Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015

  Mở đầu
  Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đã có nhiều thay đối theo hướng tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và ổn định. Thu nhập của nhân dân được cải thiện. Việt Nam đang mở rộng quan hệ nhiều mặt với các n ước trên thế giới. Nhờ đó, đất nước đã tiếp cận được với sự phát triển chung của th ế giới, du nhập, đuổi bắt công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức v à hiểu biết của nhân dân.

  Trong quá trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng hơn về nghiệp vụ, tăng nhanh về tốc độ. Các ngân h àng thương mại trở nên gần gũi hơn với người dân, giao dịch với ngân h àng dần được coi là tất yếu trong các hoạt động kinh tế. Các phương tiện thanh toán hiện đại như Séc, ủy nhiệm chi, thẻ . đang mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng. Thẻ quốc tế bắt đầu phát hành tại Việt Nam từ năm 1990 và tăng trưởng nhanh về số lượng và giá trị giao dịch trong thời gian gần đây. Qua thẻ quốc tế, các ngân hàng Việt Nam hòa nhập với sự phát triển của các ngân hàng trên thế giới, đáp ứng y êu cầu hội nhập v à nhu cầu sử dụng các phương tiện thanh toán hi ện đại của người dân.

  Tuy vậy, thẻ quốc tế vẫn còn xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong x ã hội. Số lượng người sử dụng thẻ có tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại thị trường Việt Nam. Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan từ thị trường và nguyên nhân ch ủ quan từ các ngân h àng phát hành th ẻ. Do đó, việc nghi ên cứu định hướng và đưa ra các giải pháp để phát triển thẻ quốc tế có ý nghĩa rất thiết thực đối với các ngân h àng thương mại Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai.

  Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi chọn đề tài “Các giải pháp phát triển thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015” để nghiên cứu và làm luận văn.

  MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

  - Nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản về các phương tiện thanh toán không dùng ti ền mặt và thẻ quốc tế.

  - Nghiên cứu quá trình phát triển thẻ quốc tế và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thẻ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra nhận xét và đánh giá tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam.

  - Đề xuất những chương trình và giải pháp để phát triển thẻ quốc tế tại Việt

  Nam.

  - Thông qua các số liệu sưu tầm và những nghiên cứu trong đề tài tôi mong góp phần hoàn thiện hơn tổ chức quản lý hệ t hống ngân h àng nói chung và các ngân hàng thương mại Việt Nam nói ri êng.

  ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

  - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển thẻ quốc tế nói chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua và trong thời gian tới năm 2015.

  - Sử dụng các số liệu tổng hợp về hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong những năm gần đây để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thẻ quốc tế. Đánh giá tiềm năng phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam trong những năm tới.

  - Dựa trên cơ sở phân tích v à nghiên cứu, tôi đề xuất các chương trình và giải pháp nhằm phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam đến năm 201 5.

  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  - Đề tài này áp dụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, thố ng kê, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa.

  - Vận dụng lý thuyết về quản trị, lý thuyết về kế hoạch hóa phát triển kết hợp với nghiên cứu thực tiễn để đề xuất các giải pháp.
  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng, đồ thị, hình vẽ
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ 3
  1.1. Lịch sử ra đời và phát triển thẻ Ngân hàng 3
  1.2. Khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của thẻ quốc tế . 4
  1.2.1. Khái niệm thẻ quốc tế .4
  1.2.2. Đặc điểm thẻ quốc tế .5
  1.3. Phân loại thẻ quốc tế 6
  1.4. Thị trường thẻ quốc tế và các đối tượng tham gia . 8
  1.5. Lợi ích của việc sử dụng thẻ quốc tế . 10
  1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ 12
  1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới và Việt Nam 12
  1.7.1. Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới .12
  1.7.2. Tình hình phát triển thẻ quốc tế tại Việt Nam 14
  1.7.2.1. Tình hình phát hành và sử dụng thẻ quốc tế tại Việt Nam 14
  1.7.2.2. Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ . 17
  1.7.2.3. Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế tại Việt Nam hiện nay 17
  1.7.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI
  EXIMBANK 21
  2.1. Giới thiệu về Eximbank và Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank . 21
  2.1.1. Giới thiệu về Eximbank 21
  2.1.2. Giới thiệu về Phòng Quản Lý Thẻ . 21
  iii
  2.2. Hoạt động kinh doanh thẻ của Eximbank 24
  2.3. Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank tại Việt Nam . 25
  2.3.1. Thực trạng phát hành thẻ quốc tế ở Eximbank 25
  2.3.2. So sánh dịch vụ thẻ của Eximbank với một số ngân h àng khác (phụ
  lục 3) 29
  2.3.3. Vị thế của Eximbank trên thị trường thẻ Việt Nam . 36
  2.3.4. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ tín dụng
  . 40
  2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của
  Eximbank. . 42
  2.4.1. Các yếu tố tích cực 42
  2.4.2. Các yếu tố khó khăn và hạn chế . 43
  2.4.3. Tiềm năng về thị trường thẻ tại Việt Nam .44
  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ
  EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 .46
  3.1. Các quan điểm về việc phát triển thẻ quốc tế tại Eximbank . 46
  3.2. Mục tiêu phát triển thẻ quốc tế của Eximbank đến 2015 . 46
  3.3. Kế hoạch chi tiết triển khai và mục tiêu của từng giai đoạn 47
  3.4. Các giải pháp 47
  3.4.1. Giải pháp về tổ chức 47
  3.4.2 Giải pháp về quản trị .51
  3.4.2.1. Quản trị Ngân hàng . 51
  3.4.2.2. Quản trị rủi ro . 51
  3.4.3. Giải pháp về công nghệ thông tin . 51
  3.4.3.1. Bảo mật, phòng chống rủi ro . 52
  3.4.3.2. Nâng cấp hệ thống hiện tại 52
  3.4.4. Giải pháp về Marketing 53
  3.4.4.1. Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ . 53
  3.4.4.2. Các loại phí . 57
  iv
  3.4.4.3. Chính sách khách hàng . 58
  3.4.4.4. Công tác quảng bá 59
  3.4.4.5. Công tác liên kết 60
  3.4.5. Các giải pháp khác .61
  3.4.5.1. Công tác kế toán 61
  3.4.5.2. Phát triển nguồn nhân lực . 62
  3.4.5.3. Xây dựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua
  thẻ quốc tế . 63
  PHẦN KẾT LUẬN .66

  Xem Thêm: Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status