Lời mở đầu
Hiện nay, quốc tế hóa, toàn cầu hóa đang là xu thế chung của nhân loại không một quốc gia nào có thể thực hiện một chính sách đóng cửa mà vẫn có thể phồn vinh được. Trong bối cảnh đó thương mại quốc tế là một lĩnh vực hoạt động đóng vai trò mũi nhọn thúc đẩy nền kinh tế trong nước hội nhập với nền kinh tế thế giới, phát huy hết những lợi thế so sánh của đất nước, tận dụng tiềm năng về vốn, công nghệ, khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến từ bên ngoài, duy trì và phát triển văn hóa dân tộc, tiếp thu những tinh hóa của văn hóa nhân loại.
Hoạt động nhập khẩu đã và đang giúp cho người tiêu dùng trong nước có điều kiện được tiếp cận với các chủng loại sản phẩm đa dạng, hiện đại với giá cả thấp. Và đối với toàn bộ nền kinh tế, nhập khẩu làm tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực sản xuất, tập trung sản xuất những mặt hàng mà mình có lợi thế, tăng năng suất lao động thông qua nhập khẩu trang thiết bị kỹ thuật và khoa học sản xuất hiện đại. Với xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế, Nhà nước đã cho phép các loại hình doanh nghiệp kể cả quốc doanh, liên doanh, hợp doanh và tư nhân tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu. Do đó, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và kinh doanh nhập khẩu hàng hóa nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Công ty sản xuất và thương mại Châu á là một công ty TNHH hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu hàng hóa. Là một công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu, công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với các công ty quốc doanh hay công ty liên doanh với nước ngoài cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nhập khẩu với số vốn lớn và nguồn tài trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong những năm qua công ty đã không ngừng vươn lên hoạt động có hiệu quả, tạo được chỗ đứng trên thị trường trong nước và là bạn hàng tin cậy với các đối tác nước ngoài.
Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp kinh doanh thương mại quốc tế nào, Công ty sản xuất và thương mại Châu á cũng rất quan tâm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. Trong thời gian thực tập tại công ty, em đã cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu cách thức hoạt động của công ty và thực hiện bài luận văn tốt nghiệp với đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty sản xuất và thương mại Châu á”.
Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mục đích tìm hiểu thực trạng và khả năng thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế tại công ty vừa và nhỏ, tìm hiểu quy trình hoạt động kinh doanh nhập khẩu thực tế diễn ra như thế nào, cách thức sử dụng các nguồn lực sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Với đề tài phù hợp với chuyên ngành đào tạo, em hy vọng sẽ không bị bỡ ngỡ khi tiếp xúc với thực tế sau khi ra trường. Phạm vi nghiên cứu của bài đề tài này bao gồm những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường, thực tế hoạt động của Công ty sản xuất và thương mại Châu á và một số tham khảo về thực trạng kinh doanh nhập khẩu tại Việt Nam trên các báo và tạp chí.
Kết cấu của đề tài bao gồm các phần sau :
- Lời mở đầu .
- Chương I : Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại doanh nghiệp.
- Chương II : Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty sản xuất và thương mại Châu á.
- Chương III : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty sản xuất và thương mại Châu á.
- Kết luận.
Do thời gian thực tập ngắn và kiến thức hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi sai sót, em mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường đại học Kinh tế quốc dân, khoa Thương mại, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo THS.Nguyễn Quang Huy và các cô chú, các anh chị Công ty sản xuất và thương mại Châu á đã giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành bài luận văn này.

Lời mở đầu 01
Chương i :
Cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại doanh nghiệp
I – Khái quát về hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 03
1. Khái niệm và đặc điểm kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 03
1.1. Khái niệm kinh doanh nhập khẩu 03
1.2. Đặc điểm kinh doanh nhập khẩu 04
2. Các hình thức kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 05
3. Vai trò kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong nền kinh tế quốc dân 09
4. Nội dung hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 10
4.1. Hoạt động nghiên cứu thị trường 10
4.2. Lập kế hoạch kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 14
4.3. Giao dịch, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu 17
4.4. Tổ chức tiêu thụ hàng hóa nhập khẩu 22
4.5. Đánh giá kết quả kinh doanh nhập khẩu 22
II – Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ở doanh nghiệp 23
1. Quan niệm về hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 23
2. Phân loại hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 24
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 25
III – Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 28
1. Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 28
2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 32

Chương II :
Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty sản xuất và thương mại Châu á 34
I – Tổng quan về Công ty sản xuất và thương mại Châu á 34
1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 34
2. Bộ máy tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của công ty 36
2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 36
2.2. Bộ máy tổ chức công ty 36
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 40
3.1. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 40
3.2. Đặc điểm về mặt hàng kinh doanh 42
3.3. Vốn và tình hình sử dụng vốn trong sản xuất – kinh doanh 43
3.4. Hệ thống mạng lưới kinh doanh 45
3.5. Lực lượng lao động của công ty 46
II – Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty sản xuất và thương mại Châu á 47
1. Vai trò hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty 47
2. Kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của Công ty sản xuất và thương mại Châu á 49
2.1. Tổ chức kinh doanh nhập khẩu hàng hóa của công ty 49
2.1.1. Loại hình kinh doanh nhập khẩu 49
2.1.2. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh nhập khẩu 49
2.1.3. Qui trình kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 50
2.2. Kết quả hoạt động nhập khẩu 50
2.2.1. Kim nghạch nhập khẩu qua các năm 50
2.2.2. Thị trường nhập khẩu 52
2.2.3. Cơ cấu mặt hàng nhập khẩu 54
2.2.4. Phương thức nhập khẩu 56
2.2.5. Tình hình thực hiện kế hoạch nhập khẩu 58
2.3. Kết quả tiêu thụ hàng nhập khẩu 59
2.3.1. Kết quả tiêu thụ chung về hàng nhập khẩu 59
2.3.2. Kết quả tiêu thụ theo cơ cấu hàng hóa 61
2.3.3. Cơ cấu thị trường tiêu thụ hàng hóa 63
2.3.4. Hệ thống kênh tiêu thụ và phương thức tiêu thụ sản phẩm
nhập khẩu của công ty 65
2.3.5. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh nhập khẩu hàng
hóa 66
3. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty 67
3.1. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nhập khẩu 67
3.2. Lợi nhuận trong kinh doanh nhập khẩu 68
3.3. Tỷ suất lợi nhuận trong kinh doanh nhập khẩu 69
3.4. Tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu 70
4. Kết luận rút ra qua phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa ở công ty 71
4.1. Những kết quả đạt được 71
4.2. Những hạn chế 72
Chương iii :
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại Công ty sản xuất và thương mại Châu á 74
I - Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty 74
1. Mục tiêu hoạt động kinh doanh của công ty 74
2. Phương hướng kinh doanh nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới 75
II – Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa 76
1. Giải pháp về tạo nguồn hàng nhập khẩu 76
2. Giảm chi phí kinh doanh nhập khẩu. 78
3. Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch nhập khẩu hàng hóa 81
4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 83
5. Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa 84
6. Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập khẩu 86
7. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử 88
8. Tạo nguồn ngoại tệ cho nhập khẩu thông qua thực hiện hoạt động xuất khẩu 90
9. Hoàn thiện hệ thống quản trị tổ chức và nhân sự 91
Kết luận 94
Tài liệu tham khảo 96
[charge=150]http://up.4share.vn/f/3809010d0a010a09/TM007.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty sản xuất và thương mại Châu á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu hàng hóa tại công ty sản xuất và thương mại Châu á sẽ giúp ích cho bạn.