Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phương pháp xác định lãi suất cho vay qua xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương pháp xác định lãi suất cho vay qua xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại việt nam

  Trang bìa
  Lời cam đoan
  Danh mục từ viết tắt
  Danh mục đồ thị, bảng biểu
  Danh mục phụ lục
  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT CHO VAY VÀ XẾP HẠNG TÍN
  DỤNG 1
  1.1 Khái niệm về NHTM . 1
  1.2 Lãi suất cho vay và vai trò của lãi suất cho vay . 1
  1.2.1 Khái niệm và bản chất của lãi suất . 1
  1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất cho vay . 2
  1.2.3 Những phương pháp xác định lãi suất cho vay của NHTM 3
  1.2.3.1 Lãi suất cho vay dựa trên tổng hợp chi phí . 3
  1.2.3.2 Lãi suất cho vay theo lãi suất cơ sở 4
  1.2.3.3 Lãi suất cho vay theo chi phí – lợi ích 5
  1.2.4 Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường . 7
  1.3 Quản trị lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM 8
  1.3.1 Rủi ro lãi suất trong kinh doanh 8
  1.3.2 Mục tiêu quản trị lãi suất .8
  1.3.3 Các phương thức quản lý lãi suất cho vay .9
  1.3.3.1 Cho vay với lãi suất cố định .9
  1.3.3.2 Cho vay với lãi suất điều chỉnh .9
  1.3.3.3 Sự linh hoạt trong lãi suất cho vay 9
  1.3.4 Kỹ thuật phòng chống rủi ro lãi suất . 11
  1.4 Xếp hạng tín dụng và sự cần thiết phải xếp hạng tín dụng trong hoạt động tín
  dụng của ngân hàng thương mại 11
  1.4.1 Định nghĩa xếp hạng tín dụng 11
  1.4.2 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn ngân hàng .12
  1.4.3 Sự cần thiết phải xếp hạng tín dụng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng
  thương mại 13
  1.5 Vai trò của xếp hạng tín dụng trong xác định lãi suất cho vay 14
  1.5.1 Nguyên tắc và các chỉ tiêu xếp hạng tín dụng doanh nghiệp . 14
  1.5.1.1 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 14
  1.5.1.2 Những chỉ tiêu dùng trong phân tích xếp hạng tín dụng doanh nghiệp . 14
  1.5.2 Vai trò của xếp hạng tín dụng 15
  1.5.2.1 Đối với ngân hàng thương mại 15
  1.5.2.2 Đối với doanh nghiệp được xếp hạng .16
  1.5.2.3 Đối với thị trường tài chính 16
  1.5.2.4 Đối với xác định lãi suất cho vay .17
  1.6 Vấn đề tự do hóa lãi suất ở một số quốc gia Châu Á 17
  1.7 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .19
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .22
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH LÃI
  SUẤT CHO VAY TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM .23
  2.1 Quá trình hình thành và phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam .23
  2.1.1 Sự hình thành và phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam qua các thời kỳ . 23
  2.1.1.1 Giai đoạn đầu của quá trình hình thành . 23
  2.1.1.2 Các đợt cải tổ của hệ thống ngân hàng . 24
  2.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng tại các NHTM Việt Nam 27
  2.1.2.1 Huy động vốn 27
  2.1.2.2 Cho vay vốn .30
  2.1.3 NHTM và hội nhập quốc tế 32
  2.1.3.1 Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng . 32
  2.1.3.2 Những yêu cầu đổi mới . 34
  2.2 Thực trạng việc xác định lãi suất cho vay tại các NHTM Việt Nam .35
  2.2.1 Giai đoạn từ năm 1988 đến tháng 6/1992 . 35
  2.2.2 Giai đoạn từ tháng 6/1992 đến tháng 7/2000 36
