Đề tài: Cân đối ngoại tệ của ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội trong kinh doanh ngoại hối sau khủng hoảng kinh tế và biến động tỷ giá


MỤC LỤC​

PHẦN I: LỜI GIỚI THIỆU

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH

CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI VÀ CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


1.1 Hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm & phân loại ngoại hối

1.1.2 Nội dung kinh doanh ngoại hối

1.1.3 Vai trò hoạt động kinh doanh ngoại hối

1.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngoại hối

1.2 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại

1.3 Cân đối ngọai tệ của ngân hàng thương mại

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Vai trò

1.3.3 Biện pháp

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM

1.5 Tác động của chu kỳ kinh tế đối với kinh doanh ngoại hối


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI HỐI & CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ CỦA NHTM NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

2.1 Khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2007 đến nay

2.2 Quá trình phát triển & hoạt động của NHTM Ngoại Thương Hà Nội

2.2.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Ngoại thương

2.2.2.Lịch sử hình thành và phát triển của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội. Địa chỉ 344 Bà triệu, Hà Nội

2.2.3. Các sản phẩm , dịch vụ của Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

2.3 Kinh doanh ngoại hối trước thách thức khủng hoảng & biến động tỷ giá

2.4 Đánh gía tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối & cân đối ngoại tệ của ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội

2.4.1 Những mặt đã đạt được trong kinh doanh

2.4.2 Hạn chế & nguyên nhân còn tồn tại


CHƯƠNG 3: Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÂN ĐỐI NGOẠI TỆ TRONG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NHTMCP NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

3.1giải pháp phòng ngừa rủi ro trong nội bộ ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

3.1.1 xây dựng mô hình hoạt động kinh doanh ngoại hối tập trung thống nhất và chuyên sâu trong toàn hệ thống

3.1.2 Xây dựng quy chế, quy trình hoạt động cho các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối theo quy định của pháp luật, bổ sung và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

3.1.3 Nâng cao trình độ của cán bộ kinh doanh ngoại hối

3.1.4. Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro cho các nghiệp vụ có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối như hỗ trợ xuất, nhập khẩu hay thanh toán quốc tế

3.1.5 Thành lập quỹ phòng ngừa rủi ro kinh doanh ngoại hối

3.1.6 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh ngoại hối

3.2 giải pháp phòng ngừa rủi ro trong kiểm soat tỷ giá của ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội


PHẦN III: KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Cân đối ngoại tệ của ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội trong kinh doanh ngoại hối sau khủng hoảng kinh t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cân đối ngoại tệ của ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội trong kinh doanh ngoại hối sau khủng hoảng kinh t sẽ giúp ích cho bạn.