Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

  MỤC LỤC TÓM LƯỢC
  􀁙􀁀􀁚
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC .v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU .vi
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .vi
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ .vii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .6
  1.1. CÁC KHÁI NIỆM 6
  1.2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 6
  1.3. QUÁ TRÌNH TRẢ CỔ TỨC .10
  1.4. CÁC CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 12
  1.5. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ CỔ TỨC .13
  1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA
  DOANH NGHIỆP 14
  1.7. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO LÝ THUYẾT
  M&M 17
  1.8. MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHI TRẢ CỔ TỨC TỪ CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN 18
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 29
  CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY 30
  2.1. ĐÔI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  VIỆT NAM THỜI GIAN QUA .30
  2.2. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG THỰC TẾ VIỆT
  NAM .35
  2.3. THỰC TRẠNG CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA .37
  2.4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC
  CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA: 50
  2.5. PHÂN TÍCH NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ
  TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM HIỆN NAY: .75
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 86
  CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC THÍCH HỢP CHO CÁC CÔNG
  TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .87
  3.1. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN: 87
  3.2. NHẬN THỨC CỦA BAN QUẢN LÝ .90
  3.3. QUI TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CHI TRẢ CỔ TỨC .93
  3.4. XEM XÉT MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN KHÁC 100
  3.5. NHỮNG GỢI Ý KHÁC: 105
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 108
  KẾT LUẬN: .109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  - ii -
  MỤC LỤC CHI TIẾT
  􀁙􀁀􀁚
  DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC .v
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU .vi
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ .vi
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ .vii
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
  3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2
  4. PHẠM VI, HẠN CHẾ NGHIÊN CỨU 2
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  6. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 4
  7. KẾT CẤU ĐỀ TÀI .5
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .6
  1.1. CÁC KHÁI NIỆM 6
  1.1.1. Cổ tức (Dividends): 6
  1.1.2. Chính sách cổ tức (Dividend policy): .6
  1.2. ĐO LƯỜNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 6
  1.2.1. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Dividend payout ratio): .6
  1.2.2. Tỷ suất cổ tức (Dividend Yield): .8
  1.3. QUÁ TRÌNH TRẢ CỔ TỨC .10
  1.4. CÁC CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 12
  1.4.1. Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động .12
  1.4.2. Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 12
  1.4.3. Các chính sách chi trả cổ tức khác .13
  1.5. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ CỔ TỨC .13
  1.5.1. Cổ tức trả bằng tiền mặt .13
  1.5.2. Cổ tức trả bằng cổ phiếu 14
  1.5.3. Cổ tức trả bằng tài sản .14
  1.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA
  DOANH NGHIỆP 14
  1.6.1 Các hạn chế pháp lý ngăn cấm các cổ tức làm suy yếu vốn: .14
  1.6.2. Các khoản giới hạn trong hợp đồng trái phiếu công ty và các thỏa thuận tài trợ
  khác: 15
  1.6.3. Các ảnh hưởng của thuế: .15
  1.6.4. Nhu cầu thanh khoản: 15
  1.6.5. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn: 15
  1.6.6. Tính ổn định của lợi nhuận: .15
  1.6.7 Các cơ hội tăng trưởng vốn: 16
  1.6.8 Lạm phát: 16
  1.6.9 Ưu tiên của cổ đông (hiệu ứng khách hàng): .16
  1.6.10. Bảo vệ chống loãng giá: .16
  1.7. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THEO LÝ THUYẾT
  M&M 17
  1.8. MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHI TRẢ CỔ TỨC TỪ CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN 18
  1.8.1. Bằng chứng thực nghiệm về chính sách cổ tức và những kết luận quan trọng: .18
  - iii -
