Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời

  W
  Vipwebtailieu.org_17 webtailieu.org_17 Đang Ngoại tuyến (95 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời

  LỜI MỞ ĐẦU

  Từ khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế kinh tế, nước ta đã có sự phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề mới theo xu hướng hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Bây giờ nước ta trở thành thành viện của WT nên có rất nhiều Công ty đã được thành lập, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng cùng chung một mục đích đó là tiềm lợi nhuận và góp phần đưa nền kinh tế nước nhà không ngừng phát triển, cho nên sự cạnh tranh tất yếu sẽ xảy ra. Và một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự cạnh tranh chính là giá thành của sản phẩm trên thị trường.
  Bản chất của giá thành sản phẩm là sự dịch chuyển của các yếu tố chi phí vào những sản phẩm đã hoàn thành. Để thu được lợi nhuận tối đa cho Công ty thì Công ty phải tiết kiệm được chi phí rồi mới hạ giá thành. Để tiết kiệm được chi phí và hạ giá thành sản phẩm thì một trong những vấn đề quan trọng là tổ chức công tác kế toán tổng hợp chi phí và tính giá hành sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác và kịp thời, đúng chế độ qui định.
  Chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của các Công ty trên thị trường. Chính vì những nguyên nhân trên em chọn chuyên đề kế toán “Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời.
  Nội dung chính trong chuyên đề của em bao gồm 3 phần chính:
  Chương I: Tình hình chung của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  Chương II: Các vấn đề chung về chế độ tài chính và kế toán liên quan đến đối tượng trong công tác “Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  Chương III: Thực trạng công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời.
  MỤC LỤC

  - LỜI MỞ ĐẦU
  - LỜI CẢM ƠN
  - NỘI DUNG

  CHƯƠNG I
  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM MẶT TRỜI
  I Tình hình chung của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời1
  1.1 Quá trình hình thành và phát riển của Công ty
  1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  1.4 Sản phẩm chính đang kinh doanh
  1.5 Thị trường tiêu thụ
  1.6 Nguồn nhân lực
  II Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  2.1 Công tác tổ chức quản lý của Công ty
  2.3 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
  2.3.1 Giới thiệu về các chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  2.3.2 Tổ chức Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  2.3.3 Đặc điểm về việc sử dụng tài khoản kế toán
  2.3.4 Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng
  2.3.5 Hình thức sổ kế toán áp dụng  CHƯƠNG II
  CÁC VẤN ĐỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất Công nghiệp
  II. Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phận loại chi phí sản xuất
  2.1 Khái niệm chi phí sản xuất
  2.2 Các cách phân loại CPSX chủ yếu
  2.2.1 Phân loại CPSX theo tính chất kinh tế (yếu tố chi phí)
  2.2.2 Phân loại CPSX theo công dụng kinh tế chi phí ( khoản mục chi phí)
  2.2.3 Phân loại chi phí theo quan hệ với sản lượng sản phẩm sản xuất
  2.3 Ý nghĩa của công tác quản lý CPSX trong quá trình hoạt động SXKD
  III. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm
  3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
  3.2 Phân loại giá thành sản phẩm
  3.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành
  3.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi tính toán
  3.4 Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm
  IV. Kế toán tập hợp CPSX
  4.1 Đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành sản phẩm
  4.1.1 Khái niệm CPSX
  4.1.2 Các đối tượng tập hợp CPSX
  4.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  4.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm
  4.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm
  4.2.3 Nhiệm vụ kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm
  4.3 Kế toán tập hợp CPSX
  4.3.1 Tài khoản 621 – chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  4.3.2 Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
  4.3.3 Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung
  4.3.4 Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
  V. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX trong Doanh nghiệp sản xuất
  5.1 Tài khoản sử dụng
  5.2 Phương pháp kế toán tập hợp CPSX và phân bổ CPNVLTT
  5.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPNCTT
  5.4 Phương pháp tập hợp và phân bổ CPSXC
  5.5 Kế toán tập hợp CPSX toàn Doanh nghiệp
  VI. Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang
  6.1 Phương pháp đánh giá theo CPNVLTT (hoặc chi phí nguyên vật liệu chính)
  6.2 Phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương
  6.3 Phương pháp đánh giá theo chi phí định mức (hoặc chi phí kế hoạch)
  VII. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình Doanh nghiệp chủ yếu
  7.1 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
  7.1.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp)
  7.1.2 Phương pháp tính giá thành theo hệ số
  7.1.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ
  7.1.4 Tính giá thành theo phương pháp loại trừ chi phí
  7.1.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tổng cộng chi phí
  7.1.6 Phương pháp liên hợp
  7.1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức chi phí
  7.2 Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình Doanh nghiệp chủ yếu
  7.2.1 Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tập kiểu song song
  7.2.2 Doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất kiểu liên tục  CHƯƠNG III
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂM MẶT TRỜI
  I. Tình hình thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  1.1 Thực tế công tác kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  1.1.1 Những điều kiện thực tế của Công ty ảnh hưởng đến việc xác định đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  1.1.2 Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  II. Kế toán tập hợp CPSX
  2.1 TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  2.2 TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
  2.3 TK 627 – Chi phí sản xuất chung
  2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất của toàn Công ty
  VIII. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
  IX. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
  IX. Một số kiến nghị và đề xuất về công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  9.1 Ưu điểm
  9.2 Những tồn tại
  9.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  LỜI KẾT
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status