Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp - Kiên Giang

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp - Kiên Giang

  MỤC LỤC Trang
  Chương 1. GIỚI THIỆU
  1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
  1.2.1. Mục tiêu chung. .2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể. .2
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. .2
  1.3.1. Về không gian. .2
  1.3.2. Về thời gian 2
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu. .3
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU
  .4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1. Khái quát ngân hàng thương mại. 4
  2.1.1.1. Định nghĩa ngân hàng thương mại. 4
  2.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại. 4
  2.1.1.3. Vai trò của Ngân hàng thương mại. 4
  2.1.2. Những vấn đề căn bản về tín dụng ngân hàng .5
  2.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng. .5
  2.1.2.2. Phân loại tín dụng ngân hàng: .5
  2.1.2.3. Phân loại các nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng thương mại. .6
  2.1.3. Rủi ro tín dụng. 8
  2.1.3.1. Khái niệm 8
  2.1.3.2. Nguyên nhân phát sinh. 8
  2.1.4. Bảo đảm tín dụng. 8
  2.1.4.1. Giới thiệu chung. 8
  2.1.4.2. Các hình thức bảo đảm tín dụng. 9
  2.1.5. Một số chỉ tiêu dùng phân tích chung hoạt động tín dụng .10
  2.1.5.1. Doanh số cho vay 10
  2.1.5.2. Doanh số thu nợ. 10
  2.1.5.3. Dư nợ. 11
  2.1.5.4. Nợ xấu .11
  2.1.6. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng .11
  2.1.6.1. Chỉ tiêu vốn huy động trên tổng nguồn vốn. 11
  2.1.6.2. Dư nợ trên tổng vốn huy động. .12
  2.1.6.3. Hệ số thu nợ. .12
  2.1.6.4. Nợ xấu trên tổng dư nợ. 12
  2.1.6.5. Vòng quay vốn tín dụng 12
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu .13
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu. 13
  Chương 3. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ
  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN
  GIANG .
  .14
  3.1.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỊA BÀN HUYỆN TÂN HIỆP. 14
  3.1.1.Về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. .14
  3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội. 14
  3.2. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HIỆP. 15
  3.2.1. Sơ lược về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
  15
  3.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
  triển Nông thôn chi nhánh huyện Tân Hiệp 15
  3.2.3. Quy trình tín dụng căn bản. .16
  3.2.3. Cơ cấu tổ chức và trình độ nghiệp vụ nhân viên NHNo&PTNT Chi
  nhánh Huyện Tân Hiệp 20
  3.2.4. Chức năng, nhịêm vụ của các phòng ban. .21
  3.2.4.1. Giám đốc .21
  3.2.4.2. Phó giám đốc 21
  3.2.4.3. Giám đốc phòng giao dịch ( Thạnh Đông A, Kinh B) 21
  3.2.4.4. Phòng kế hoạch kinh doanh. .21
  3.2.4.5. Phòng kế toán ngân quỹ. .22
  3.2.4.6. Hai phòng giao dịch (Kinh B và Thạnh Đông A) 22
  3.2.4.7. Tổ kiểm tra kiểm soát và thẩm định. 22
  3.2.5. Những nghiệp vụ chính mà Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển
  Nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp thực hiện .22
  3.3. KHÁI QUÁT KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
  HÀNG QUA 03 NĂM ( 2006- 2007- 2008). 23
  3.3.1. Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh
  huyện Tân Hiệp. .23
  3.3.1.2. Về doanh thu. 24
  3.3.1.3. Về chi phí. .25
  3.3.1.4. Về lợi nhuận 25
  Chương 4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI
  NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG .
  .27
  4.1. TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 03 NĂM 2006-
  2007- 2008 27
  4.1.1. Phân tích tổng quát cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh 27
  4.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT
  ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
  TRIỂN NÔNG THÔN TÂN HIỆP. 30
  4.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng của ngân hàng qua 03 năm. 30
  4.2.1.1. Doanh số cho vay 30
  4.2.1.2. Doanh số thu nợ 36
  4.2.1.3. Tình hình dư nợ .42
  4.2.1.4. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn 49
  4.2.1.5. Dư nợ trên tổng vốn huy động. .50
  4.2.1.6. Hệ số thu nợ. .51
  4.2.1.7. Vòng quay vốn tín dụng 52
  4.3. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG. 52
  4.3.1. Nợ xấu 53
  4.3.1.1. Nợ xấu theo thành phần kinh tế .53
  4.3.1.2. Nợ xấu theo thời hạn .55
  4.3.2. Nợ xấu trên tổng dư nợ 58
  Chương 5. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN
  DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG
  THÔN CHI NHÁNH TÂN HIỆP- KIÊN GIANG
  .60
  5.1. NHỮNG MẶT TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH VÀ NGUYÊN NHÂN
  60
  5.1.1. Thuận lợi 60
  5.1.2. Khó khăn- hạn chế .61
  5.1.3. Nguyên nhân. .62
  5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. 63
  Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  6.1. KẾT LUẬN. .67
  6.2. KIẾN NGHỊ. 68
  6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh
  huyện Tân Hiệp- Kiên Giang. 68
  6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Kiên
  Giang. .69
  6.2.2. Đối với Nhà Nước và các cơ quan chức năng địa phương. .69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .70
  PHỤ LỤC
  71
  DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU BẢNG
  Trang
  Sơ đồ 1. Mô tả quy trình tín dụng .19
  Sơ đồ 2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHNo & PTNT Huyện Tân Hiệp .20
  Bảng 1: Trình độ nghiệp vụ nhân viên NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp
  .20
  Bảng 2 : Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp
  qua 03 năm 2006, 2007, 2008 .23
  Bảng 3: nguồn vốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp qua 03 năm 2006,
  2007, 2008 28
  Bảng 4: Doanh số cho vay qua 03 năm 2006- 2007- 2008 31
  Bảng 5. Doanh số cho vay theo kỳ hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân
  Hiệp qua 03 năm. .32
  Bảng 6. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại
  NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp . 34
  Bảng 7: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân
  Hiệp .37
  Bảng 8. Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân
  Hiệp 38
  Bảng 9. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT
  Chi nhánh Huyện Tân Hiệp. 40
  Bảng 10: Tình hình dư nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân
  Hiệp 43
  Bảng 11. Dư nợ theo thời hạn qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện
  Tân Hiệp .44
  Bảng 12. Dư nợ theo thành phần kinh tế qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi
  nhánh huyện Tân Hiệp. .46
  Bảng 13:Một số chỉ tiêu về hoạt động tín dụng: 48
  Bảng 14: Tình hình nợ xấu qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân
  Hiệp 53
  Bảng 15. Nợ xấu theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi
  nhánh huyện Tân Hiệp .54
  Bảng 16. Nợ xấu theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp
  qua 03 năm. 55
  Bảng 17: Các chỉ tiêu về chất lượng tín dụng 57

