Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh kiên giang

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh kiên giang

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 1
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5
  DANH MỤC CÁC BẢNG .6
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ 7
  CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM 1
  1.1. Vị trí của kinh tế nông nghiệp - nông thôn ở Việt Nam trong quá trình CNH, HĐH 1
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của kinh tế nông nghiệp - nông thôn 1
  1.1.2. Vai trò của kinh tế nông nghiệp - nông thôn ở Việt Nam .4
  1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với quá trình phát triển kinh tế
  nông nghiệp - nông thôn ở Việt Nam. .5
  1.2.1. Ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trường 5
  1.2.1.1 Bản chất của ngân hàng thương mại. 5
  1.2.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại 6
  1.2.1.3 Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại 10
  1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với quá trình phát triển kinh tế
  nông nghiệp - nông thôn ở Việt Nam 19
  1.2.2.1 Sự tồn tại khách quan của tín dụng ngân hàng 19
  1.2.2.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng 22
  1.3. Ý nghĩa của việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với quá trình phát
  triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn ở Việt Nam. .25
  1.3.1. Mở rộng tín dụng ngân hàng 25
  1.3.1.1. Khái niệm .25
  1.3.1.2. Phân loại 26
  1.3.1.3. Những tiền đề cho việc mở rộng tín dụng ngân hàng 26
  1.3.1.4. Mối liên hệ giữa mở rộng tín dụng ngân hàng và hiệu quả kinh tế - xã
  hội .29
  1.3.2. Ý nghĩa của việc mở rộng tín dụng ngân hàng đối với quá trình
  phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn ở Việt Nam .29
  1.3.2.1 Đẩy nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế .29
  1.3.2.2 Tác động và ảnh hưởng lớn đối với tình hình lưu thông tiền tệ .30
  1.3.2.3 Góp phần nâng cao thu nhập người dân và lợi nhuận ngân hàng 30
  1.3.2.4 Góp phần hạn chế cho vay nặng lãi .30
  1.3.2.5 Khuyến khích việc sử dụng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng 31
  1.4. Kinh nghiệm của một số nước về tín dụng ngân hàng nhằm thúc đẩy
  quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn .31
  1.4.1. Kinh nghiệm và con đường CNH, HĐH nông nghiệp - nông thôn
  của một số nước trên thế giới. .31
  1.4.1.1 Bài học về CNH nông nghiệp - nông thôn trên thế giới .31
  1.4.1.2 Bài học về CNH, HĐH nông nghiệp - nông thôn tại Việt Nam. 34
  1.4.2. Kinh nghiệm và vận dụng kinh nghiệm của một số nước về tín dụng
  ngân hàng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông
  thôn 35
  1.4.2.1 Kinh nghiệm một số nước về mở rộng tín dụng ngân hàng nhằm thúc
  đầy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn 35
  1.4.2.2 Những kinh nghiệm rút ra có thể vận dụng vào Việt Nam .40
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP -NÔNG THÔN TỈNH KIÊN GIANG .43
  2.1. Vị trí của tỉnh Kiên Giang trong tiến trình CNH, HĐH đất nước .43
  2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang 43
  2.1.1.1. Vị trí địa lý, diện tích và địa hình .43
  2.1.1.2. Tài nguyên tự nhiên 44
  2.1.1.3. Vị thế các huyện, thị trong tỉnh 46
  2.1.1.4. Đánh giá chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội Kiên Giang 49
  2.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh Kiên
  Giang .51
  2.1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn Việt Nam .51
  2.1.2.2. Tổng quan nền kinh tế tỉnh Kiên Giang .53
  2.1.2.3. Thực trạng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh
  Kiên Giang .56
  2.1.2.4. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang 62
  2.1.2.5. Những tồn tại trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp - nông thôn 64
  2.1.2.6. Một số nhân tố ảnh hưởng kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh Kiên
  Giang 66
  2.1.3. Nguồn lực tài chính phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp
  - nông thôn tỉnh Kiên Giang 69
