Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VỀ BÁO CÁO
  TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ------------------------------------------------------------------- 1
  1.1 Tổng quan báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------------------------- 1
  1.1.1 Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------- 1
  1.1.2 Bản chất --------------------------------------------------------------------------------- 1
  1.1.3 Mục đích báo cáo tài chính hợp nhất ------------------------------------------------ 1
  1.1.4 Nội dung báo cáo tài chính hợp nhất ------------------------------------------------ 2
  1.1.4.1 Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất ---------------------------------------------- 2
  1.1.4.2 Chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan ----------------------------------------- 2
  1.1.5 Trách nhiệm lập báo cáo tai chính hợp nhất---------------------------------------- 3
  1.2 Các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất ------------------------------- 4
  1.2.1 Mô hình công ty mẹ - công ty con--------------------------------------------------- 4
  1.2.1.1 Khái niệm ----------------------------------------------------------------------------- 4
  1.2.1.2 Xác định quyền kiểm soát và lợi ích của công ty mẹ đối với công ty con -- 6
  1.2.1.2.1 Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ với công ty con ----------------- 6
  1.2.1.2.2 Xác định phần lợi ích của công ty mẹ với công ty con----------------------- 8
  1.2.2 Các vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh ----------------------------------------- 8
  1.2.2.1 Khái niệm----------------------------------------------------------------------------- 8
  1.2.2.2 Các hình thức hợp nhất kinh doanh ----------------------------------------------- 9
  1.2.2.3 Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh -------------------------------------- 9
  1.2.3 Đầu tư vào công ty liên kết ---------------------------------------------------------- 15
  1.2.3.1 Khái niệm----------------------------------------------------------------------------15
  1.2.3.2 Các phương pháp kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết -----------------15
  1.2.4 Những khoản góp vốn liên doanh -------------------------------------------------- 16
  1.2.4.1 Khái niệm----------------------------------------------------------------------------16
  5
  1.2.4.2 Phương pháp kế toán ---------------------------------------------------------------16
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  HỢP NHẤT ---------------------------------------------------------------------------------- 19
  2.1 Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ---------------------------19
  2.2 Trình tự và phương pháp hợp nhất----------------------------------------------------42
  2.2.1 Các bước cơ bản khi áp dụng phương pháp hợp nhất---------------------------- 42
  2.2.1.1 Bước 1: Hợp cộng các chỉ tiêu----------------------------------------------------42
  2.2.1.2 Bước 2: Loại trừ toàn bộ giá trị ghi sổ khoản đầu tư --------------------------42
  2.2.1.3 Bước 3: Phẩn bổ lợi thế thương mại ---------------------------------------------45
  2.2.1.4 Bước 4: Tách lợi ích của cổ đông thiểu số ------------------------------------- 46
  2.2.1.5 Bước 5: Loại trừ toàn bộ các giao dịch nội bộ---------------------------------- 49
  2.2.1.5.1 Loại trừ ảnh hưởng của giao dịch bán hàng trong nội bộ tập đoàn --------49
  2.2.1.5.2 Loại trừ ảnh hưởng của các giao dịch bán tài sản cố định trong nội bộ---54
  2.2.1.5.3 Điều chỉnh và loại trừ ảnh hưởng của giao dịch chuyển hàng tồn kho thành
  tài sản cố định trong nội bộ tập đoàn------------------------------------------------------62
  2.2.1.5.4 Loại trừ cổ tức được chia từ lợi nhuận sau ngày mua ----------------------- 66
  2.2.1.5.5 Các khoản vay trong nội bộ -----------------------------------------------------67
  2.2.1.5.6 Các khoản phải thu, phải trả nội bộ --------------------------------------------69
  2.2.1.6 Bước 6: Lập bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh và Bảng tổng hợp các
  chỉ tiêu hợp nhất -----------------------------------------------------------------------------70
  2.2.1.7 Bước 7: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào Bảng tổng hợp các chỉ
  tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ------------------------------------ 70
  2.2.2 Các bút toán hợp nhất ----------------------------------------------------------------70
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BÁO CÁO TÀI
  CHÍNH HỢP NHẤT ------------------------------------------------------------------------74
  3.1 Nhận xét ---------------------------------------------------------------------------------- 74
  3.1.1 Thành tựu ------------------------------------------------------------------------------74
  3.1.2 Hạn chế --------------------------------------------------------------------------------- 76
  3.2 Các giải pháp hoàn thiện báo cáo tài chính hợp nhất------------------------------- 77
  6
  3.2.1 Quan điểm hoàn thiện ----------------------------------------------------------------77
  3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện----------------------------------------------------------------78
  3.2.3 Phương hướng hoàn thiện------------------------------------------------------------79
  3.2.4 Các giải pháp hoàn thiện-------------------------------------------------------------79
  3.2.4.1 Các giải pháp ngắn hạn ------------------------------------------------------------80
  3.2.4.2 Các giải pháp dài hạn --------------------------------------------------------------81
  PHẦN KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHẦN PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Bảng cân đối kế toán hợp nhất – Mẫu số B 01 – DN/HN
  Phụ lục 2: Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất – Mẫu số B 02 – DN/HN
  Phụ lục 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất – Mẫu số B 03 – DN/HN
  Phụ lục 4: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất – Mẫu số B 04 – DN/HN
  Phụ lục 5: Bảng tổng hợp các bút toán điều chỉnh - Mẫu số BTH01 – HN
  Phụ lục 6: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất – Mẫu số BTH02 - HN
  Biểu số 01: Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết
  Biểu số 02: Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu
  tư vào công ty liên kết.
  Biểu số 03: Bảng xác định phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết.

  Xem Thêm: Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo tài chính hợp nhất: Lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status