Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên tại các trường trung cấp chuyên nghiệp: địa bàn tỉnh đồng nai

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên tại các trường trung cấp chuyên nghiệp: địa bàn tỉnh đồng nai

  MỞ ĐẦU


  1) Lý do chọn đề tài
  Với xu thế xã hội hóa giáo dục hiện nay, hệ thống giáo dục cùng tồn tại song song hai loại hình công lập và ngoài công lập. Sự Ďa dạng về loại hình Ďã tạo nên sự cạnh tranh giữa các trường, Ďó là sự cạnh tranh giữa trường công lập và ngoài công lập và cạnh tranh giữa các trường trong cùng loại hình với nhau. Để thu hút người học Ďòi hỏi các trường phải không ngừng khẳng Ďịnh mình qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ Ďào tạo, Ďáp ứng sự kỳ vọng của người học Ďối với chất lượng dịch vụ Ďào tạo Ďược cung ứng của các trường.
  Trung cấp chuyên nghiệp có vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân với nhiệm vụ Ďào tạo lao Ďộng lành nghề trình Ďộ trung cấp Ďể cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Ďất nước. Mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua Ďã cung cấp một lượng lớn lao Ďộng các ngành nghề kỹ thuật, kinh tế cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, cũng như tình hình chung, chất lượng Ďào tạo của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh vẫn chưa Ďáp ứng nhu cầu xã hội, sức thu hút của các trường chưa mạnh Ďối với học sinh.
  Sự hài lòng của học viên Ďược xem như sự Ďánh giá tích cực của họ về các dịch vụ Ďược cung cấp bởi nhà trường nơi họ Ďang theo học, Ďặc biệt trong Ďó là chất lượng dịch vụ Ďào tạo. Do Ďó, việc Ďo lường sự hài lòng của học viên Ďối với chất lượng dịch vụ Ďào tạo của nhà trường Ďể từ Ďó nhà trường nhận biết và có những Ďiều chỉnh trong việc cung cấp dịch vụ Ďào tạo cho phù hợp là cần thiết.
  2) Mục tiêu nghiên cứu
  - Xác Ďịnh các nhân tố của chất lượng dịch vụ Ďào tạo ảnh hưởng Ďến sự hài lòng của học viên tại các trường Trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai;
  2
  - Đánh giá sự hài lòng của học viên Ďối với chất lượng dịch vụ Ďào tạo Ďược cung cấp bởi các trường trung cấp chuyên nghiệp. Để từ Ďó nhà trường có những Ďiều chỉnh trong việc cung cấp dịch vụ Ďào tạo tốt hơn.
  - Gợi ý các chính sách, giải pháp Ďể các cấp quản lý, các trường trung cấp chuyên nghiệp ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho học viên, tạo nên sự hài lòng cao Ďối với học viên.
  3) Đối tượng nghiên cứu
  Học viên trung cấp chuyên nghiệp và cảm nhận của họ Ďối với chất lượng dịch vụ Ďào tạo Ďược cung cấp bởi nhà trường
  4) Phạm vi nghiên cứu
  Tại các trường trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai và trực thuộc tỉnh quản lý.
  5) Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  - Thông qua nghiên cứu sẽ giúp các trường Trung cấp chuyên nghiệp biết Ďược kỳ vọng, Ďánh giá của học viên về dịch vụ chất lượng Ďào tạo do nhà trường cung cấp Ďể nhà trường có hướng cải thiện tích cực.
  - Thông qua nghiên cứu sẽ xác Ďịnh Ďược các nhân tố ảnh hưởng Ďến sự hài lòng của học viên Ďối với chất lượng dịch vụ Ďào tạo và qua Ďó nhà trường có thể nhìn lại chính mình từ một góc Ďộ người cung cấp dịch vụ giáo dục. Đây là cơ sở dữ liệu Ďể nhà trường nhận ra các Ďiểm mạnh, yếu, các chức năng cần tập trung trong hoạt Ďộng Ďào tạo, từ Ďó, Ďưa ra các chính sách quản lý, biện pháp Ďiều hành thích hợp Ďể nâng cao sự hài lòng một cách hợp lý.
  3
  6) Kết cấu của đề tài
  Phần Mở Ďầu giới thiệu lý do chọn Ďề tài, mục tiêu nghiên cứu, Ďối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa thực tiễn của Ďề tài mang lại và tóm tắt kết cấu của luận văn.
  Chương I trình bày cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết trình bày gồm các nền tảng lý thuyết liên quan Ďến Ďề tài gồm sự hài lòng, dịch vụ, chất lượng dịch vụ, mối quan hệ giữa chất lượng giáo dục và phát triển, thang Ďo chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL và SERVPERF, các nghiên cứu trước Ďây liên quan Ďến chất lượng dịch vụ Ďào tạo trong lĩnh vực giáo dục và Ďào tạo, Ďề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thiết nghiên cứu. Phần tiếp theo Ďã trình bày phương pháp nghiên cứu của Ďề tài, phương pháp nghiên cứu gồm hai bước nghiên cứu sơ bộ Ďịnh tính và nghiên cứu chính thức Ďịnh lượng. Các kết quả nghiên cứu sơ bộ Ďể xây dựng thang Ďo, nghiên cứu chính thức Ďịnh lượng Ďể kiểm tra mô hình nghiên cứu và các giả thiết.
  Chương II Giới thiệu hệ thống trường trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai, Ďi sâu vào phân tích những Ďiều kiện tác Ďộng Ďến chất lượng dịch vụ Ďào tạo của các trường.
  Chương III trình bày các kết quả nghiên cứu gồm phân tích Ďặc Ďiểm mẫu Ďiều tra, kiểm Ďịnh Ďộ tin cậy của thang Ďo sự hài lòng và thang Ďo chất lượng dịch vụ qua phân tích hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố thang Ďo sự hài lòng và thang Ďo chất lượng dịch vụ, thực hiện phân tích hồi quy mô hình sự hài lòng của học viên theo các thành phần của chất lượng dịch vụ Ďào tạo, thực hiện Ďánh giá chung về chất lượng dịch vụ Ďào tạo theo khảo sát, Phân tích sự hài lòng của học viên Ďối với tổng thể và theo các biến nhân khẩu và Ďặc trưng của học viên.
  Chương IV trình bày các kết quả chính của nghiên cứu, Ďưa ra một số khuyến nghị. Đồng thời, Chương này chỉ ra các hạn chế của nghiên cứu và Ďề xuất một số hướng cho nghiên cứu tiếp sau.