  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1. Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh
  huyện Tân Hiệp qua 03 năm: 2006, 2007, 2008 .24
  Hình 2: Tình hình nguồn vốn của ngân hàng qua 03 năm 30
  Hình 3: Doanh số cho vay qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh Tân Hiệp
  . 31
  Hình 4. Doanh số cho vay theo kỳ hạn qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh
  Huyện Tân Hiệp .33
  Hình 5. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT
  Chi nhánh huyện Tân Hiệp. .36
  Hình 6: Doanh số thu nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân
  Hiệp. 38
  Hình 7. Doanh số thu nợ theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Tân
  Hiệp 39
  Hình 8. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua 03 năm tại NHNo&PTNT
  Chi nhánh huyện Tân Hiệp .41
  Hình 9: Biểu đồ phản ánh dư nợ qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi nhánh
  huyện Tân Hiệp .43
  Hình 10. Dư nợ theo thời hạn của NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân Hiệp qua
  03 năm .45
  Hình 11: Dư nợ theo thành phần kinh tế qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi
  nhánh Huyện Tân Hiệp. 47
  Hình 12. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn .49
  Hình 13. Dư nợ trên tổng vốn huy động .50
  Hình 14. Hệ số thu nợ 51
  Hình 15. Vòng quay vốn tín dụng. .52
  Hình 16: Tình hình nợ xấu qua 03 năm tại NHNo&PTNT Chi nhánh huyện Tân
  Hiệp .53
  Hình 17. Nợ xấu theo thành phần kinh tế qua 03 năm của NHNo&PTNT Chi
  nhánh huyện Tân Hiệp. .55

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp - Kiên Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tân Hiệp - Kiên Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status