Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang

  W
  Vipwebtailieu.org_17 webtailieu.org_17 Đang Ngoại tuyến (95 tài liệu)
  Registered Users
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong thời đại ngày nay với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động.
  Lao động là hoạt động chân tay và trí óc của con người nhằm tác động biến đổi các vật tự nhiên thành những vật phẩm có ích đáp ứng nhu cầu của con người. Trong doanh nghiệp lao động là yếu tố cơ bản quyết định quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh.
  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiêp trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, ngoài ra người lao động còn được hưởng một số thu nhập khác như: trợ cấp, BHXH, tiền thưởng. Đối với doanh nghiệp thì chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của người lao động, thanh toán tiền lương và các khoản liên quan kịp thời sẽ kích thích người lao động quan tâm đến thời gian và chất lượng lao động từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Là một sinh viên trong những năm học tập tại trường Cao Đẳng Hoá Chất em đã tích luỹ được những vốn kiếm thức nhất định.Vớí mong muốn nâng cao trình độ nhận thức,nghiên cứu một cách toàn diện về kế toán tiền lương vận dụng trong thực tế. Đồng thời đóng góp một phần kiên thức của mình để giải quyết những khó khăn trong công tác quản lý tiền lương .Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn cùng toàn thể cán bộ trong công ty cổ phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang em đã mạnh dạn tìm hiểu đề tài: “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương “ của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang
  .
  Đề tài của em gồm có các phần như sau:
  Chương 1: Các vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
  Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang.
  Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương công ty Cổ Phần Lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang.

  Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế cũng như thời gian nhận thức có hạn nên báo cáo của em không thể tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Vì vậy em mong được sự đóng góp của các thầy cô giáo để báo cáo của em được hoàn thiện hơn.


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương1: MỘT SỐ CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
  1.1. Bản chất và chức năng của tiền lương 3
  1.1.1. Khái niệm tiền lương 3
  1.1.2. Đặc điểm của tiền lương 3
  1.1.3. Chức năng của tiền lương 3
  1.1.4. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương 4
  1.1.4.1.Vai trò 4
  1.1.4.2. Ý nghĩa 4
  1.1.5. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
  1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp 5
  1.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian 5
  1.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6
  1.2.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp 6
  1.2.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp 6
  1.2.2.3. Theo khối lượng công việc 7
  1.2.3. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 7
  1.2.4. Nội dung quỹ lương 7
  1.2.4.1. Quỹ tiền lương 7
  1.2.4.2. Quỹ bảo hiểm xã hội 8
  1.2.4.3. Quỹ bảo hiểm y tế 9
  1.2.4.4. Kinh phí công đoàn 9
  1.2.4.5. Bảo hiểm thất nghiệp 10
  1.3. Tổ chức hạch toán tiền lương 10
  1.3.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT và KPCĐ 10
  1.3.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 11
  1.3.2.1. Tài khoản sử dụng 11
  1.3.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12
  1.3.3. Hình thức sổ kế toán 14
  Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN VÀ KHOÁNG SẢN TUYÊN QUANG 16
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần kâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang. 16
  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang. 16
  2.1.2. Quá trình hoạt động của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang được phát triển qua các giai đoạn 17
  2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 18
  2.1.4. Tình hình lao động và cơ sở vật chất của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang 19
  2.1.4.1. Tình hình lao động của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang. 19
  2.1.4.2. Tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật của đơn vị 20
  2.1.5. Tình hình tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang. 20
  2.1.5.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang. 20
  2.1.5.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang. 23
  2.1.6. Tình hình kinh doanh của công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang. 27
  2.1.6.1. Thuận lợi 27
  2.1.6.2. Khó khăn 27
  2.1.6.3. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây 27
  2.2. Hạch toán tiền lương tại công ty Cổ Phần lâm Sản Và khoáng Sản Tuyên Quang. 29
  2.2.1. Hình thức trả lương 29
  2.2.1.1. Trả lương khoán sản phẩm 29
  2.2.1.2. Trả lương khoán doanh thu 36
  2.2.2.Tính BHXH, BHYT và KPCĐ 43
  2.2.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội 43
  2.2.2.2. Quỹ bảo hiểm y tế 43
  2.2.2.3. Kinh phí công đoàn 44
  2.2.2.4. Trích bảo hiểm xã hội phải trả trực tiếp cho công nhân viên 48
  2.2.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 50
  2.2.3.1. Tính tiền lương phải trả 50
  2.2.3.2. Trích các khoản BHXH, BHYT và KPCĐ 52
  2.2.3.3. Các khoản khấu trừ vào lương 53
  2.2.3.4. Tính BHXH phải trả cho công nhân viên 54
  2.2.3.5. Thanh toán lương và các khoản cho công nhân viên 54
  2.2.4. Trình tự ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 56
  Chương 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC TRÍCH THEO LƯƠNG 60
  3.1. Đánh giá chung về công tác quản lý hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  60
  3.1.1. Đánh giá chung 60
  3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán tiền lương trích BHXH, BHYT và KPCĐ tại công ty 60
  3.1.3 Ưu điểm 61
  3.1.4. Nhược điểm 62
  3.1.5. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 63
  KẾT LUẬN 65
  KẾT LUẬN

  Trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, cùng với sụ tự chủ độc lập về hoạt động sản xuất kinh doanh thì quản lý nguồn nhân lực là vấn đề quan trọng. Lao động tiền lương là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào.
  Nếu hạch toán nói chung là công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế thì công tác kế toán lao động tiền lương và các kkhoản trích theo lương là một công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý tiền lương cũng như lao động tại doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.
  Trong quá trình thực tập tại công ty Cổ Phần Lâm Sản Và Khoáng Sản Tuyên Quang, vì thời gian có hạn nên em chỉ đi sâu tìm hiểu một khâu trong công tác hạch toán kế toán. Dựa trên kiến thức đã học ở trường và thời gian thực tập ở công ty em đã thấy được nhiều mặt cần hoàn thiện trong công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty trong giai đoạn đổi mới hiện nay.
  Sau gần 3 tháng thực tập tại công ty, kết hợp giữa lý luận trong sách vở với thực tiễn tại công ty, em đã hoàn thành báo cáo tốt nghiệp: “ Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương”.Để có kết quả này em xin chân thành cảm ơn ban giám đốc công ty, các anh chị trong phòng kế toán và thầy giáo Phan Tuấn Thành đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của em.

  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status