Lời mở đầu

Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản xuất, còn mặt khác con người được hưởng lợi ích của mình là tiền lương và các khoản thu nhập .
Tiền lương là khoản tiền công trả cho người lao động tương ứng với số lượng , chất lượng và kết quả lao động .
Tiền lương là nguồn thu nhập của công nhân viên chức , đồng thời là những yếu tố chi phí sản xuất quan trọng cấu thành giá thành sản phẩm của doanh nghiệp .
Quản lý lao động tiền lương là một yêu cầu cần thiết và luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm nhất là trong điều kiện chuyển đổi cơ chế quản lý từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường. Qua thời gian thực tập và nghiên cứu tại Công ty vận tải ô tô số 3 , tôi đã nhận thức rõ vấn đề này và lựa chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là: "Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty vận taỉ ô tô số 3".
Đề tài gồm 3 phần:

Chương I: Lý thuyết cơ bản về quản lý lao động tiền lương.
Chương II: Thực trạng về quản lý lao động tiền lương ở Công ty vận tải ô tô số 3.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở công ty.


[charge=150]http://up.4share.vn/f/33020a0006060505/QT241.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty vận taỉ ô tô số 3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về quản lý lao động tiền lương ở Công ty vận taỉ ô tô số 3 sẽ giúp ích cho bạn.