Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN điều tra và đánh giá tình hình kinh tế hộ ở xã lương phi - huyện tri tôn - tỉnh an giang

  Quy Ẩn Giang Hồ Quy Ẩn Giang Hồ Đang Ngoại tuyến (956 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. điều tra và đánh giá tình hình kinh tế hộ ở xã lương phi - huyện tri tôn - tỉnh an giang

  TÓM LƯỢC  Đề tài “điều tra và đánh giá tình hình kinh tế hộ ở xã Lương Phi - huyện Tri Tôn - tỉnh An Giang” được thực hiện nhằm mục đích. Thứ nhất: tìm hiểu tình hình kinh tế hộ của các hộ làm nông nghiệp ở xã Lương Phi, để tìm ra các mô hình sản xuất tối ưu, góp phần cải thiện đời sống cho các hộ nông dân trong vùng nghiên cứu. Thứ hai: phân tích và tổng hợp các số liệu điều tra để hiểu được tình hình kinh tế hộ và đánh giá được mô hình kinh tế nào là phù hợp nhất trên địa bàn. Thứ ba: nêu ra những khó khăn và thuận lợi chung về đời sống kinh tế, điều kiện tự nhiên của người dân trong xã, sau cùng là tìm ra những nguyên nhân để khắc phục.
  Dùng phiếu phỏng vấn để điều tra kinh tế hộ của 93 hộ chọn ngẫu nhiên và phân phối đều về các ấp trong xã với khoảng cách hộ tối thiểu là 15 hộ theo tỷ lệ: 31 hộ nghèo: 31 hộ trung bình: 31 hộ giàu. Sử dụng phiếu điều tra đã thiết kế sẵn; tổng hợp và phân tích số liệu bằng chương trình Excel để phân tích các chỉ tiêu trung bình, max, min của các nông hộ. Các chỉ tiêu phân tích như nguồn lực nông hộ; thu nhập của nông hộ; phân tích sản xuất các mô hình canh tác (mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, .); phân tích tài chính các mô hình canh tác như lợi nhuận (RAVC), phân tích lợi tức/nhân tố đầu tư, phân tích lợi tức biên tế (MBCR).
  Theo kết quả nghiên cứu đạt được về nguồn lực nông hộ, trong năm phần dư trung bình nông hộ là 15.588.000 đồng, số nhân khẩu trung bình là 4,2 người/hộ, phần dư trung bình trên nhân khẩu là 3.816.000 đồng/người. Lợi nhuận mô hình canh tác phổ biến lúa 2 vụ là 13.036.000 đồng/ha; đồng thời qua phân tích lợi tức biên tế MBCR cho thấy lợi nhuận từ 3 mô hình sản xuất tiên tiến so với lúa 2 vụ như sau: mô hình Lúa Mùa+Dưa Hấu là 17.343.000 đồng/ha, mô hình Lúa Mùa+Đậu Xanh là 18.964.000 đồng/ha, mô hình Lúa vụ Đông Xuân+Đậu Phộng là 19.943.000 đồng/ha. Như vậy, sản xuất từ các mô hình tiên tiến có lợi nhuận cao hơn mô hình phổ biến là lúa 2 vụ.
  Từ những kết quả đạt được đã nêu trên chúng tôi có những kiến nghị quan trọng như sau: sự giúp đỡ về vốn và hỗ trợ về kỹ thuật của Nhà nước giúp nông dân đầu tư phát triển chăn nuôi; khuyến cáo nông dân áp dụng một trong 3 mô hình sản xuất tiên tiến đã nêu trên; Nhà nước cần nhanh chóng xúc tiến đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi như giếng khoan, hồ chứa nước, nhất là công trình thủy lợi tại Ô Tà Sóc giúp nông dân không những thoát khỏi kiểu sản xuất nhờ nước trời mà còn tăng vụ góp phần cải thiện thêm thu nhập trong năm.
  MỤC LỤC

