Lời mở đầu
Hiện nay, nước ta đang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nhiều thành phần rất đa dạng phức tạp các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi kinh doanh phải có lãi. Muốn vậy, yêu cầu nhà lãnh đạo các doanh nghiệp phải nắm rõ và đầy đủ các thông tin để ra quyết định kinh doanh đúng đắn đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài thông tin về kế toán thì thông tin phân tích cũng rất quan trọng đối với công tác quản lý kinh tế. Trong điều kiện hội nhập nền kinh tế thế giới muốn bắt nhịp với xu thế phát triển của thế giới, các doanh nghiệp phải luôn gồng mình vươn lên, phải kinh doanh hiệu quả. Do đó thông tin nhà quản trị nắm bắt được phải đầy đủ chính xác và kịp thời. Để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó có những biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đưa ra quyết định tối ưu cho quản lý kinh doanh.
Bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào cũng đều phải bỏ ra một chi phí nhất định để thực hiện nó. Đối với hoạt động kinh doanh thương mại thì bỏ ra chi phí kinh doanh để thực hiện kinh doanh. Doanh nghiệp thương mại có chức năng là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, do đó nó là một mắt xích quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Để thực hiện chức năng đó doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí từ khi ký kết hợp đồng mua hàng, vận chuyển hàng, bảo quản hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá Muốn thực hiện tốt hoạt động kinh doanh này doanh nghiệp phải quản lý và sử dụng chi phí có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm, tăng doanh thu tăng lợi nhuận đồng thời sẽ tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của chi phí kinh doanh ảnh hưởng trưc tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh nên các doanh nghiệp cần phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh để quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tốt hơn.
Công ty TNHH Ninh Thanh là công ty kinh doanh thương mại, hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra sôi động và phức tạp, chi phí kinh doanh phát sinh hàng ngày hàng giờ và là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Công ty muốn kinh doanh hiệu quả phải quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tốt.
Trong quá trình thực tập tìm hiểu tại công ty TNHH Ninh Thanh em nhận thấy công ty mới thành lập nhưng hoạt động ngày càng hiệu quả và đã tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty. Công ty TNHH Ninh Thanh chưa tiến hành thường xuyên hoạt động phân tích. Do đó em chọn đề tài: “Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh”. Kết cấu luận văn của em ngoài phần mở đầu và kêt luận ra còn có ba chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về chi phí kinh doanh và phân tích chi phí kinh doanh.
Chương II: Thực trạng về chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh.
Chương III: Các phương hướng hoàn thiện nội dung phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh.
Trong thời gian thực tập em được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo: Tiến sĩ Nguyễn Quang Hùng và ban lãnh đạo công ty giúp đỡ, phòng kế toán của công ty đã hướng dẫn và cung cấp số liệu để em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn.
Mục lục
Lời mở đầu
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về chi phí kinh doanh và phân tích chi phí kinh doanh 3
I. Khái niệm, phân loại và vai trò của chi phí kinh doanh. 3
1. Khái niệm chi phí kinh doanh 3
2. Phân loại chi phí kinh doanh 4
2.1. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào bản chất kinh tế cuả chi phí 4
2.2. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào mức độ tham gia vào các hoạt động kinh doanh 4
2.3. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào tính chất biến đổi chi phí 4
2.4. Phân loại chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động của doanh nghiệp 5
2.5. Phân loại chi phí kinh doanh căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu hạch toán 5
3. Vai trò của chi phí kinh doanh 6
II. ý nghĩa của của việc phân tích chi phí kinh doanh 7
1. ý nghĩa của việc phân tích chi phí kinh doanh đối với công tác quản lý 7
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động chi phí kinh doanh 8
2.1. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh 8
2.1.1. ảnh hưởng của nhân tố giá cả đến chi phí kinh doanh 8
