Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bảo vệ thực vật I

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bảo vệ thực vật I

  Lời Mở đầu

  1- Sự cần thiết của đề tài
  Tiêu thụ sản phẩm là một phần quan trọng trong khâu lưu thông của quá trình sản xuất và tái sản xuất. Nó có ảnh hưởng quyết định tới hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp , các doanh nghiệp sản xuất ra và tiêu thụ theo những địa chỉ cụ thể do Nhà nước quy định, vì vậy mỗi doanh nghiệp chỉ có nhiệm sản xuất mà không cần phải lo tới nguồn cung ứng và nơi tiêu thụ của sản phẩm. Điều này dẫn tới hậu quả là các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc hoàn thành các chỉ tiêu về số lượng mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm ,hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác tiêu thụ bị coi nhẹ.Khi nền kinh tế chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp được nhà nước giao cho quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp khong được Nhà nước bao cấp nữa, vì vậy mà để tồn tại và phát triển, để quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và đạt hiệu quả sản xuất cao, thì các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh quá trình sản xuất và phải quan tâm tới công tác tiêu thụ, phải xem nó là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình.
  Nhận thức rõ được tầm quan trọng đặc biệt của khâu tiêu thụ sản phẩm , Công ty vật tư bảo vệ thực vật I đã tập trung vào công tác tiêu thụ sản phẩm sản phẩm của mình, coi tiêu thụ sản phẩm là động lực của sản xuất kinh doanh, Công ty đã, đang và sẽ tìm mọi biện pháp có hiệu quả nhất để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh và khẳng định hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân.
  Trong quá trình thực tập, từ thực tiễn của vấn đề của Công ty, vận dụng những kiến thức đã học cùng với sự đồng ý, giúp đỡ của cô giáo hướng dẫn, được sự đồng ý của Ban giám đốc Công ty ,em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:
  Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bảo vệ thực vật I
  Đây là một đề tài mang tính thực tế và là một vấn đề đang được các doanh quan tâm.
  2- Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  2.1-Mục tiêu chung

  Đưa ra một số biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bảo vệ thực vật I
  2.1-Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về công tác tiêu thụ sản phẩm
  - Nghiên cứu, phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty và tìm ra những hạn chế trong quá trình thực hiện công tác tiêu thụ của Công ty
  - Đề ra một số biện pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy khả năng tiêu thụ sản phẩm của Công ty
  3- Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu bao gồm các vấn đề thuộc về kinh tế và tổ chức , đặc biệt là công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty bảo vệ thực vật I
  4- Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu và phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty
  - Về không gian: Nghiên cứu tại Công ty bảo vệ thực vật I
  - Thời gian nghiên cứu: từ ngày 15/2/2001 đến ngày 12/5/2002
  5- Phương pháp nghiên cứu
  5.1- Phương pháp chung
  Sử dụng 2 phương pháp chính là phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử, Phương pháp này giúp ta đánh giá khách quan một hiện tượng , sự vật nào đó và xem xét các vấn đề nghiên cứu trong mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau va theo một quá trình lịch sử nhất định.
  5.2- Phương pháp cụ thể
  Sử dụng một số phương pháp như:
  - Phương pháp thu thập số liệu
  - Phương pháp thống kê kinh tế
  - Phương pháp so sánh
  - Phương pháp phân tích
  - Phương pháp chuyên khảo

  Mục lục
  Phần mở đầu

  1. Sự cần thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
  2.1. Mục tiêu chung 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  3. Đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phạm vị nghiên cứu 2
  5. Phương pháp nghiên cứu 3
  5.1. Phương pháp chung 3
  5.2. Phương pháp cụ thể 3
  Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm
  I-Tiêu thụ sản phẩm và nội dung của tiêu thụ sản phẩm
  1.Bản chất của tiêu thụ sản phẩm 4
  2.Vai trò mục đích nguyên tắc của tiêu thụ sản phẩm 5
  2.1.Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 5
  2.2.Mục đích của tiêu thụ sản phẩm 8
  2.3. Nguyên tắc của tiêu thụ sản phẩm 8
  3.Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm 8
  3.1.Nhân tố khách quan 9
  3.2.Nhân tố nội tại doanh nghiệp 10
  4.Một số nguyên nhân làm các doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ sản phẩm 11
  5.Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 12
  5.1. Nghiên cứu thị trường sản phẩm 12
  5.1.1. Mục đích nghiên cứu 12
  5.1.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 14
  5.2. Xây dựng chương trình tiêu thụ 14
  5.2.1. Nội dung chương trình tiêu thụ 14
  5.2.2. Căn cứ xây dựng chương trình tiêu thụ 16
  5.2.1. Quá trình ra quyết định chương trình tiêu thụ 16
  5.3. Tổ chức công tác tiêu thụ 17
  5.3.1. Tổ chức mạng lưới bán hàng 17
  5.3.2. Hoạt động hỗ trợ tiêu thụ 20
  5.4. Đánh giá hoạt động tiêu thụ 21
  II-Các biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay 22
  Thực trạng sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của công ty bảo vệ thực vật I những năm trở lại đây
  I-giới thiệu chung về công ty bảo vệ thực vật I
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 25
  2. Nhiệm vụ của Công ty 26
  3. Tình hình trang thiết bị, cơ sở vật chất của Công ty 27
  4.Tình hình vốn của Công ty 28
  5. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty 30
  6.Tình hình lao động của Công ty 31
  7. Đặc điểm về kinh tế kỹ thuật của nghành kinh doanh 32
  7.1. Đặc điểm và tính chất sản xuất kinh doanh của Công ty 32
  7.2. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 33
  II-Thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm trở lại đây
  1.Về tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 3 năm qua 34
  1. 1. Tình hình tiêu thụ sản lượng sản phẩm qua các tháng trong 3 năm qua 34
  1.2. So sánh tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm chính của Công ty qua 3 năm qua 37
  1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của một số đơn vị trực thuộc 38
  2. Thị trường tiêu thụ của Công ty 40
  3. Mạng lưới tiêu thụ của Công ty 42
  4. Tình hình cạnh tranh của các đối thủ khác trên thị trường 44
  5. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 46
  Một số biện pháp NHằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của Công ty bảo vệ thực vật I
  1. Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm 48
  2. Tổ chức điều tra nghiên cứu, dự báo nhu cầu của thị trường về sản phẩm 50
  3. Xây dựng hệ thống quảng cáo tổng hợp 52
  4. Hoàn thiện phương thức và chính sách tiêu thụ 53
  5. Hoàn thiện hệ thống tổ chức bán hàng của Công ty 55
  6. Hoàn thiện chính sách giá cả 56
  Một số kiến nghị với Nhà nước 58

  Xem Thêm: Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bảo vệ thực vật I
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những biện pháp cơ bản nhằm thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bảo vệ thực vật I sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status