Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1 : NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU
  TƯ CÁ NHÂN VÀ CÁC LÝ THUYẾT QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ .
  . 1
  1.1. DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU
  TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN 1
  1.1.1. Danh mục đầu tư 1
  1.1.1.1. Khái niệm danh muc đầu tư 1
  1.1.1.2. Các loại tài sản trong danh mục đầu tư . 1
  1.1.2. Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư . 2
  1.1.3. Những vấn đề cần lưu ý khi lập kế hoạch đầu tư đối với nhà đầu tư cá
  nhân . 3
  1.1.3.1. Chuẩn bị bước đầu 3
  1.1.3.2. Giá trị tài sản theo vòng đời và các chiến lược đầu tư 4
  1.1.4. Quy trình xây dựng và quản lý danh mục đầu tư . 6
  1.1.4.1. Mục tiêu đầu tư ( Investment Objectives) . 7
  1.1.4.2. Phân bổ tài sản ( Asset Allocation ) 9
  1.1.4.3. Lựa chọn chiến lược đầu tư ( Investment Strategies ) 10
  1.1.4.4. Lựa chọn chứng khoán ( Security Selection ) . 11
  1.1.4.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư ( Porfolio
  Performance Measurement) . 12
  1.2. LÝ THUYẾT MARKOWITZ 12
  1.2.1. Phương pháp đo lường lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của DMĐT . 13
  1.2.1.1. Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của chứng khoán riêng lẻ 13
  1.2.1.2. Đo lường mối quan hệ giữa các chứng khoán 13
  1.2.1.3. Lợi suất kỳ vọng của danh mục đầu tư . 14
  1.2.1.4. Phương pháp tính phương sai của danh mục đầu tư . 14
  1.2.2. Lựa chọn danh mục đầu tư theo lý thuyết Markowitz . 19
  1.2.2.1. Các giả thiết của mô hình Markowitz . 15
  1.2.2.2. Mức ngại rủi ro . 16
  1.2.2.3. Mức hữu dụng và hàm hiệu dụng 16
  1.2.2.4. Danh mục đầu tư hiệu quả và đường biên hiệu quả 16
  1.2.2.5. Truy tìm danh mục đầu tư hiệu quả 17
  1.2.2.6. Truy tìm danh mục đầu tư tối ưu . 19
  1.3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐA DẠNG HÓA DMĐT VÀ GIỚI THIỆU VỀ
  CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ SAU MARKOWITZ 20
  1.3.1. Phân tích hiệu quả đa dạng hóa DMĐT . 20
  1.3.1.1. Vai trò của đa dạng hóa danh mục tư và yếu tố ảnh hưởng đến
  hiệu quả của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư . 20
  1.3.1.3. Phân tích rủi ro tổng thể và mức đa dạng hóa hợp lý . 20
  1.3.2. Giới thiệu các lý thuyết đầu tư hiện đại sau Markowitz . 22
  1.3.2.1. Mô hình chỉ số đơn ( Single Index Model) . 22
  1.3.2.2. Mô hình định giá tài sản vốn (Capital Asset Pricing Model -
  CAPM) . 22
  1.3.2.4. Lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch (Arbitrage Pricing
  Theory – APT) 23
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 24
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGHIỆP
  VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI
  TTCK VIỆT NAM 25
  2.1. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ TẠI TTCK VIỆT NAM . 25
  2.1.1.Đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ qũy 25
  2.1.1.1. Thị trường niêm yết 25
  2.1.1.2. Thị trường đấu giá phát hành cổ phiếu ra công chúng
  2.1.1.3 Thị trường cổ phiếu chưa niêm yết 28
  2.1.2. Đầu tư trái phiếu 30
  2.1.2.1. Thị trường phát hành trái phiếu . 30
  2.1.2.2. Thị trường giao dịch trái phiếu 32
  2.2. NHẬN DIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN TTCK VIỆT NAM
  2.2.1. Quy mô nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam
  2.2.2. Tình hình hoạt động của nhà đầu tư cá nhân trên TTCK Việt Nam
  2.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DMĐT TẠI TTCK VIỆT NAM
  2.3.1. Thực trạng và kinh nghiệm triển khai nghiệp vụ quản lý DMĐT giai đoạn
  trước khi Luật chứng khoán có hiệu lực thi hành