2.1.2. ảnh hưởng của các nhân tố khác như chính sách, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiền lương, lãi vay ngân hàng 9
2.2. Nhân tố chủ quan 10
2.2.1. ảnh hưởng của yếu tố thuộc về sản xuất đến chi phí kinh doanh. 10
2.2.2 ảnh hưởng của mạng lưới thương mại và cơ sở vật chất của ngành thượng mại 11
2.2.3 ảnh hưởng của lưu chuyển hàng hoá và kết cấu của mức lưu chuyển hàng hoá đến CFKD 11
2.2.4 ảnh hưởng của năng suất lao động đên chi phí kinh doanh 12
2.2.5 ảnh hưởng của trình độ tổ chức quản lý kinh tế nói chung và quản lý chi phí kinh doanh nói riêng của nhà lãnh đạo. 12
2.2.6 ảnh hưởng của công tác khai thác nguồn hàng 13
3. nội dung của phân tích CFKD 13
3.1 Phân tích chung tình hình chi phí trong mối liên hệ với doanh thu 13
3.2 Phân tích tình hình chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động 15
3.2.1. Phân tích tổng hợp chi phí theo các chức năng hoạt động 15
3.2.2. Phân tích chi phí mua hàng 17
3.2.3. Phân tích chi phí bán hàng 18
3.2.4. Phân tích chi phí quản lý doanh nghiệp 19
3.3. Phân tích chi phí kinh doanh theo các đơn vị trực thuộc 21
3.4. Phân tích một số khoản mục chi phí chủ yếu 22
3.4.1. Phân tích tình hình sử dụng chi phí tiền lương 22
3.4.2. Phân tích tình hình chi phí trả lãi tiền vay 25
III. Các phương pháp phân tích và nguồn tài liệu được sử dụng để phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp 26
1. Các phương pháp dùng để phân tích 26
1.1. Phương pháp so sánh 26
1.1.1. So sánh tuyệt đối 27
1.1.2. So sánh tương đối 28
1.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 29
1.3. Phương pháp số chênh lệch 32
1.4. Phương pháp cân đối 33
1.5. Các phương pháp khác 35
1.5.1. Phương pháp chỉ số 35
1.5.2. Phương pháp tỷ lệ 36
1.5.3. Phương pháp tỷ suất 36
1.5.4. Phương pháp biểu mẫu 36
2. Nguồn tài liệu và các căn cứ sử dụng trong phân tích chi phí kinh doanh thương mại 37
Chương II: thực trạng về phân tích chi phí kinh doanh tại công ty tnhh ninh thanh 38
I. Giới thiệu chung về công ty TNHH Ninh Thanh 38
1. Khái quát về công ty và đặc điểm kinh doanh 38
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Ninh Thanh 38
1.2. Khái quát về vốn của công ty TNHH Ninh Thanh 38
2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm của công ty 39
2.1. Chức năng của công ty 39
2.2. Nhiệm vụ của công ty 40
3. Tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh và bộ máy kế toán của công ty TNHH Ninh Thanh 41
3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kinh doanh của công ty 41
3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 43
4. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tài chính của công ty TNHH Ninh Thanh 46
II. Thực trạng về tổ chức và nội dung phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh 54
2. Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh 54
1.1. Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí mua hàng tại công ty 54
1.2. Thực trạng quản lý và sử dụng chi phí bán hàng trong công ty TNHH Ninh Thanh 55
1.3. Thực trạng chi phí quản lý doanh nghiệp 55
2. Tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh tế nói chung và phân tích chi phí kinh doanh nói riêng tại công ty TNHH Ninh Thanh 56
3. Nội dung phân tích chi phí kinh doanh 57
4. Đánh giá nhận xét về thực trạng phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh 62
Chương3: các phương hướng hoàn thiện nội dung phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh 64
I. Sự cần thiết phải hoàn thiện nội dung phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh 64
1. Cơ sở lý luận 64
2. Cơ sở thực tiễn 66
II. Phương hướng hoàn thiện nôị dung phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh 68
1. Hoàn thiện tổ chức phân tích chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh 68
3. Hoàn thiện các nội dung phân tích và đánh giá nhận xét 69
3.1 . Phân tích tổng hợp chi phí kinh doanh theo chức năng hoạt động 69
3.2 . Phân tích chi tiết các yếu tố chi phí theo từng chức năng hoạt động 73
2.2.1. Phân tích chi phí mua hàng 73
2.2.2 Phân tích chi phí bán hàng 75
2.2.3. Phân tích chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 78
2.2.4. Phân tích chi phí kinh doanh theo quý 82
2.2.5. Phân tích khoản mục chi phí chủ yếu 85
c. Phân tích chung 86
d. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương 88
Kết luận
[charge=150]http://up.4share.vn/f/3908000a0c0d000c/QT175.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích tình hình quản lý và sử dụng chi phí kinh doanh tại công ty TNHH Ninh Thanh sẽ giúp ích cho bạn.