Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC
  PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  LỜI CAM ĐOAN .
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án 1
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 2
  3. Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu của luận án 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  5. Phương pháp nghiên cứu 5
  6. Đóng góp mới của luận án .5
  7. Bố cục luận án 7
  CHƯƠNG 1 8
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH 8
  1.1. Du lịch và thị trường du lịch 8
  1.1.1. Du lịch và đặc điểm ngành du lịch 8
  1.1.2. Thị Trường du lịch, chức năng và phân loại thị trường du lịch .13
  1.1.2.1. Khái niệm chung về thị trường du lịch .13
  1.1.2.2. Chức năng của thị trường du lịch .14
  1.1.2.3. Phân loại thị trường du lịch theo một số tiêu thức thông dụng 15
  1.1.3. Khái niệm về khách du lịch, loại hình du lịch .17
  1.1.3.1. Khách du lịch 17
  1.1.3.2. Loại hình du lịch 19
  1.1.4. Khái niệm sản phẩm du lịch, điểm du lịch .23
  1.1.4.1. Sản phẩm du lịch 23
  1.1.4.2. Điểm du lịch .24
  1.1.5. Kênh phân phối sản phẩm lữ hành trên thị trường du lịch quốc tế 25
  1.1.5.1. Hệ thống các kênh phân phối sản phẩm lữ hành quốc tế .25
  1.1.5.2. Hệ thống đại lý bán lẻ tại các thị trường gửi khách .27
  1.1.5.3. Hệ thống các doanh nghiệp lữ hành tại các thị trường gửi khách .29
  1.1.5.4. Hệ thống các doanh nghiệp lữ hành tại thị trường nhận khách .30
  1.1.5.5. Một số vận dụng đối với các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam .31
  1.2. Vị trí, vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 32
  1.2.1. Vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào nghiên cứu dịch vụ du lịch .32
  1.2.2. Vị trí của ngành du lịch 34
  1.2.3. Vai trò của ngành du lịch .36
  1.2.3.1. Vai trò của ngành du lịch đối với nền kinh tế .36
  1.2.3.2. Vai trò du lịch trong lĩnh vực văn hoá - xã hội .39
  1.2.4. Tác động giữa hội nhập kinh tế quốc tế và du lịch 41
  1.3. Phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế .45
  1.3.1. Phát triển bền vững 45
  1.3.2. Phát triển du lịch bền vững 46
  1.3.3. Các điều kiện phát triển du lịch .48
  CHƯƠNG 2 50
  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TÂY NGUYÊN .50
  2.1. Tổng quan về Tây Nguyên .50
  2.1.1 Tài nguyên tự nhiên của Tây Nguyên .51
  2.1.1.1. Địa hình, đất đai, khoáng sản .51
  2.1.1.2. Thuỷ văn 51
  2.1.1.3. Rừng Tây Nguyên 52
  2.1.1.4. Khí hậu 53
  2.1.2. Tài nguyên nhân văn của các tỉnh Tây Nguyên .54
  2.1.2.1. Nếp sống nương rẫy 54
  2.1.2.2. Lễ hội 55
  2.1.2.3. Văn hóa kiến trúc 56
  2.1.2.4. Văn hóa dân gian 58
  2.1.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 60
  2.1.3.1. Về giao thông 60
  2.1.3.2. Hệ thống cấp điện .62
  2.1.3.3. Hệ thống cấp nước 62
  2.1.3.4. Hệ thống bưu chính viễn thông .62
  2.1.4. Cơ sở hạ tầng xã hội 62
  2.1.4.1. Cơ sở đào tạo và nghiên cứu 62
  2.1.4.2. Các công trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe .64
  2.1.4.3. Hệ thống ngân hàng, tín dụng 64
  2.1.5. Vị trí của du lịch Tây Nguyên trong hệ thống du lịch Việt Nam 64
  2.1.5.1. Lợi thế so sánh của du lịch Tây Nguyên .64
  2.1.5.2. Về tài nguyên du lịch 65
  2.1.5.3. Về cơ sở hạ tầng .66
  2.1.5.4. Vị trí, vai trò của du lịch Tây nguyên trong chiến lược phát triển vùng và
  quốc gia 66
  2.1.5.5. Điều kiện kinh tế - xã hội 67
  2.1.6. Các nguồn lực khác 69
  2.2. Thực trạng hoạt động du lịch trên địa bàn Tây Nguyên .70
  2.2.1. Khách du lịch và thu nhập từ du lịch .70
  2.2.2. Cơ sở vật chất cho du lịch 76