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN
  LỜI CAM ĐOAN
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn Ďề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 1
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  4. Đối tượng nghiên cứu . 2
  5. Ý nghĩa thực tiễn của Ďề tài 2
  6. Kết cấu của Ďề tài . 3
  CHưƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, PHưƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 4
  1.1.Cơ sở lý thuyết về mối liên hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế . 4
  1.2. Dịch vụ và dịch vụ giáo dục . 5
  1.3. Chất lượng dịch vụ . 7
  1.4 Sự hài lòng 13
  1.5. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng . 14
  1.6. Các nghiên cứu trước về chất lượng dịch vụ Ďào tạo và các nhân tố ảnh hưởng Ďến chất lượng dịch vụ Ďào tạo trong lĩnh vực giáo dục . 15
  1.7. Mô hình nghiên cứu và các giả thiết nghiên cứu . 16
  1.8. Phương pháp nghiên cứu 18
  1.9. Xây dựng thang Ďo . 20
  1.10. Mẫu và thông tin mẫu 23
  1.11. Kỹ thuật phân tích dữ liệu 24
  CHưƠNG II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MẠNG LưỚI TRưỜNG TRUNG
  CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI . 26
  2.1. Vị trí, vai trò, loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp trong nền giáo dục quốc dân . 26
  2.2. Chương trình Ďào tạo trung cấp chuyên nghiệp 27
  2.3. Khái quát về hệ thống Trường Trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai . 28
  2.3.1.Về mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh .28
  2.3.2 Về quy mô Ďào tạo và ngành nghề Ďào tạo 28
  iv
  2.3.3 Khái quát các Ďiều kiện liên quan Ďến cung cấp dịch vụ Ďào tạo tại các trường trung cấp trên Ďịa bàn tỉnh 29
  CHưƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 34
  3.1 Mô tả mẫu 34
  3.2 Thống kê mô tả các biến của thang Ďo . 36
  3.3 Phân tích Ďộ tin cậy và Ďộ phù hợp của thang Ďo . 38
  3.4. Phân tích nhân tố . 42
  3.5. Điều chỉnh mô hình và giả thiết nghiên cứu . 47
  3.6. Kiểm Ďịnh mô hình và các giả thiết nghiên cứu 49
  3.7. Đánh giá chung về kết quả khảo sát cảm nhận chất lượng dịch vụ Ďào tạo của học viên các trường trung cấp trên Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai . 52
  3.7.1 Nhân tố môi trường học tập . 53
  3.7.2. Nhân tố giáo viên . 54
  3.7.3 Nhân tố phương tiện hữu hình . 54
  3.7.4 Nhân tố nhân viên . 56
  3.7.5 Đánh giá về mức Ďộ hài lòng của học viên Ďối với chất lượng dịch vụ Ďào tạo do nhà trường cung cấp 56
  3.8. Phân tích sự hài lòng của học viên Ďối với tổng thể và theo các biến nhân khẩu và Ďặc trưng của học viên 57
  3.8.1 Sự hài lòng chung của học viên các trường trung cấp chuyên nghiệp trên Ďịa bàn tỉnh Đồng Nai 58
  3.8.2. Sự hài lòng của học viên theo giới tính . 58
  3.8.3. Sự hài lòng của học viên theo giai Ďoạn 59
  3.8.4 Sự hài lòng theo loại hình trường Ďang học . 59
  3.8.4 Sự hài lòng theo trường Ďang học 60
  [CHưƠNG IV. Ý NGHĨA, KHUYẾN NGHỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU . 61
  4.1 Kết quả nghiên cứu chính và Ďóng góp của nghiên cứu . 61
  4.2 Các giải pháp, khuyến nghị chính sách từ nghiên cứu Ďể nâng cao chất lượng dịch vụ Ďào tạo của các trường . 63
  4.2.1 Các giải pháp cải thiện môi trường học tập, tăng cường cơ sở vật chất (phương tiện hữu hình), nâng cao hơn nữa năng lực của giáo viên và Ďội ngũ nhân viên. . 63
  4.2.2 Các giải pháp về Ďiều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tế . 66 4.2.3. Các khuyến nghị gợi ý về chính sách Ďể Ďảm bảo hoạt Ďộng của các trường trung cấp chuyên nghiệp tốt hơn trong thời gian tới 66
  4.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo . 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

  Xem Thêm: Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên tại các trường trung cấp chuyên nghiệp: địa bàn tỉnh đồng nai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố của chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên tại các trường trung cấp chuyên nghiệp: địa bàn tỉnh đồng nai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status