  1.8.1.1. Cổ tức thường đi đôi với lợi nhuận: .18
  1.8.1.2. Cổ tức thường cố định 20
  1.8.1.3. Cổ tức ít biến động hơn lợi nhuận 21
  1.8.1.4. Chính sách cổ tức của một công ty có xu hướng tùy thuộc vào vòng đời của
  công ty .22
  1.8.1.5. Chính sách cổ tức khác nhau giữa các quốc gia .23
  1.8.2. Tham khảo vài số liệu cổ tức trên giới: 25
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 29
  CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM HIỆN NAY 30
  2.1. ĐÔI NÉT VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
  VIỆT NAM THỜI GIAN QUA .30
  2.1.1. Về khung pháp lý và chính sách .30
  2.1.2. Về thể chế .30
  2.1.3. Về quy mô thị trường 31
  2.1.4. Về hệ thống trung gian thị trường .32
  2.2. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG THỰC TẾ VIỆT
  NAM .35
  2.3. THỰC TRẠNG CHI TRẢ CỔ TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ
  TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỜI GIAN QUA .37
  2.3.1 Tại sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE): .37
  2.3.1.1. Số liệu cổ phiếu niêm yết tại HOSE qua các năm: .37
  2.3.1.2. Số liệu chi trả cổ tức tại HOSE qua các năm: 38
  2.3.1.3. Thống kê tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức tại HOSE qua các năm: .41
  2.3.1.4. Thống kê tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) tại HOSE qua các năm: 43
  2.3.2. Tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC): .44
  2.3.2.1. Số liệu cổ phiếu niêm yết tại HASTC qua các năm: 44
  2.3.2.2. Số liệu chi trả cổ tức tại HASTC qua các năm: 44
  2.3.2.3. Thống kê tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (Payout ratio) tại HASTC qua các năm:
  46
  2.3.2.4. Thống kê tỷ suất cổ tức (Dividend Yield) tại HASTC qua các năm: .47
  NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG CHI TRẢ CỔ TỨC THỜI GIAN QUA CỦA CÁC
  CÔNG TY NIÊM YẾT 47
  2.4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÁC
  CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM THỜI GIAN QUA: 50
  2.4.1. Các yếu tố ngoại vi: 50
  2.4.1.1. Các hạn chế pháp lý: .50
  2.4.1.2. Các khoản giới hạn trong hợp đồng trái phiếu công ty và các thỏa thuận tài
  trợ khác: .52
  2.4.1.3. Các ảnh hưởng của thuế: 52
  2.4.1.4. Các chi phí giao dịch: .53
  2.4.1.5. Các chi phí phát hành: 54
  2.4.1.6. Lạm phát: 55
  2.4.1.7. Lãi suất ngân hàng: .56
  2.4.1.8. Yếu tố thị trường: .58
  2.4.1.9. Việc sử dụng các phương pháp định giá cổ phiếu: .59
  2.4.1.10. Vấn đề chi phí đại diện: 59
  2.4.1.11. Ưu tiên của cổ đông (hiệu ứng khách hàng): 60
  2.4.1.12. Bảo vệ chống loãng giá: .62
  2.4.2 Các yếu tố nội vi: 64
  2.4.2.1. Đặc điểm giai đoạn phát triển của doanh nghiệp: 64
  - iv -
  2.4.2.2. Khả năng tạo ra lợi nhuận, tính ổn định của lợi nhuận: 64
  2.4.2.3. Các dự án đầu tư, cơ hội tăng trưởng vốn: .65
  2.4.2.4. Nhu cầu thanh khoản: .67
  2.4.2.5. Khả năng vay và tiếp cận các thị trường vốn: 67
  2.4.2.6. Quy mô doanh nghiệp: .69
  2.4.2.7. Hình thức sở hữu, cấu trúc cổ đông, quyền kiểm soát công ty: .70
  2.4.2.8. Vấn đề phát tín hiệu: .74
  NHẬN XÉT TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ: .74
  2.5. PHÂN TÍCH NHỮNG BẤT CẬP TRONG VIỆC LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ
  TỨC CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM HIỆN NAY: .75
  2.5.1. Chạy theo việc thỏa mãn nhu cầu của các nhà đầu tư ngắn hạn hơn là việc phát
  triển bền vững của công ty .76
  2.5.2. Sử dụng chính sách cổ tức như một công cụ đánh bóng hình ảnh công ty (yếu tố
  phát tín hiệu được quan tâm quá mức) 79
  2.5.3. Dựa quá nhiều vào yếu tố thị trường 81
  2.5.4. Các vấn đề phát sinh khác : 82
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2: 86
  CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC THÍCH HỢP CHO CÁC CÔNG
  TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .87
  3.1. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN: 87
  3.2. NHẬN THỨC CỦA BAN QUẢN LÝ .90
  3.3. QUI TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH CHI TRẢ CỔ TỨC .93
  3.4. XEM XÉT MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN KHÁC 100
  3.4.1. Mua lại cổ phần 101
  3.4.2. Thưởng bằng cổ phiếu quỹ .102
  3.4.3. Dùng lợi nhuận để phát hành cổ phiếu thưởng 102
  3.4.4. Chia nhỏ cổ phiếu và trả cổ tức bằng cổ phiếu 104
  3.5. NHỮNG GỢI Ý KHÁC: 105
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 108
  KẾT LUẬN: .109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status