Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt Nam

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt Nam

  Lời mở đầu
  1-/ Tính cấp thiết của đề tài:

  Nước ta là nước nông nghiệp thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa quanh năm nóng ẩm. Diện tích trồng tra ở nước ta chiếm một tỷ trọng lớn trong đất đai, dân số làm nghề nông ở nước ta nhiều. Do điều kiện thuận lợi về tự nhiên và khí hậu thích hợp với cây trồng, Đảng ta đã xác định “Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu” trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 6 đã cụ thể hoá bằng 3 chương trình kinh tế lớn là “lương thực, thực phẩm - hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu”.
  Về lương thực, từ chỗ ta phải lo đủ ăn đến phấn đấu có xuất khẩu và đến nay ta đã làm được điều đó, sản lượng lương thực năm 1993 đã ở mức 25 triệu tấn/năm song xu hướng những năm tới không những vừa phải đảm bảo đủ lương thực tiêu dùng cho toàn quốc mà còn phấn đấu xuất khẩu một lượng lớn hơn nhiều. Để làm được điều đó, một trong những vấn đề quan trọng là phải đảm bảo đủ cả về số lượng, chủng loại và chất lượng phân bón vô cơ đúng thời vụ cho sản xuất nông nghiệp.
  Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường trong thời kỳ quá độ. Vấn đề lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở điều kiện cụ thể của nước ta hiện nay phải được tổ chức như thế nào để vừa đảm bảo nhiệm vụ đặt ra, vừa đảm bảo cho doanh nghiệp làm công tác lưu thông tồn tại và có lãi. Với tư cách là cán bộ công tác tại Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp tiếp xúc với quá trình kinh doanh phân bón, tác giả xin chọn đề tài “Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu.
  2-/ Mục đích của đề tài:
  - Làm rõ cơ sở lý luận của lưu thông hàng hoá nói chung và đặc điểm tổ chức lưu thông phân bón vô cơ nói riêng trong nền kinh tế thị trường.
  - Phân tích thực trạng tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở nước ta hiện nay rút ra những vấn đề mang tính quy luật của quá trình lưu thông phân bón.
  - Đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện việc tổ chức lưu thông phân bón vô cơ phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta.
  3-/ Phạm vi nghiên cứu:
  Đề tài nghiên cứu và xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp luận về tổ chức lưu thông phân bón vô cơ. Đề tài nghiên cứu việc lưu thông phân bón vô cơ trong phạm vi cả nước.
  4-/ Phương pháp nghiên cứu:
  Sử dụng phương pháp vật biện chứng, duy vật lịch sử nghiên cứu tổng thể vấn đề. Các phương pháp toán, thống kê, phân tích cũng được sử dụng để nghiên cứu các vấn đề cụ thể.
  5-/ Kết cấu của đề tài.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo. Đề tài gồm 3 chương:
  Chương I - Đặc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị trường.
  Chương II - Nghiên cứu, phân tích tình hình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam hiện nay.
  Chương III - Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quá trình lưu thông phân bón vô cơ ở Việt Nam hiện nay.


  Mục lục
  Chương 1 - Đăc điểm và nội dung cơ bản của tổ chức lưu
  thông phân bón vô cơ trong nền kinh tế thị
  trường ở việt nam 1

  1-/ Tổ chức lưu thông tư liệu sản xuất trong nền kinh tế
  thị trường. 1
  1.1-/ Lưu thông và vị trí của lưu thông trong nền kinh tế quốc dân 1
  1.2-/ Lưu thông tư liệu sản xuất trong nền kinh tế kế hoạch tập trung 7
  1.3-/ Kinh tế thị trường và tổ chức lưu thông tư liệu sản xuất. 12
  1.3.1. Kinh tế thị trường và vai trò của lưu thông. 12
  1.3.2. Lưu thông tư liệu sản xuất trong nền kinh tế thị trường 16
  1.3.3. Yêu cầu của tổ chức lưu thông tư liệu sản xuất trong nền kinh tế thị
  trường 20
  1.3.4. Nhà nước và tổ chức lưu thông tư liệu sản xuất tư liệu sản xuất trong nền
  kinh tế thị trường 23
  2-/ Những vấn đề cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô
  cơ trên thị trường Việt Nam 27
  2.1-/ Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp ở việt nam và vai trò của phân
  bón vô cơ 27
  2.2-/ Vai trò của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ có hiệu quả trên thị
  trường Việt nam 31
  2.2.1. Phát triển nông nghiệp- mục tiêu mũi nhọn của nền kinh tế việt nam 32
  2.2.2. ổn định thị trường phân bón vô cơ trong nước và đảm bảo có hiệu quả quá
  trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng phân bón vô cơ ở Việt nam 35
  2.2.3. Đối với Nhà nước. 36
  2.2.4. Đối với xã hội và môi trường 36
  2.3-/ Các nội dung cơ bản của tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trên thị
  trường ở Việt nam 37
  2.3.1. Hệ thống các quan điểm về tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt nam 37
  2.3.2. Phân bón vô cơ- đối tượng quản lý và điều tiết của nhà nước. 38
  2.3.3. Phân định hệ thống các cơ quan kinh doanh doanh phân bón vô cơ ở Việt
  nam 42
  2.3.4. Lựa chọn và sử dụng các công cụ tổ chức lưu thông phân bón vô vơ trên
  thị trường Việt nam 49
  2.3.4.1./ Chương trình có mục tiêu phát triển thương mại của nhà nước. 50
  2.3.4.2/ Một số công cụ, biện pháp chủ yếu được nhà nước sử dụng để quản lý
  và điều tiết lưu thông hàng hoá và phân bón vô cơ. 57
  3-/ Kinh nghiệm một số nước tổ chức lưu thông phân bón
  vô cơ 78
  3.1-/ Đài Loan: 78
  3.2-/ Thái Lan. 80
  3.3-/ Inđônêsia 81
  3.4-/ ấn Độ. 81
  3.5-/ Bangladesh. 82
  3.6-/ Miến Điện. 82
  3.7-/ Trung Quốc. 82
  3.8-/ Nhật Bản. 83
  3.9-/ Malaysia. 84
  3.10-/ Nepal. 85
  3.11-/ Pakistan. 86
  Chương 2 - Nghiên cứu, phân tích tình hình lưu thông
  phân bón vô cơ của Việt nam hiện nay 87