  2.3.2. Thực trang nghiệp vụ quản lý DMĐT giai đoạn sau khi luật chứng khoán có
  hiệu lực thi hành 40
  2.3.2.1. Cơ sở pháp lý 40
  2.3.2.2. Hoạt động của các công ty quản lý qũy 40
  2.3.2.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nghiệp vụ
  QLDMĐT của các công ty QLQ . 41
  2.4. THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MARKOWITZ VÀ CÁC LÝ THUYẾT ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI TẠI TTCK VIỆT NAM
  2.4.1. Tình hình ứng dụng các phương pháp đầu tư tại TTCK Việt Nam
  2.4.2. Nguồn dữ liệu và khả năng ứng dụng mô hình Markowitz và các lý thuyết
  đầu tư hiện đại vào hoạt động QLDMĐT tại TTCK Việt Nam 44
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 46
  CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DANH MỤC
  ĐẦU TƯ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
  KHOÁN VIỆT NAM . 47
  3.1. CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TRIỂN
  KHAI NGHIỆP VỤ QLMĐT . 47
  3.1.1. Xây dựng quy trình triển khai nghiệp vụ QLDMĐT thống nhất 47
  3.1.2. Phương pháp thu thập thông tin và xác định mức ngại rủi ro của nhà đầu tư
  . 49
  3.1.3. Xây dựng mục tiêu đầu tư – chính sách phân bổ tài sản – hạn chế đầu tư 51
  3.1.3.1. Xây dựng mục tiêu đầu tư . 51
  3.1.3.2. Chính sách phân bổ tài sản . 52
  3.1.3.3. Hạn chế đầu tư . 53
  3.1.4. Lựa chọn chiến lược đầu tư 53
  3.1.4.1. Lựa chọn chiến lược thụ động – chủ động – hỗn hợp 53
  3.1.4.2. Lựa chọn chiến lược theo quy mô công ty, chiến lược theo mức độ
  tăng trưởng và sự kết hợp của 2 chiến lược 55
  3.1.4.3. Chiến lược đầu tư theo mô hình chỉ số đơn và hệ số Beta 57
  3.1.4.4. Chiến lược đầu tư theo chỉ số 59
  3.1.4.5.Đề xuất chiến lược đầu tư cho các sản phẩm QLDMĐT . 62
  3.1.5. Lựa chọn chứng khoán 62
  3.1.5.1. Quy trình phân tích và lựa chọn cổ phiếu . 62
  3.1.5.2. Quy trình phân tích và lựa chọn trái phiếu 63
  3.1.6. Xác định tỷ lệ phân bổ chứng khoán trong DMĐT . 64
  3.1.6.1. Thu thập dữ liệu . 64
  3.1.6.2. Tính toán tỷ suất sinh lời quá khứ của các cổ phiếu 64
  3.1.6.3. Tính toán lợi nhuận kỳ vọng, rủi ro của các cổ phiếu và tỷ suất sinh
  lời của DMĐT . 65
  3.1.6.4. Tính ma trận hệ số hiệp phương sai và ma trận hệ số tương quan65
  3.1.6.5. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của DMĐT 66
  3.1.6.6. Lập mô hình toán truy tìm tỷ trọng phân bổ cổ phiếu trong DMĐT
  66
  3.1.6.7. Giải bài toán tìm tỷ trọng phân bổ tối ưu trong DMĐT . 68
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QŨY . 70
  3.2.1. Các giải pháp Marketing và phát triển thị trường 70
  3.2.1.1. Xác định thị trường mục tiêu và phân loại khách hàng
  3.2.1.2.Tăng cường hình thức quảng bá dịch vụ
  3.2.1.3.Liên kết với công ty chứng khoán nhằm tạo ra chuỗi giá trị cung ứng
  3.2.1.4.Xây dựng đội ngũ phát triển kinh doanh chuyên nghiệp
  3.2.2. Hoàn thiện nội dung hợp đồng QLDMĐT – Phương pháp xác định giá trị tài
  sản ròng – Phương pháp xác định các loại phí liên quan 74
  3.2.2.1. Hoàn thiện nội dung hợp đồng QLDMĐT
  3.2.2.2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng
  3.2.2.3. Xác định các khoản phí phải trả
  3.2.3. Xây dựng bộ đạo đức nghề nghiệp dành cho Ban giám đốc, người quản lý
  và nhân viên công ty QLQ 76
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ . 77
  3.3.1. Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp 77
  3.3.2. Phát triển thị trường chứng khoán hóa các khoản vay được thế chấp bằng bất
  động sản 78
  3.3.3. Phát triển quỹ đầu tư trái phiếu và qũy thị trường tiền tệ đại chúng 79
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III . 81
  KẾT LUẬN . 82
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status