Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh

  MỤC LỤC
  Trang

  Phần mở đầu 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 1
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  Phần nội dung 3
  Chương 1: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 3
  1.1. Phương pháp luận 3
  1.1.1. Lý luận chung về tín dụng Ngân hàng 3
  1.1.1.1. Khái niệm về tín dụng Ngân hàng . 3
  1.1.1.2. Các hình thức tín dụng 3
  1.1.2. Rủi ro tín dụng 5
  1.1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng . 5
  1.1.2.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 5
  1.1.2.3. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra . 6
  1.1.3. Một số vấn đề cơ bản về chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại 7
  1.1.3.1. Khái niệm 7
  1.1.3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của
  Ngân hàng thương mại 7
  1.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng 9
  1.1.3.4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng 9
  1.2. Phương pháp nghiên cứu . 10
  Chương 2: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
  Chi nhánh Trà Vinh (BIDV Trà Vinh)
  . 11
  2.1. Giới thiệu khái quát về BIDV Việt Nam . 11
  2.2. Giới thiệu khái quát về BIDV Trà Vinh 11
  2.3. Vai trò và chức năng của BIDV Trà Vinh . 12
  2.3.1. Vai trò 12
  2.3.2. Chức năng 12
  2.3.3. Sơ đồ tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban . 13
  2.3.3.1. Sơ đồ tổ chức . 13
  2.3.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 13
  2.4. Phương hướng nhiệm vụ năm 2009 . 15
  Chương 3: Thực trạng hoạt động tín dụng tại BIDV Trà Vinh . 16
  3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua 16
  3.2. Tình hình nguồn vốn 17
  3.3. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại BIDV Trà Vinh 19
  3.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng phân theo thời hạn tín dụng . 19
  3.3.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng 19
  3.3.1.2. Tình hình dư nợ theo thời hạn tín dụng . 21
  3.3.1.3. Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng 21
  3.3.1.4. Tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng . 23
  3.3.2. Phân tích tình hình tín dụng theo ngành kinh tế 25
  3.3.2.1. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế . 25
  3.3.2.2. Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế 27
  3.3.2.3. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế 28
  3.3.2.3. Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế . 29
  3.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng tại BIDV Trà Vinh . 30
  3.4.1. Chỉ tiêu vốn huy động trên tổng nguồn vốn 31
  3.4.2. Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn . 32
  3.4.3. Chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ . 32
  3.4.4. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng . 32
  3.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tín dụng của Ngân hàng 33
  3.5.1. Các nhân tố đến công tác huy động vốn 33
  3.5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác cho vay . 33
  3.6. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong hoạt động của Ngân hàng 34
  3.6.1. Ưu điểm . 34
  3.6.2. Nhược điểm . 34
  Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng
  tại BIDV Trà Vinh .
  . 36
  4.1. Quy trình tín dụng 36
  4.1.1. Xây dựng chính sách tín dụng rõ ràng 36
  4.1.2. Xây dựng những nguyên tắc về quản lý tiền vay chặt chẽ
  nhằm tránh rủi ro tín dụng . 37
  4.2. Thẩm định tín dụng 37
  4.3. Xếp loại khách hàng 38
  4.4. Gia tăng nguồn vốn huy động 39
  4.5. Hạn chế nợ xấu 40
  4.6. Một số biện pháp khác . 40
  4.6.1. Đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp . 40
  4.6.2. Nâng cao trình độ công nghệ, hiện đại hóa Ngân hàng . 41
  Chương 5: Kết luận và kiến nghị 42
  5.1. Kết luận 42
  5.2. Kiến nghị 43
  Tài liệu tham khảo 45

  DANH MỤC BIỂU BẢNG
  Trang

  Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 16
  Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của BIDV Trà Vinh qua 3 năm . 17
  Bảng 3: Tình hình hoạt động tín dụng theo thời hạn tín dụng . 19
  Bảng 4: Tình hình doanh số cho vay theo ngành kinh tế 25
  Bảng 5: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế . 27
  Bảng 6: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế . 28
  Bảng 7: Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế 29
  Bảng 8: Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 31


  DANH MỤC HÌNH
  Trang

  Hình 1: Sơ đồ tổ chức BIDV Trà Vinh 13
  Hình 2: Lợi nhuận của BIDV Trà Vinh qua 3 năm . 16
  Hình 3: Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng . 20
  Hình 4: Tình hình dư nợ cho vay theo thời hạn tín dụng 21
  Hình 5: Tình hình doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng 22
  Hình 6: Tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng 24
  Hình 7: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế . 25
  Hình 8: Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế 27
  Hình 9: Tình hình thu nợ theo ngành kinh tế . 28
  Hình 10: Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế 30
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài

  Năm 2006 là năm đánh dấu nền kinh tế Việt Nam bước đến sân chơi chung
  của thế giới sau sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO),
  điều đó tạo ra những cơ hội nhưng cũng lắm thách thức cho nền kinh tế Việt nam
  nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Hướng tới việc mở cửa thị trường bán
  lẻ trong năm 2009 các doanh nghiệp tất yếu gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn vì
  thế vai trò của Ngân hàng trong thời kỳ này là cực kỳ quan trọng.
  Trong hoạt động Ngân hàng, tín dụng là một trong những hoạt động mang
  lại lợi nhuận cao nhất và cũng có nhiều rủi ro nhất, do đó việc nâng cao chất
  lượng tín dụng là mục tiêu rất quan trong trong hoạt động kinh doanh của Ngân
  hàng thương mại. Bởi vậy, các nhà quản trị Ngân hàng luôn quan tâm đến việc
  bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng, phân tích tìm ra biện pháp hạn chế rủi
  ro tín dụng đến mức thấp nhất, để từ đó có chính sách tín dụng ph ù hợp, lựa chọn
  phương án kinh doanh tối ưu và đạt lợi nhuận tối đa.
  Nâng cao chất lượng tín dụng sao cho vừa mang lại lợi ích thiết thực cho
  khách hàng, vừa có lợi cho Ngân hàng là một vấn đề bức thiết hiện nay đối với
  các tổ chức tín dụng nói chung và BIDV Trà Vinh nói riêng. Chất lượng tín dụng
  luôn là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của từng Ngân hàng, chất lượng
  tín dụng tốt sẽ giúp cho Ngân hàng đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt
  trong tiến trình hội nhập hiện nay để ngày càng phát triển và nâng cao vị thế của
  mình. Đó là lý do em chọn đề tài “Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng
  Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh
  ” để làm đề tài cho luận
  văn tốt nghiệp của mình.

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Trà Vinh sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status