  1-/ Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt nam-các giai
  đoạn phát triển 87
  1.1-/ Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ thời kỳ thực hiện cơ chế kế hoạch
  hoá tập trung 87
  1.1.1. Lưu thông phân bón vô cơ- một bộ phân của hệ thống cung ứng vật tư kỹ
  thuật của nền kinh tế quốc dân 87
  1.1.2. Màng lưới cung ứng phân bón vô cơ trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung 90
  1.1.3. Vai trò của Nhà nước trong việc tổ chức lưu thông phân bón vô cơ thời kỳ
  kế hoạch hoá tập trung. 91
  1.2-/ Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ trong giai đoạn chuyển sang cơ
  chế thị trường(1990-1999) 95
  1.2.1. Quan điểm của nhà nước về tổ chức quản lý lưu thông phân bón vô cơ
  trên thị trường ở Việt nam 95
  1.2.2. Hệ thống các cơ quan quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực lưu thông
  phân bón vô cơ 96
  1.2.3. Hệ thống cung ứng phân bón vô cơ thời kỳ đổi mới cơ chế kinh tế 100
  1.2.4. Các chính sách và công cụ quản lý, điều tiết lưu thông phân bón vô cơ
  của Nhà nước (1990-1999) 100
  1.2.4.1 Phân phối, giá cả, kế hoạch hoá 100
  1.2.4.2./ Các chính sách khác: 101
  2-/ Phân tích tình hình lưu thông phân bón vô cơ ở việt
  nam trong giai đoạn chuyển sang cơ chế thị trường
  (1990-1999) 106
  2.1-/ Cầu phân bón vô cơ trên thị trường Việt nam và xu hướng vận động 106
  2.1.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu phân bón vô cơ 106
  2.1.2. Dự báo nhu cầu thị trường về phân bón vô cơ 110
  2.2-/ Cung phân bón vô cơ trên thị trường và xu hướng vận động 113
  2.2.1. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón vô cơ trong nước và xu hướng
  phát triển 113
  2.2.2. Phân tích nhập khẩu phân bón vô cơ và xu hướng nhập khẩu 128
  2.3-/ Giá cả phân bón vô cơ trên thị trường việt nam và xu hướng vận động 144
  2.3.1 Tình hình chung: 144
  2.3.2. Nguyên nhân 152
  2.4-/ Cạnh tranh và xu hướng vận động 154
  3-/ Kết luận về tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt
  nam hiện nay 155
  Chương 3 - Phương hướng và các biện pháp cơ bản nhằm
  hoàn thiện quá trình tổ chức lưu thông phân
  bón vô cơ ỏ Việt nam hiện nay 157

  1-/ Xu hướng phát triển nền kinh tế và yêu cầu đặt ra cho
  việc tổ chức lưu thông phân bón vô cơ ở Việt nam 157
  2-/ Nhu cầu phân bón của Việt Nam trong những năm tới. 159
  3-/ Những giải pháp để ổn định tổ chức quản lý và kinh
  doanh phân bón vô cơ ở Việt nam 161
  3.1-/ Vấn đề tổ chức sản xuất phân bón trong nước. 161
  3.2-/ Vấn đề nhập khẩu phân bón: 164
  3.3-/ Vấn đề tổ chức thị trường phân bón trong nước. 166
  4-/ Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh phân
  bón vô cơ của các doanh nghiệp 167
  4.1-/ Hoàn thiện hệ thống chiến lược: 167
  4.2-/ Hoàn thiện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh
  phân bón vô cơ: 168
  4.3-/ Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường. 168
  4.4-/ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức. 171
  4.5-/ Hoàn thiện công tác tạo nguồn thu mua hàng hoá . 172
  4.6-/ Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu. 175
  4.7-/ Hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ hàng hoá: 178
  4.8-/ Hoàn thiện hoạt động dự trữ của các doanh nghiệp kinh doanh phân
  bón vô cơ. 180
  4.9-/ Giải pháp nhằm tự tạo một phần vốn ngoại tệ: 181
  4.10-/ Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu kinh doanh: 181
  4.11-/ Hoàn thiện hệ thống thông tin và điều hành kinh doanh. 183
  5-/ Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý và các chính sách
  điều tiết của nhà nước với lưu thông phân bón vô cơ ở
  Việt nam 185
  Kết luận 193

  Xem Thêm: Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức lưu thông phân bón vô cơ theo cơ chế thị trường ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status