  Nội nung Trang
  CẢM TẠ i
  TÓM LƯỢC ii
  MỤC LỤC iii
  DANH SÁCH BẢNG v
  DANH SÁCH HÌNH vii
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1. Đặt vấn đề 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
  2.1. Đặc điểm chung kinh tế nông hộ, nông nghiệp, nông thôn ở nước ta 3
  2.1.1. Thế nào là kinh tế nông hộ, nông nghiệp, nông thôn 3
  2.1.2. Vì sao hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ 3
  2.2. Thực trạng kinh tế nông hộ, nông nghiệp, nông thôn ở nước ta 3
  2.2.1. Tình hình nông hộ ở nông thôn 3
  2.2.2. Tình hình đất đai của nông hộ 4
  2.2.3. Tình hình nhân khẩu và lao động 4
  2.2.4. Tình hình năng lực và trình độ sản xuất của nông hộ 5
  2.3. Thực trạng sản xuất nông nghiệp của nông dân ở nước ta 6
  2.3.1. Tình hình sản xuất nông nghiệp 6
  2.3.2. Các mô hình kinh tế sản xuất nông nghiệp nông thôn 7
  2.4. Tiềm năng sản xuất nông nghiệp xã Lương Phi 8
  2.4.1. Các vùng canh tác chính của xã Lương Phi 9
  2.4.2. Lịch thời vụ 10
  2.4.3. Lát cắt lịch sử xã Lương Phi 10
  2.4.4. Mô hình canh tác có hiệu quả 11
  2.4.5. Phân tích lợi ích và khó khăn 12
  2.4.6. Mô hình canh tác nào trong tương lai sẽ có hiệu quả 12
  2.4.7. Chủ trương chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng tại vùng 14
  2.4.8. Vai trò của các kênh thông tin 15
  2.4.9. Điều kiện tín dụng 16
  2.4.10. Vai trò của phụ nữ trong sản xuất 16
  2.4.11. Sơ đồ Venn 16
  2.4.12. Đề xuất của nông dân 17
  Chương 3: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 18
  3.1. Phương tiện nghiên cứu 18
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 18
  3.2.1. Thể thức thống kê 18
  3.2.2. Phương pháp tiến hành 18
  3.3. Phân tích thống kê các chỉ tiêu 20
  Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22
  4.1. Mô tả đặc điểm chung vùng nghiên cứu xã Lương Phi 22
  4.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 22
  4.1.2. Thực trạng sản xuất nông nghiệp 23
  4.2. Phân bố mẫu trong vùng điều tra 26
  4.3. Nguồn lực nông hộ 26
  4.3.1. Nguồn lực lao động/hộ 26
  4.3.2. Nguồn lực đất đai/hộ 30
  4.3.3. Phương tiện sinh hoạt gia đình và sản xuất/hộ 31
  4.3.4. Đặc điểm nguồn nước sử dụng cho sản xuất 32
  4.4. Cơ cấu thu nhập nông hộ vùng điều tra 33
  4.4.1. Hoạch toán lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp 33
  4.4.2. Cơ cấu thu nhập phi nông nghiệp/hộ 36
  4.4.3. Chi tiêu gia đình/hộ 37
  4.4.4. Tích lũy hàng năm/hộ 38
  4.5. Phân tích các mô hình sản xuất nông nghiệp phổ biến 40
  4.5.1. Cơ cấu mùa vụ sản xuất lúa 2 vụ 40
  4.5.2. Cơ cấu mùa vụ các mô hình trồng màu 45
  4.5.3. Cơ cấu mùa vụ trong chăn nuôi 46
  4.5.4. Tương hỗ giữa chăn nuôi và trồng trọt 47
  4.5.5. Những thuận lợi và khó khăn chung của nông dân 48
  4.5.6. Vai trò của giới trong sản xuất nông nghiệp 50
  4.5.7. Các ý kiến đề xuất của nông dân 51
  4.6. Phân tích lợi nhuận các mô hình canh tác phổ biến 54
  4.6.1. Doanh thu từ sản xuất lúa 2 vụ/ha 54
  4.6.2. Doanh thu từ trồng màu/ha 55
  4.6.3. Doanh thu từ chăn nuôi 57
  4.6.4. Tổng hợp các giá trị tính từ 3 mô hình 58
  4.7. Phân tích lợi nhuận các mô hình sản xuất tiên tiến 59
  4.7.1. Công thức tính lợi tức biên tế (MBCR) 59
  4.7.2. Mô hình Lúa Mùa + Dưa Hấu của nông dân Huỳnh Văn Tỷ (1) 60
  4.7.3. Mô hình Lúa Mùa + Đậu Xanh của nông dân Huỳnh Văn Tỷ (2) 61
  4.7.4. Mô hình Lúa vụ Đông Xuân+Đậu Phộng của nông dân Chau Thunh(3) 62
  4.8. Phân tích hiệu quả và lợi ích các mô hình sản xuất tiên tiến 64
  4.8.1. Mô hình Lúa Mùa + Dưa Hấu 64
  4.8.2. Mô hình Lúa Mùa + Đậu Xanh (hoặc Đậu Nành) 65
  4.8.3. Mô hình Lúa vụ Đông Xuân + Đậu Phộng 66
  Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  5.1. Kết luận 67
  5.2. Kiến nghị 68
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
  PHỤ CHƯƠNG pc-1
  PHỤ CHƯƠNG 1: PHIẾU PHỔNG VẤN NÔNG HỘ pc-1


  Xem Thêm: điều tra và đánh giá tình hình kinh tế hộ ở xã lương phi - huyện tri tôn - tỉnh an giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu điều tra và đánh giá tình hình kinh tế hộ ở xã lương phi - huyện tri tôn - tỉnh an giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status