.1. Đặc điểm máy móc thiết bị của công ty 28
2.2. Đặc điểm sản xuất sản phẩm của công ty. 30
2.3. Đặc điểm tình hình cung ứng NVL 31
2.4. Đặc điểm về lao động của công ty 33
2.5. Đặc điểm tổ chức của công ty 35
2.6. Đặc điểm về tài chính của công ty 37
3. Nhiệm vụ và thị trường tiêu thụ của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí. 39
3.1. Tính chất, nhiệm vụ sản xuất của công ty. 39
3.2. Thị trường tiêu thụ dụng cụ cắt của Việt Nam. 40
4. Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí 41
4.1. Tình hình thực hiện kế hoặch sản xuất 41
4.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí 44
4.3. Phân tích các hình thức tiêu thụ, phương thức thanh toán của công ty 50
4.4. Phân tích thị trường tiêu thụ - Khách hàng của công ty 52
4.5. Phân tích tình hình duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 54
4.6. Đánh giá chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 57
Phần III. Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí 61
1. Tầm quan trọng của việc duy trì và mở rộng thị trường dụng cụ và đo lường đối với công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 61
2. Mục tiêu, chiến lược và phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới 62
3. Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 62
Kết luận 72
[charge=150]http://up.4share.vn/f/4c7d75797e75797a/TM042.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí sẽ giúp ích cho bạn.