Lời nói đầu
Đất đai là tài nguyên vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng. Đất là vật thể chịu tác động của các yếu tố ngoại cảnh trong đó có tác động của con người. Độ phì nhiêu của đất, sự phân bổ không đồng nhất, đất tốt lên hay xấu đi, được sử dụng có hiệu quả cao hay thấp tuỳ thuộc vào sự quản lý Nhà nước và kế hoạch, biện pháp khai thác của người quản lý, sử dụng đất.
Công tác quy hoạch và kế hoạch phân bổ sử dụng đất đã được Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 quy định: "Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả" (Điều 18, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992).
Đất đai được tạo thành trong tự nhiên. Đất đai là một phần của vỏ Trái Đất. Song về sở hữu quốc gia thì đất đai được gắn liền với chủ quyền lãnh thổ.
Đất đai là có hạn, con người không thể sản xuất được đất đai mà chỉ có thể chuyển mục đích sử dụng từ mục đích này sang mục đích khác. Đất đai có độ màu mỡ tự nhiên, nếu chúng ta biết sử dụng và cải tạo hợp lý thì đất đai không bị thoái hoá mà ngược lại đất đai lại càng tốt hơn.
Sử dụng đất đai phải kết hợp một cách đầy đủ, triệt để và có hiệu quả cao nhất. Đất đai kết hợp với sức lao động tạo ra của cải vật chất cho xã hội như Adam Smith đã nói: “Lao động là cha, đất là mẹ của mọi của cải”. Do đó, đất đai vừa là yếu tố của lực lượng sản xuất, vừa là yếu tố của quan hệ sản xuất.
Mặt khác, đất đai là cơ sở không gian để phân bổ các khu dân cư, các công trình phục vụ sản xuất, văn hoá phúc lợi, xây dựng các ngành kinh tế quốc dân khác trên toàn bộ lãnh thổ, xây dựng và củng cố an ninh quốc phòng.
Tỉnh Hải Dương là một tỉnh mới được tách từ tỉnh Hải Hưng với tổng diện tích đất tự nhiên là 164.837,33 ha trong đó tổng diện tích đất nông nghiệp là 105.690,53 ha chiếm 64% tổng diện tích.
Xã Thanh Giang thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương là một xã nông nghiệp của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, địa hình tương đối bằng phẳng, cơ cấu ngành chưa hợp lý, việc áp dụng các công thức luân canh tiên tiến chưa được tốt do đó chưa phát huy được tiềm năng của lao động, của đất đai nên vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu.
Nhận thức được vai trò của công tác quy hoạch sử dụng đất đai, em đã chọn đề tài: “ Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương ” theo chủ trương triển khai quy hoạch sử dụng đất đai ở các xã làm cơ sở cho công tác quy hoạch đất đai toàn huyện trong những năm tới của UBND tỉnh Hải Dương, Sở Địa Chính tỉnh Hải Dương, UBND huyện Thanh Miện.
Mục đích của đề tài là:
Nắm chắc quỹ đất hiện tại của xã, phân tích những điểm hợp lý, chưa hợp lý trong việc quản lý và sử dụng đất đai. Từ đó dự tính phân bổ quỹ đất cho những năm trước mắt, lâu dài nhằm phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của xã.
Nắm được tình hình phát triển của các ngành, các nhu cầu sử dụng đất trong giai đoạn quy hoạch đồng thời định hướng bố trí cải tạo đất đai cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.
Nắm được thực trạng cơ sở hạ tầng và đánh giá hiệu quả sử dụng của người sử dụng trong giai đoạn quy hoạch.
Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong công tác quản lý đất khu nông thôn, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng đất và kết hợp hiệu quả sử dụng đất với hiệu quả môi trường.
Yêu cầu của đề tài:
- Quy hoạch sử dụng đất mang tính chất bao trùm và đi trước một bước vì vậy yêu cầu phải phản ánh đúng thực tiễn, thể hiện tính khoa học, khách quan, dễ hiểu, dễ làm, dễ thực hiện và có tính xã hội cao.
- Chấp hành nghiêm pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai.
- Tài liệu, số liệu phải tiến hành điều tra, khảo sát, bổ sung và làm mới.
- Thể hiện tính khách quan khoa học chính xác đồng thời phải phù hợp với phương hướng chung của huyện, tỉnh và phù hợp với các chính sách của Nhà nước. Quy hoạch sử dụng đất nông thôn xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch có liên quan dưới đây:
+ Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của xã.
+ Chiến lược sử dụng đất đai của xã.
+ Quy hoạch các ngành trên địa bàn xã.
+ Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh.
+ Phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã.
+ Tiết kiệm và bố trí hợp lý đất đai đặc biệt là đất nông nghiệp.
+ Đảm bảo yêu cầu về an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường.
+ Kết hợp cải tạo cũ và xây dựng mới, sử dụng triệt để những cơ sở đã có.
+ Mục tiêu trong quy hoạch phải cụ thể, rõ ràng, dự án có tính khả thi. Góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển chung của toàn huyện, toàn tỉnh.
Phương pháp nghiên cứu của báo cáo:
1. Phương pháp điều tra dã ngoại
Sử dụng phương pháp điều tra để thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ hiện trạng phản ánh tình hình phát triển kinh tế- xã hội và hiện trạng sử dụng đất đai xã. Điều tra khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai.
2. Phương pháp cân đối
Mục đích của phương pháp này là xác định các phương án cân đối và lựa chọn phương án cân đối cho việc sử dụng các loại đất, lập các chỉ tiêu khống chế các loại đất phi nông nghiệp, hướng dẫn phương án phân phối và điều chỉnh sử dụng đất cấp dưới.
3. Phương pháp toán kinh tế
Do đặc điểm của đất đai rất đa dạng với nhiều chức năng sử dụng, nên việc áp dụng phương pháp này để dự báo quy hoạch sử dụng đất đai trở thành hệ thống lượng phức tạp mang tính chất xác suất. Phương pháp này nhằm dự báo các nhu cầu sử dụng đất của các ngành và các mục đích sử dụng.
4. Phương pháp bản đồ
Sử dụng bản đồ để thể hiện nội dung và các yếu tố trên bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1: 5.000 ( trong báo cáo là tỉ lệ 1: 15.000) cũng như bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã Thanh Giang giai đoạn 2000-2010 trên cơ sở khoa học, sát thực tế.
Đề tài được chia thành 3 chương:
- Lời nói đầu.
- Chương 1: Cơ sở lý luận về quy hoạch sử dụng đất đai Nông thôn.
- Chương 2: Hiện trạng bố trí sử dụng đất đai tại xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương.
- Chương 3: Phương án quy hoạch đất đai xã Thanh Giang - Thanh Miện - Hải Dương.
- Kết luận.
[charge=150]http://up.4share.vn/f/54656d6761616565/QT191.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch sử dụng đất đai Xã Thanh Giang - huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.