Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT


  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:

  1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu.
  Nước ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế v ì vậy môi trường kinh
  doanh ở Việt Nam ngày càng trở nên sôi động và cạnh tranh gay gắt. Cạnh tranh
  là một xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nhất là trong điều kiện nước ta
  gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Cạnh tranh cũng là động lực thúc
  đẩy các doanh nghiệp sản xuất vươn lên tự khẳng định mình, không ngừng hoàn
  thiện để tồn tại và phát triển. Do đó, doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu quả
  mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp
  trong và ngoài nước, vừa có điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa
  đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước. Để
  có thể cạnh tranh thì các nhà quản lí phải am hiểu thị trường, nắm bắt được
  thông tin kịp thời bên cạnh đó phải điều chỉnh lại cơ cấu quản lí, hình thức kinh
  doanh cho hợp lý và để hoạt động có hiệu quả cao thì các doanh nghiệp phải
  phân tích, đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động và kinh doanh của mình dựa trên
  số liệu của kế toán. Thông qua phân tích, doanh nghiệp mới có thể khai thác hết
  khả năng tiềm tàng, hiểu rõ những tiềm ẩn chưa được phát hiện. Cũng qua đó
  doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân nguồn gốc của các vần đề phát sinh và có
  giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài “Phân tích hiệu
  quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT
  ” để
  nghiên cứu trong thời gian thực tập tốt nghiệp của mình tại công ty. Quá trình
  nghiên cứu sẽ giúp em có cái nhìn hệ thống hơn về hoạt động kinh doanh của
  một doanh nghiệp và đồng thời cũng để mở rộng kiến thức nhất định về nội

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  . 1
  1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . 1
  1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu . 1
  1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.3.1. Không gian 2
  1.3.2. Thời gian . 2
  1.4. Câu hỏi nghiên cứu 2
  1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Phương pháp luận 4
  2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ, nôi dung của phân tích hoạt động
  kinh doanh 4
  2.1.1.1. Khái niệm . 4
  2.1.1.2. Ý nghĩa . 4
  2.1.1.3. Nhiệm vụ 5
  2.1.1.4. Nội dung . 5
  2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh 6
  2.1.3. Đối tượng sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 7
  2.1.3.1. Doanh thu . 7
  2.1.3.2. Chi phí 8
  2.1.3.3. Lợi nhuận . 10
  2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 10
  2.1.4.1. Các chỉ tiêu thanh toán . 10
  2.1.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . 11
  2.1.4.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận 12
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 13
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 13
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 14
  2.2.2.1. Phương pháp so sánh 14
  2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn . 15
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVT
  17
  3.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT 17
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 17
  3.1.2. Nội dung hoạt động của công ty . 18
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự 19
  3.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm
  (2006-2008) 23
  3.3. Thuận lợi và khó khăn . 24
  3.4. Phương hướng hoạt động năm 2009 24
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TVT
  26
  4.1. Phân tích doanh thu . 26
  4.1.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua 3 năm 26
  4.1.2. Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 28
  4.2. Phân tích chi phí 29
  4.2.1. Phân tích chung về chi phí của công ty qua 3 năm . 29
  4.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí . 32
  4.3. Phân tích lợi nhuận 34
  4.3.1. Phân tích chung về lợi nhuận của công ty qua 3 năm . 34
  4.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 35
  4.4. Phân tích tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 37
  4.4.1. Các tỷ số khả năng thanh toán 38
  4.4.1.1. Hệ số thanh toán ngắn hạn . 38
  4.4.1.2. Hệ số thanh toán nhanh 39
  4.4.2. Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 39
  4.4.2.1. Tỷ số vòng quay hàng tồn kho . 40
  4.4.2.2. Vòng quay vốn lưu động 41
  4.4.2.3. Vòng quay tài sản cố định 41
  4.4.2.4. Vòng quay tổng tài sản . 42
  4.4.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận . 42
  4.4.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 43
  4.4.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản . 43
  4.4.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu . 44
  4.5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động 44
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 46
  5.1. Giải pháp nâng cao hiệu
  quả sử dụng vốn cho công ty . 46
  5.2. Đẩy nhanh tiến độ các dự án kinh doanh . 47
  5.3. Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu 47
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49
  6.1. Kết luận 49
  6.2. Kiến nghị . 49
  6.2.1. Đối với nhà nước . 49
  6.2.2. Đối với công ty . 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51
  PHỤ LỤC 52
  DANH MỤC BIỂU BẢNG
  Trang

  Bảng 3.1: Kết quả kinh doanh . 22
  Bảng 3.2: Bảng cơ cấu doanh thu của Công ty qua 3 năm. . 27
  Bảng 3.3: Tình hình biến động chung của chi phí . 30
  Bảng 3.4: Mức độ ảnh hưởng của các khoản mục chi phí đến tổng chi phí hoạt
  động kinh doanh . 31
  Bảng 3.5: Các khoản mục tạo thành chi phí sản xuất kinh doanh của công ty
  qua 3 năm . 33
  Bảng 3.6: Tình hình lợi nhuận qua 3 năm của công ty 34
  Bảng 3.7: Các chỉ số khả năng thanh toán . 38
  Bảng 3.8: Các tỷ số hiệu quả sử dụng vốn 40
  Bảng 3.9: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu về lợi nhuận . 43

  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Trang

  Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT . 19
  Sơ đồ 3.2: Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái của công ty 20

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng TVT sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status