  2.2. Thực trạng mở rộng tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 70
  2.2.1. Hệ thống tổ chức tín dụng, cơ cấu mạng lưới hoạt động 70
  2.2.1.1. Hệ thống tổ chức tín dụng 70
  2.2.1.2. Cơ cấu mạng lưới và thị phần theo loại hình TCTD .71
  2.2.1.3. Tình hình hoạt động các tổ chức tín dụng 71
  2.2.1.4. Chiến lược sản phẩm và năng lực cạnh tranh .72
  2.2.1.5. Thực trạng nguồn nhân lực tại các TCTD .73
  2.2.2. Thực trạng về huy động vốn tín dụng 74
  2.2.2.1. Cơ cấu huy động vốn theo nguồn .74
  2.2.2.2. Cơ cấu huy động vốn theo loại hình tổ chức tín dụng .77
  2.2.3. Thực trạng cho vay, đầu tư vốn tín dụng vào nền kinh tế .79
  2.2.3.1. Cơ cấu dư nợ phân theo ngành kinh tế 79
  2.2.3.2. Cơ cấu dư nợ phân theo loại hình TCTD .81
  2.2.3.3. Cơ cấu dư nợ phân theo thời hạn cho vay .82
  2.2.4. Thực trạng cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn .83
  2.2.4.1. Đối tượng, hình thức cho vay .83
  2.2.4.2. Doanh số và dư nợ cho vay 84
  2.2.4.3. Tình trạng nợ xấu .86
  2.2.5. Các hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng mở rộng tín dụng ngân hàng
  trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 87
  2.2.5.1. Những tồn tại trong cơ cấu mạng lưới hoạt động 87
  2.2.5.2. Những tồn tại trong huy động vốn .88
  2.2.5.3. Những hạn chế trong cho vay, đầu tư vốn tín dụng ngân hàng .89
  2.2.5.4. Những tồn tại khác .91
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG GÓP PHẦN
  THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - NÔNG
  THÔN TỈNH KIÊN GIANG .94
  3.1 Những định hướng cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống
  ngân hàng tại tỉnh Kiên Giang trong tiến trình CNH, HĐH nền kinh tế 94
  3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2010,
  định hướng 2020 .94
  3.1.1.1. Quan điểm và phương hướng phát triển 94
  3.1.1.2. Mục tiêu phát triển .95
  3.1.2. Định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh Kiên
  Giang .96
  3.1.2.1. Định hướng phát triển ngành trồng trọt 97
  3.1.2.2. Định hướng phát triển ngành chăn nuôi 100
  3.1.2.3. Định hướng phát triển ngành lâm nghiệp 101
  3.1.2.4. Định hướng phát triển ngành thủy sản 102
  3.1.2.5. Định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng .105
  3.1.3. Định hướng phát triển hệ thống TCTD tỉnh Kiên Giang .107
  3.1.4. Nhu cầu vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế nông
  nghiệp - nông thôn đến năm 2010, định hướng 2020 109
  3.1.5. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát
  triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn đến năm 2010, định hướng
  2020 113
  3.2 Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh Kiên Giang .116
  3.2.1. Những giải pháp ở cấp độ ngân hàng thương mại 116
  3.2.1.1. Đối với các hội sở ngân hàng thương mại .116
  3.2.1.2. Đối với các NHTM hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang .120
  3.2.2. Những giải pháp ở cấp độ quản lý 136
  3.2.2.1. Đối với Nhà nước và Chính phủ 136
  3.2.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 147
  3.2.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kiên Giang 149
  3.2.2.4. Đối với UBND và các cơ quan ban ngành tỉnh Kiên Giang 150
  Kết luận 157
  PHỤ LỤC 1
  Phụ lục 1. Tình hình phát triển mạng lưới các TCTD trên địa bàn Kiên Giang
  2004- 2009 .1
  Phụ lục 2. Doanh số và dư nợ theo đối tượng cho vay nông nghiệp - nông thôn
  2004 - 2009 3
  Phụ lục 3. Tỷ trọng doanh số và dư nợ cho vay nông nghiệp - nông thôn 2004 -
  2009 4
  Phụ lục 4. Tỷ lệ tăng trưởng doanh số và dư nợ cho vay nông nghiệp - nông thôn
  2004 - 2009 5
  Phụ lục 5. Nợ xấu cho vay nông nghiệp - nông thôn 2004 - 2009 6
  Phụ lục 6 Mô hình tín dụng thương mại điện tử 7
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIÁ 8
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .9

  Xem Thêm: Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh kiên giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp mở rộng tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn tỉnh kiên giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status