  2.2.3 Giai đoạn từ tháng 7/2000 đến tháng 5/2002 39
  2.2.4 Giai đoạn từ tháng 5/2002 đến nay . 41
  2.3 Những kết quả đạt được và những hạn chế, thách thức trong vấn đề xác định
  lãi suất cho vay tại các NHTM Việt Nam 45
  2.3.1 Kết quả đạt được 45
  2.3.2 Những hạn chế, thách thức . 46
  2.3.3 Nguyên nhân hạn chế . 47
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 48
  Chương 3: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY QUA XẾP
  HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  VIỆT NAM . 49
  3.1 Định hướng phát triển của NHTM Việt Nam . 49
  3.1.1 Thúc đẩy cạnh tranh và năng lực cạnh tranh . 49
  3.1.2 Bảo đảm sự lành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng 50
  3.1.3 Cải thiện tính minh bạch và công khai . 50
  3.1.4 Gia tăng khả năng tiếp cận đối với các dịch vụ ngân hàng . 50
  3.1.5 Hội nhập hơn với nền kinh tế toàn cầu và phù hợp những thông lệ quốc tế tốt
  nhất .51
  3.2 Quan điểm và mục tiêu xây dựng phương pháp xác định lãi suất cho vay qua
  xếp hạng tín dụng doanh nghiệp . 51
  3.3 Khách hàng doanh nghiệp và phân loại khách hàng doanh nghiệp 53
  3.3.1 Khái niệm khách hàng doanh nghiệp 53
  3.3.2 Phân loại khách hàng doanh nghiệp 53
  3.3.2.1 Theo loại hình doanh nghiệp và hình thức sở hữu . 53
  3.3.2.2 Theo lĩnh vực hoạt động . 54
  3.3.2.3 Theo qui mô doanh nghiệp . 54
  3.4 Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá 56
  3.4.1 Các chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp 57
  3.4.1.1 Nhóm các chỉ tiêu tài chính .57
  3.4.1.2 Nhóm các chỉ tiêu phi tài chính 59
  3.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro khoản vay . 61
  3.4.2.1 Nhóm các chỉ tiêu liên quan đến môi trường ngành kinh doanh . 61
  3.4.2.2 Nhóm các chỉ tiêu liên quan đến điều kiện kinh doanh . 62
  3.4.2.3 Nhóm các chỉ tiêu về nhân sự, quản trị điều hành . 62
  3.4.2.4 Nhóm chỉ tiêu dự kiến hiệu quả dự án/phương án vay vốn . 62
  3.4.3 Thang điểm đánh giá 64
  3.4.3.1 Điểm chỉ tiêu tài chính và tiêu chuẩn đánh giá . 64
  3.4.3.2 Điểm chỉ tiêu phi tài chính và tiêu chuẩn đánh giá 64
  3.4.3.3 Điểm chỉ tiêu về rủi ro khoản vay và tiêu chuẩn đánh giá . 65
  3.4.3.4 Xác định điểm tổng hợp xếp hạng tín dụng và xếp loại khoản vay 65
  3.5 Xây dựng phương pháp xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, xếp loại khoản vay và
  xác định lãi suất cho vay 66
  3.5.1 Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp 66
  3.5.2 Xếp loại khoản vay theo chỉ tiêu đánh giá rủi ro khoản vay 67
  3.5.3 Công thức xác định lãi suất cho vay 69
  3.5.4 Xác định lãi suất cho vay khách hàng doanh nghiệp theo mô hình phân
  tích rủi ro tín dụng . 70
  3.5.5 Các chính sách lãi suất cho vay của NHTM . 72
  3.5.5.1 Chính sách lãi suất thông thường 72
  3.5.5.2 Chính sách lãi suất thâm nhập thị trường 73
  3.5.5.3 Chính sách lãi suất cạnh tranh 73
  3.5.5.4 Chính sách lãi suất theo mối quan hệ 73
  3.5.5.5 Chính sách lãi suất thắt chặt tín dụng . 73
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 74
  PHẦN KẾT LUẬN . 76
  Danh mục tài liệu tham khảo 77
  Phụ lục . 80

  Xem Thêm: Phương pháp xác định lãi suất cho vay qua xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp xác định lãi suất cho vay qua xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status