Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo&PTNT Việt Nam khu vực Tp. Hồ Chí Minh

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo&PTNT Việt Nam khu vực Tp. Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục bảng biểu
  Danh mục hình
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
  1.1. Lý luận chung về tín dụng và tín dụng ngân hàng 3
  1.1.1. Quá trình ra đời và bản chất của tín dụng . 3
  1.1.2. Chức năng của tín dụng: . 4
  1.1.3. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế: . 5
  1.1.4. Các hình thức tín dụng . 6
  1.1.5. Các vấn đề chung về tín dụng ngân hàng 7
  1.1.5.1. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng. 7
  1.1.5.2. Công cụ hoạt động của tín dụng ngân hàng . 7
  1.1.5.3. Tác dụng của tín dụng ngân hàng 7
  1.1.5.4. Phân loại tín dụng ngân hàng . 8
  1.2. Những nội dung cơ bản về chất lượng tín dụng ngân hàng: . 10
  1.2.1. Khái niệm: 10
  1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng: 12
  1.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn: . 12
  1.2.2.2. Tỷ lệ nợ xấu: 12
  1.2.2.3. Tỷ lệ sinh lời của tín dụng: 13
  1.2.2.4. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn: . 13
  1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng: 13
  1.3. Tín dụng ngân hàng đối với DNNVV 16
  1.3.1. Khái niệm và vai trò của DNNVV. . 16
  1.3.1.1. Khái niệm. . 16
  1.3.1.2. Vai trò của các DNNVV. . 16
  1.3.2. Tín dụng ngân hàng đối với DNNVV. . 17
  1.3.2.1. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng đối với DNNVV. . 17
  1.3.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với DNNNV. . 17
  1.3.2.3. Các loại hình tín dụng dành cho DNNVV . 17
  1.4. Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV của một số nước trên thế giới . 20
  1.4.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV của một số nước trên thế giới. . 20
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM VN và NHNo&PTNT Việt Nam 21
  Kết luận chương 1: . 22
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH. . 23
  2.1. Giới thiệu về NHNo&PTNT Việt Nam và khu vực TP. HCM. 23
  2.1.1. Hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam. 23
  2.1.2. Hệ thống NHNo&PTNT khu vực TP. HCM. . 25
  2.2. Tình hình hoạt động của DNNVV tại TP.HCM. 26
  2.2.1. Tình hình DNNVV tại TP.HCM. 27
  2.2.1.1. Cơ cấu DNNVV theo ngành kinh tế 28
  2.2.1.2. Cơ cấu DNNVV theo quy mô nguồn vốn . 29
  2.2.1.3. Cơ cấu DNNVV theo quy mô lao động . 29
  2.2.1.4. Cơ cấu DNNVV theo loại hình 30
  2.2.2. Quy mô vốn và cách tiếp cận nguồn vốn của các DNNVV. 31
  2.2.3. Khả năng tiếp cận thị trường: 32
  2.3. Tình hình hoạt động tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP. HCM. . 32
  2.3.1. Công tác huy động vốn tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM. . 32
  2.3.2. Tình hình dư nợ tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM. 35
  2.4. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM. . 38
  2.4.1. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn. . 39
  2.4.2. Chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu. . 40
  2.4.3. Chỉ tiêu tỷ lệ sinh lời của tín dụng. 42
  2.4.4. Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn . 43
  2.5. So sánh tình hình tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM với toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam và các NHTM tại khu vực TP.HCM. . 44
  2.5.1. Tình hình tín dụng DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với toàn hệ thống. 44
  2.5.1.1. Tình hình dư nợ tín dụng đối với DNNVV 44
  2.5.1.2. Các chỉ tiêu chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với toàn hệ thống. . 45
  2.5.2. Tình hình tín dụng DNNVV NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với các NHTM khác tại khu vực TP.HCM . 47
  2.5.2.1. Tình hình dư nợ tín dụng đối với DNNVV . 47
  2.5.2.2. Các chỉ tiêu chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM so với các NHTM tại khu vực TP.HCM 48
  2.6. Đánh giá chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP.HCM. 51
  2.6.1. Những kết quả đạt được. 51
  2.6.2. Một số tồn tại hạn chế. 52
  2.6.3. Những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 53
  2.6.3.1. Nguyên nhân khách quan. . 53
  2.6.3.2. Nguyên nhân từ ngân hàng. . 55
  2.6.3.3. Nguyên nhân từ DNNVV: . 58
  Kết luận chương 2: . 59
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NHNo&PTNT KHU VỰC TP. HCM60
  3.1. Định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT Việt Nam 60
  3.1.1. Định hướng chung của NHNo&PTNT Việt Nam. . 60
  3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT Việt Nam. . 61
  3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP. HCM. 63
  3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại NHNo&PTNT khu vực TP. HCM. . 63
  3.2.1.1. Nâng cao công tác quản trị điều hành. 63
  3.2.1.2. Chấp hành quy trình cho vay, thủ tục vay vốn. . 64
  3.2.1.3. Nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định . 65
  3.2.1.4. Chú trọng công tác đảm bảo tiền vay 66
  3.2.1.5. Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát kiểm soát khoản vay . 66
  3.2.1.6. Nâng cao công tác cán bộ và trình độ cán bộ phụ trách công tác chuyên môn. . 67
  3.2.1.7. Tăng cường các công tác khác. 68
  3.2.2. Nhóm giải pháp đối với DNNVV tại TP. HCM. 70
  3.2.2.1. Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi. 70
  3.2.2.2. Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý điều hành. . 70
  3.2.2.3. Trung thực trong việc cung cấp thông tin, hợp tác với ngân hàng. 71
  3.2.2.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh, vị thế của doanh nghiệp . 72
  3.2.2.5. Tranh thủ khả năng vay vốn tín chấp và khả năng tín nhiệm của NH trong quá trình vay vốn 73
  3.2.2.6. Lựa chọn đúng tổ chức tín dụng để đặt quan hệ vay vốn 74
  3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước: 74
  3.2.3.1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với DNNVV. 74
  3.2.3.2. Xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ DNNVV 75
  3.2.3.3. Tăng cường quản lý kiểm tra, giám sát, kiểm toán việc thực thi pháp luật và quản lý thị trường 76
  3.2.3.4. Hoàn thiện các chính sách của NHNN và chất lượng của trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CICB) . 77
  Kết luận chương 3 79
  KẾT LUẬN . 80
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo&PTNT Việt Nam khu vực Tp. Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo&PTNT Việt Nam khu vực Tp. Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status