Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam

  Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

  Trong môi trường hoạt động nhiều thử thách, các ngân hàng phải gánh chịu rủi ro đáng kể để kiếm được lợi nhuận. Đo lường và quản trị rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất của quản trị tài chính ngân hàng.

  Hoạt động tín dụng là hoạt động chính yếu, mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng thương mại (NHTM) nhưng cũng là hoạt hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc hiểu rõ và tổ chức tốt mô hình quản trị rủi ro tín dụng là vô cùng quan trọng đối với hoạt động ngân hàng.

  Rủi ro tín dụng được coi là rủi ro lớn nhất đối với các NHTM Việt Nam, bởi tổn thất từ rủi ro trong hoạt động tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn, hiệu quả, uy tín của một ngân hàng mà còn có thể ảnh hưởng đến cả sự ổn định của hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng, ban hành và tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định trong hoạt động cấp tín dụng là đòi hỏi tất yếu giúp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng cạnh tranh.

  Bên cạnh yêu cầu càng cao của pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng, để hội nhập các NHTM Việt Nam cũng đang chọn lọc áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế trong việc xây dựng mô hình quản trị và kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín dụng.

  Đề tài “Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam” được tiến hành nghiên cứu nhằm đưa ra và phân tích mô hình thực tế đang áp dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) và từ đó có thể nhận diện những ưu điểm cũng như những vấn đề cần bổ sung để đề ra các giải pháp hữu ích nhằm hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM một cách an toàn và hiệu quả hơn, phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng hiện đại.
  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN 1
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG 7
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 8
  MỞ ĐẦU 9
  1. Lý do chọn đề tài: 9
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài: . 9
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 10
  4. Phương pháp nghiên cứu: 10
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: . 10
  6. Bố cục của đề tài: 11
  CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI. . 12
  1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng: 12
  1.1.1. Tín dụng ngân hàng: . 12
  1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng: 13
  1.1.2.1. Căn cứ vào thời hạn tín dụng: 13
  1.1.2.2. Căn cứ vào hình thức tín dụng: . 14
  1.1.2.3. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm của khách hàng, có 2 loại: 15
  1.1.2.4. Phân loại theo rủi ro: 15
  1.1.2.5. Phân loại khác: . 16
  1.1.3. Rủi ro ngân hàng và rủi ro tín dụng: 16
  1.1.3.1. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng: . 16
  1.1.3.2. Rủi ro tín dụng: . 17
  1.1.4. Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng: 18
  1.1.5. Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng: . 23
  1.1.6. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng: . 24
  3
  1.1.7. Phân loại rủi ro tín dụng: . 25
  1.2. Quản trị rủi ro tín dụng: 26
  1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng: . 26
  1.2.2. Lượng hóa và đánh giá rủi ro tín dụng: 27
  1.2.2.1. Lượng hóa rủi ro tín dụng: . 27
  1.2.2.2. Đánh giá rủi ro tín dụng: 28
  1.2.3. Phương pháp quản trị rủi ro tín dụng: . 29
  1.2.3.1. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng: 29
  1.2.3.2. Xây dựng và thực hiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng: . 30
  1.2.3.3. Tuân thủ những nguyên tắc tín dụng thận trọng: . 30
  1.2.3.4. Kiểm tra, giám sát: 31
  1.2.3.5. Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp xử lý nợ: . 31
  1.2.4. Bảo đảm tín dụng: . 32
  1.3. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam: 33
  1.3.1. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung: 34
  1.3.2. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán: . 34
  1.4. Bài học kinh nghiệm và định hướng áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam: . 35
  1.4.1. Bài học kinh nghiệm: 35
  1.4.2. Định hướng áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam: . 37
  Kết luận chương 1: 39
  CHưƠNG 2: MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) 40
  2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): . 40
  2.1.1. Tóm tắt các sự kiện nổi bật: 40
  2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy: . 41
  2.1.2.1. Hội Đồng Quản Trị: 42
  2.1.2.2. Ban Kiểm Soát: 42
  2.1.2.3. Ban Điều hành: . 42
  2.1.2.4. Các khối, ban nghiệp vụ, và công ty trực thuộc: 42
  2.1.3. Mục tiêu và chiến lược kinh doanh của VIB: 42
  2.2. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại VIB: 44
  2.2.1. Bộ máy Quản trị rủi ro: 44
  2.2.2. Mô hình Quản trị rủi ro Tín dụng của VIB: 45
  2.2.3. Quy định về chính sách tín dụng: 57
  2.2.3.1. Định hướng tín dụng: 57
  2.2.3.2. Chính sách khách hàng: 59
  2.2.3.3. Các sản phẩm tín dụng: 60
  2.2.4. Quy trình thu hồi nợ và xử lý tài sản đảm bảo: 61
  2.2.5. Trích lập dự phòng rủi ro: 62
  2.2.6. Kiểm tra giám sát tín dụng độc lập: 63
  2.2.7. Hệ thống thông tin quản trị tín dụng: . 64
  2.3. Kết quả kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản: . 65
  2.4. Tình hình hoạt động tín dụng tại VIB giai đoạn 2007 - 2009 . 65
  2.4.1. Danh mục khoản vay và cơ cấu dư nợ tín dụng: 65
  2.4.1.1. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ: . 66
  2.4.1.2. Cơ cấu dư nợ theo loại tiền: . 66
  2.4.1.3. Cơ cấu dư nợ phân theo ngành hàng: . 67
  2.4.1.4. Cơ cấu dư nợ theo khách hàng: 68
  2.4.1.5. Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn vay: 68
  2.4.1.6. Cơ cấu dư nợ theo khu vực địa lý: 68
  2.4.2. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn và giám sát: 69
  2.4.3. Đánh giá ảnh hưởng của mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung trong hoạt động tín dụng của VIB: . 69
  2.4.4. Những ưu điểm và vấn đề tồn tại của mô hình quản trị rủi ro tín dụng của VIB: . 71
  2.4.4.1. Những ưu điểm: . 71
  2.4.4.2. Những vấn đề còn tồn tại: . 73
  Kết luận chương 2: 76
  CHưƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THưƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) 77
  3.1. Những giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng: . 77
  3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình QTRR tín dụng: . 83
  3.3. Những kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với hệ thống NHTM: . 87
  3.3.1 Đối với các NHTM: . 87
  3.3.2 Đối với các NHNN: . 87
  3.3.3 Các quy phạm pháp luật và các cơ quan liên quan: . 88
  Kết luận chương 3: 88
  PHẦN KẾT LUẬN 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
  PHẦN PHỤ LỤC . 92
  Phụ lục 1. Các Khối, Ban, Vùng của VIB: . 92
  Phụ lục 2. Sơ đồ mô hình quản trị rủi ro của VIB: . 97

  Xem Thêm: Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status