Mục lục
CHƯƠNG I: Một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản lý chiến lược 1
I - Những lý luận cơ bản về chiến lược kinh doanh 1
1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh 1
1.1. Các quan điểm về chiến lược kinh doanh 1
1.2. Khái niệm về chiến lược 2
2. Nội dung của chiến lược 2
2.1. Các quan điểm tồn tại và phát triển 2
2.2. Các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định 3
2.3. Các giải pháp và công cụ chiến lược 3
3. Các yêu cầu và căn cứ để xây dựng chiến lược kinh doanh 4
3.1. Các yêu cầu 4
3.2. Những căn cứ 5
II - Quá trình quản lý chiến lược 6
1. Khái niệm về quản lý chiến lược 6
2. Sự cần thiết phải quản lý chiến lược trong doanh nghiệp. 6
3. Các cấp quản lý chiến lược 8
3.1. Chiến lược cấp công ty 8
3.2. Chiến lược cấp kinh doanh (SBU) 9
4. Qúa trình quản lý chiến lược 10
4.1. Qúa trình xây dựng chiến lược kinh doanh 12
4.2. Quá trình tổ chức thực hiện chiến lược 17
Chương 2: Thực trạng về quản lí chiến lược của tổng công ty bưu chính viễn thông Việt nam 20
I- Giới thiệu khái quát về tổng công ty bưu chính viễn thông Việt nam 20
1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam 20
2. Cơ cấu tổ chức của VNPT. 21
3. Đặc điểm sản phẩm Bưu chính Viễn thông. 23
4. Một số kết quả đạt được của VNPT (giai đoạn chiến lược 1996-2000) 23
4.1. Các chỉ tiêu chiến lược đã thực hiện được 24
4.2. Một số kết quả khác 25
II. Đánh giá thực trạng công tác quản lí chiến lược của VNPT (giai đoạn 1996-2000) 27
A. Đánh giá về công tác xây dựng chiến lược 27
1. Sứ mệnh của VNPT 27
2. Nghiên cứu và dự báo 27
2.2. Môi trường vĩ mô 28
2.3. Môi trường ngành 29
2.4. Nghiên cứu và dự báo nội lực của Tổng công ty 30
3. Xác định mục tiêu chiến lược 31
3.1. Mục tiêu tổng quát 31
3.2. Các chỉ tiêu cơ bản 32
4. Chiến lược được lựa chọn và các giải pháp chiến lược 33
B. Đánh giá thực trạng thực hiện chiến lược 34
1. Xây dựng cơ cấu bộ máy thực hiện chiến lược 34
1.1. Ban Kế hoạch. 34
1.2 Ban Tài chính - Kế toán. 34
1.3. Ban Tổ chức cán bộ 34
1.4. Ban Giá cước 34
1.5. Ban Bưu chính và phát hành báo chí. 35
1.6. Ban Viễn thông 35
1.7. Ban Hợp tác quốc tế 35
1.8. Văn phòng 35
2. Chỉ đạo thực hiện chiến lược 35
3. Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược 36
III. Nguyên nhân của những tồn tại 37
Chương III: M ột số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chiến lược của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam 39
I. Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược. 39
1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu và dự báo. 39
1.1. Về mặt tổ chức 39
1.2 Về công nghệ nghiên cứu và dự báo 40
1.3 Về mặt tài chính 40
2. Hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin 40
3. ứng dụng mô hình phân tích chiến lược kinh doanh 42
2.1. Tổng hợp ma trận SWOT và đề xuất một số phương án chiến lược kinh doanh cho VNPT giai đoạn 2001 - 2010. 42
2.2. Ma trận BCG 44
II. Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện chiến lược 45
1. Hoàn thiện bộ máy cơ cấu 46
2. Đánh giá, phân bổ nguồn lực hợp lý 46
3. Hoàn thiện hệ thống thông tin chỉ đạo thực hiện chiến lược. 47
4. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác kiểm tra 48
5. Đào tạo đội ngũ cán bộ, lựa chọn bổ nhiệm những cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt. 48
III. Một số kiến nghị khác 48
1. Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 48
2. Tiến hành tách Bưu chính với Viễn thông, hoàn thiện mô hình chuyển Tổng công ty thành Tập đoàn. 49

[charge=150]http://up.4share.vn/f/4c7d757f79797f7a/QT212.DOC.file[/charge]

Xem Thêm: chiến lược và quản lý chiến lược thực trạng công tác quản lí chiến lược của VNPT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chiến lược và quản lý chiến lược thực trạng công tác quản lí chiến lược của VNPT sẽ giúp ích cho bạn.