Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

  Trên thực tế, công tác phân tích tài chính đã được thực hiện tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của quản lý do hệ thống chỉ tiêu phân tích chưa được xây dựng một cách phù hợp. Xuất phát từ nhận thức trên, luận án đã chọn đề tài "Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam"
  M C L C
  Trang
  Trang ph1 bìa
  LI CAM DOAN
  DANH M C CÁC CHX VIÊT TAT vi
  DANH M C CÁC BZNG .vii
  DANH M C CÁC DÔ TH .ix
  M] DÂU .1
  CHƠNG 1-NHXNG VÂN DÊ LÝ LUAN CƠ BZN VÊ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
  DOANH NGHIEP VÀ HE THÔNG CH! TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG
  NGÀNH DCH V HÀNG KHÔNG .6
  1.1. Tài chính doanh nghiep và phân tích tài chính doanh nghiep .6
  1.1.1. Bn chât, vai trò ca tài chính doanh nghiep và noi dung ca qun lý tài
  chính doanh nghiep 6
  1.1.2. Khái niem, vai trò, m1c tiêu ca phân tích tài chính doanh nghiep 12
  1.1.3. He thông ch> tiêu phân tích tài chính doanh nghiep 16
  1.1.3.1. Can c
  xây dng he thông ch tiêu phân tích tài chính doanh nghiep
  16
  1.1.3.2. He thông ch tiêu phân tích tài chính doanh nghiep .17
  1.1.4. Các phương pháp phân tích .38
  1.1.5. Cơ sE dF lieu và to chc công tác phân tích 44
  1.2. Dac diem he thông che tiêu phân tích tài chính áp dfng trong ngành dhch
  vf hàng không 50
  1.2.1. Khái niem, phân loHi và dac diem ca ngành kinh doanh d,ch v1 50
  1.2.2. Dac diem kinh doanh ngành d,ch v1 hàng không .54
  1.2.3. Dac diem ca he thông ch> tiêu phân tích tài chính áp d1ng trong ngành
  d,ch v1 hàng không 59
  TIEU KÊT CHƠNG 1 63
  CHƠNG 2-THlC TRNG HE THÔNG CH! TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TI
  TONG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIET NAM .64
  iv
  2.1. Dac diem kinh doanh cma Tong công ty Hàng không Viet Nam và onh
  hKpng cma nó dên he thông che tiêu phân tích tài chính 64
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát trien ca ngành Hàng không Viet Nam 64
  2.1.2. Mô hình to chc qun lý ca Tong công ty Hàng không Viet Nam 67
  2.1.3. NhFng dac diem kinh doanh ch yêu ca Tong công ty Hàng không Viet
  Nam và nh hưEng ca nó dên he thông ch> tiêu phân tích tài chính 70
  2.2. Thrc trsng he thông che tiêu phân tích tài chính tsi Tong công ty Hàng
  không Viet Nam .73
  2.2.1. Th"c trHng tHi câp 1- Tong công ty Hàng không Viet Nam 75
  2.2.2. Th"c trHng tHi câp 2- Khôi thuoc Tong công ty .79
  2.2.3. Th"c trHng tHi câp 3- Dơn v, tr"c thuoc 87
  2.3. Dánh giá thrc trsng he thông che tiêu phân tích tài chính tsi Tong công
  ty Hàng không Viet Nam 95
  2.3.1. Su diem .95
  2.3.2. Như&c diem .97
  2.4. He thông che tiêu phân tích tài chính áp dfng trong mot sô hãng hàng
  không nKMc ngoài 106
  TIEU KÊT CHƠNG 2 109
  CHƠNG 3-HOÀN THIEN HE THÔNG CH! TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TI
  TONG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIET NAM .111
  3.1. Tính câp thiêt và nhxng yêu câu cơ bon cma viec hoàn thien he thông che
  tiêu phân tích tài chính tsi Tong công ty Hàng không Viet Nam .111
  3.1.1. Chiên lư&c phát trien ca Tong công ty Hàng không Viet Nam .111
  3.1.2. Tính câp thiêt và nhFng yêu câu cơ bn ca viec hoàn thien he thông ch>
  tiêu phân tích tài chính tHi Tong công ty Hàng không Viet Nam 113
  3.2. Hoàn thien he thông che tiêu phân tích tài chính tsi Tong công ty Hàng
  không Viet Nam .115
  3.2.1. Hoàn thien he thông ch> tiêu phân tích tài chính tHi Tong công ty Hàng
  không Viet Nam .115
  v
  3.2.2. Áp d1ng he thông ch> tiêu dư&c hoàn thien trong phân tích tài chính 134
  3.3. Hoàn thien phKơng pháp, cơ sp dx lieu và to ch}c công tác phân tích 148
  3.3.1. Hoàn thien phương pháp phân tích 148
  3.3.2. Hoàn thien cơ sE dF lieu ph1c v1 cho phân tích .157
  3.3.2.1. Hoàn thien báo cáo tài chính ph1c v1 cho phân tích 157
  3.3.2.2. Hoàn thien he thông thông tin ph1c v1 cho phân tích 159
  3.3.3. Hoàn thien to chc công tác phân tích .161
  3.3.3.1. Xây d"ng quy trình phân tích kêt h&p vVi l"a chWn loHi hình phân
  tích phù h&p 161
  3.3.3.2. To chc bo máy th"c hien .163
  3.4. Nhxng diêu kien cơ bon nham hoàn thien he thông che tiêu phân tích tài
  chính tsi Tong công ty Hàng không Viet Nam .164
  3.4.1. Vê phía Nhà nưVc 164
  3.4.2. Vê phía Tong công ty 167
  TIEU KÊT CHƠNG 3 169
  KÊT LUAN .170
  CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BÔ CA TÁC GIZ CÓ LIÊN QUAN DÊN LUAN ÁN
  .172
  TÀI LIEU THAM KHZO .173
  PH L C

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status