Lời nói đầu
Kể từ khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước đã tạo ra những chuyển biến lớn trong nền kinh tế-xã hội. Các Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Cao Su Sao Vàng – một trong những Công ty lớn của ngành Cao Su thuộc Bộ Công nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các loại săm lốp và đồ cao su khác- nói riêng khi chuyển sang hoạt động trong cơ chế mới cùng với việc mở ra nhiều cơ hội tốt thuận lợi cho kinh doanh đã gặp không ít những khó khăn thử thách do những cạnh tranh gay gắt của môi trường mới đem lại.
Một trong những vấn đề đang được các Doanh nghiệp quan tâm nhất là hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Bởi vì thông qua hoạt động phát triển thị trường thì mới tăng được khối lượng sản phẩm tiêu thụ, thực hiện được quá trình tái sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
Cơ chế thị trường làm cho bất cứ một Doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải có biện pháp nghiên cứu, mở rộng và phát triển thị trường của mình.
Từ nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty cùng với sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Quang Huy và những kiến thức đã được học em quyết định chọn chuyên đề:
Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Su Sao Vàng
Đề tài này nhằm hệ thống hoá lý luận về thị trường và phát triển thị trường . Trên cơ sở đó nghiên cứu thực trạng thị trường và vấn đề phát triển thị trường của Công ty, xem xét các mục tiêu và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Su Sao Vàng.
Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm ba phần:
Chương I: Vấn đề thị trường và phát triển thị trường của Doanh nghiệp.
Chương II: Phân tích thực trạng thị trường và hoạt động phát triển thị trường ở Công ty Cao Su Sao Vàng.
Chương III: Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Su Sao Vàng


Mục lục
Chương I: Vấn đề thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp 1
I. Thị trường và vai trò thị trường với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 1
1. Khái niệm về thị trường 1
1.1. Khái niệm về thị trường 1
1.2. Các yếu tố cấu thành thị trường 2
1.3. Các quy luật của thị trường 5
1.4. Các tiêu thức cơ bản phân loại thị trường 6
1.5. Chức năng thị trường 8
1.6. Kinh doanh theo cơ chế thị trường của doanh nghiệp thương mại 10
2. Vai trò của thị trường hàng hoá trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp 11
2.1.Sản phẩm hàng hoá phải được tiêu thụ trên thị trường 11
2.2. Vị trí của thị trường trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 12
2.3. Tác dụng của việc nghiên cứu thị trường hàng hoá 13
II. Phát triển thị trường ở doanh nghiệp 13
1. Quan niệm về phát triển thị trường 13
2. Sự cần thiết phải phát triển thị trường 15
3. Nội dung phát triển thị trường 15
3.1. Phát triển thị trường theo chiều rộng 16
3.2. Phát triển thị trường theo chiều sâu 18
4. Một số biện pháp phát triển thị trường 21
4.1. Chính sách sản phẩm 21
4.2. Chính sách giá cả 23
4.3. Chính sách phân phối 23
4.4. Chính sách chiêu thị bán hàng 25
5. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 26
5.1. Nhân tố cầu 26
5.2. Nhân tố cạnh tranh 26
5.3. Nhân tố giá cả 26
5.4. Nhân tố pháp luật 27
5.5. Nhân tố tiềm năng của doanh nghiệp 27
Chương II: Phân tích thực trạng thị trường và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cao su Sao vàng 29
I. Giới thiệu tổng quan về Công ty Cao Su Sao Vàng 29
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cao Su Sao Vàng 29
1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty Cao Su Sao Vàng 29
1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất của Công ty 32
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 35
2.1. Đặc điểm về lao động tiền lương 35
2.2. Đặc điểm về nguyên vật liệu 37
2.3. Đặc điểm về công nghệ sản xuất 38
2.4. Đặc điểm về sản phẩm - thị trường - khách hàng 41
2.5. Đặc điểm về nguồn vốn 42
2.6. Đặc điểm về uy tín trên thị trường 43
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 44
II. Phân tích thực trạng thị trường và hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Su Sao Vàng 46
1. Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm 46
1.1. Thực trạng thị trường của Công ty nhìn nhận theo khu vực thị trường 46
1.2. Phân tích thị trường theo cơ cấu mặt hàng 48
1.3. Phân tích thị trường theo khách hàng 50
1.4. Cơ cấu thị phần của Công ty 52
2. Phân tích hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 54
2.1. Hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chiều rộng của công ty 54
2.2. Hoạt động phát triển thị trường theo chiều sâu 55
2.3. Một số chi phí cho hoạt động phát triển thị trường của công ty ( Quý IV ) 56
2.4. Một số biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 58
III. Đánh giá hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua 65
1. Một số điều đạt được 65
2. Những vấn đề cần khắc phục 66
Chương III. Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Su Sao Vàng 68
I. Phương hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới 68
1. Phương hướng phát triển của công ty 68
2. Mục tiêu phát triển của Công ty 68
II. Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới 69
1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo thị trường 70
2. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 71
2.1. Nâng cao chất lượng công nghệ sản xuất 72
2.2. Nâng cao chất lượng nguyên vật liệu sản xuất 72
2.3. Nâng cao chất lượng thiết kế kỹ thuật 72
2.4. Đa dạng hoá sản phẩm 73
2.5. Xây dựng chính sách giá và phương thức thanh toán phù hợp 73
3. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 74
3.1. Kênh trực tiếp 75
3.2. Kênh gián tiếp 76
4. Chú trọng và tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty 77
4.1. Tăng cường các hoạt động giao tiếp khuếch trương 77
4.2. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 80
5. Liên doanh và hợp tác quốc tế 81
6. Cải thiện và củng cố uy tín của Công ty trên thị trường 81
III. Một số giải pháp khác 82
1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ công nhân viên 82
2. Tăng cường khả năng tài chính để thực hiện các giải pháp đồng bộ 82
3. Một số kiến nghị với Nhà nước 82
[charge=150]http://up.4share.vn/f/64555d51565d5154/TM037.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Su Sao Vàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cao Su Sao Vàng sẽ giúp ích cho bạn.