  2.2.3. Khai thác tài nguyên du lịch phát triển loại hình sản phẩm du lịch .78
  2.2.4. Tổ chức không gian lãnh thổ .80
  2.2.5 Công tác xúc tiến, quảng bá liên kết phát triển du lịch .81
  2.2.6. Đầu tư phát triển du lịch 83
  2.2.6.1. Chính sách thu hút đầu tư du lịch .83
  2.2.6.2. Đầu tư phát triển du lịch .87
  2.2.7. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho phát triển du lịch .89
  2.2.8. Quản lý Nhà nước về du lịch và cơ chế, chính sách phát triển du lịch 90
  2.3. Tác động của du lịch đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch
  cơ cấu kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế 93
  2.3.1. Tác động của du lịch đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên 93
  2.3.2. Tác động của du lịch đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 96
  2.3.3. Tác động của du lịch với hội nhập kinh tế quốc tế 98
  2.4. Đánh giá chung về các điểm mạnh, điểm yếu; cơ hội và thách thức trong phát
  triển du lịch Tây Nguyên .99
  2.4.1. Điểm mạnh, điểm yếu 99
  2.4.1.1.Điểm mạnh .99
  2.4.1.2. Điểm yếu .103
  2.4.2. Cơ hội và thách thức đối với phát triển du lịch các tỉnh Tây Nguyên đến năm
  2020 .108
  2.4.2.1. Những cơ hội .108
  2.4.2.2. Những thách thức 109
  CHƯƠNG 3 PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂY NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 TRONG
  QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 115
  3.1. Dự báo phát triển du lịch thế giới, khu vực và Việt Nam đến năm 2020 . 115
  3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển du lịch thế giới và khu vực đến năm 2020 .115
  3.1.1.1. Tình hình chung của du lịch thế giới 115
  3.1.1.2. Xu hướng phát triển của du lịch thế giới 116
  3.1.1.3. Xu hướng phát triển du lịch vùng châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam
  đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 .117
  3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên đến năm 2020 122
  3.2. Quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển du lịch Tây Nguyên
  đến năm 2020 125
  3.2.1. Quan điểm phát triển du lịch 125
  3.2.2. Mục tiêu phát triển du lịch .126
  3.2.3. Định hướng phát triển du lịch 127
  3.3. Các giải pháp để phát triển du lịch Tây Nguyên đến năm 2020 .128
  3.3.1. Xây dựng chiến lược thị trường cho phát triển du lịch Tây Nguyên .128
  3.3.1.1 Thị trường mục tiêu của du lịch Tây Nguyên 129
  3.3.1.2 Xác định chiến lược các sản phẩm du lịch 132
  3.3.2. Giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch .140
  3.3.3. Giải pháp về công tác xúc tiến quảng bá du lịch .143
  3.3.4. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch 146
  3.3.5. Giải pháp phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng .148
  3.3.6. Giải pháp đầu tư và thu hút vốn đầu tư 150
  3.3.7. Giải pháp tổ chức quản lý nhà nước về du lịch .155
  3.3.8. Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách sạn, nhà hàng 158
  3.3.9. Phát triển các hình thức liên kết các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn khu vực
  Tây Nguyên 160
  3.4. Kiến nghị 168
  3.4.1. Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, Ngành 168
  3.4.2. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý các tỉnh Tây Nguyên 169
  KẾT LUẬN .170
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN .
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A. Tiếng Việt .
  B. Tiếng nước ngoài .
  DANH MỤC PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển du lịch tây nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status