Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1
  GIỚI THIỆU
  . 1
  1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1. Mục tiêu chung 2
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
  1.4.1. Không gian 2
  1.4.2. Thời gian . 2
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 2
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN . 3
  CHƯƠNG 2
  PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  .4
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN . 4
  2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh . 4
  2.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng . 4
  2.1.3. Rủi ro tín dụng . 9
  2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng . 12
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 15
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 15
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 15
  CHƯƠNG 3
  GIỚI THIỆU VỀ NHNO& PTNT HUYỆN LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP 16
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHNo& PTNT HUYỆN
  LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP
  . 16
  3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC 17
  3.2.1. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức 17
  3.2.2. Chức năng, nghiệm vụ của các phòng, ban . 17
  3.3. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG . 19
  3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHN0& PTNT HUYỆN
  LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP QUA BA NĂM (2006-2008) 20
  3.5. ĐÁNH GIÁ TÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo& PTNT HUYỆN LẤP VÒ
  TỈNH ĐỒNG THÁP . 22
  3.5.1. Thuận lợi . 22
  3.5.2. Khó khăn . 22
  CHƯƠNG 4
  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNO&
  PTNT HUYỆN LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP
  24
  4.1. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN . 24
  4.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn 25
  4.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn . 26
  4.1.3. Tiền gửi tiết kiệm 26
  4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG . 26
  4.2.1. Phân tích doanh số cho vay . 28
  4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ 31
  4.2.3. Phân tích dư nợ . 34
  4.2.4. Phân tích nợ xấu 35
  4.2.5. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng . 37
  4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 40
  4.3.1. Phân tích thu nhập . 40
  4.3.2. Phân tích chi phí 43
  4.3.3. Phân tích lợi nhuận 48
  4.3.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh . 50
  4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 52
  4.4.1. Thuận lợi . 52
  4.4.2. Khó khăn . 53
  DOANH . 54
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 54
  5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
  NHNo& PTNT HUYỆN LẤP VÒ TỈNH ĐỒNG THÁP . 54
  5.2.1. Về công tác huy động vốn . 54
  5.2.2. Về hoạt động dịch vụ 55
  5.2.3. Về hoạt động tín dụng . 56
  5.2.4. Về thu hồi nợ xấu. . 57
  5.2.5. Về quản lý chi phí và nhân sự . 57
  CHƯƠNG 6
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59
  6.1. KẾT LUẬN 59
  6.2. KIẾN NGHỊ . 60
  6.2.1. Kiến nghị đối với NHNo& PTNT huyện Lấp Vò 60
  6.2.2. Kiến nghị đối với NHNo& PTNT tỉnh Đồng Tháp . 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
  DANH MỤC BIỂU BẢNG
  Trang

  Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua ba năm (2006-2008)20
  Bảng 2: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) 24
  Bảng 3: Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) 27
  Bảng 4: Doanh số cho vay theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) . 30
  Bảng 5: Doanh số thu nợ theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) 32
  Bảng 6: Tình hình dư nợ theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) 34
  Bảng 7: Tình hình nợ xấu theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) . 36
  Bảng 8: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng 38
  Bảng 9: Tình hình thu nhập của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) . 40
  Bảng 10: Tình hình chi phí của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) 43
  Bảng 11: Tình hình lợi nhuận của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) . 49
  Bảng 12: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 50

  DANH MỤC HÌNH
  Trang

  Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức 17
  Hình 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008)21
  Hình 3: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) . 25
  Hình 4: Tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) . 28
  Hình 5: Doanh số cho vay qua ba năm (2006-2008) 29
  Hình 6: Doanh số cho vay theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) 31
  Hình 7: Doanh số thu nợ qua ba năm (2006-2008) 32
  Hình 8: Doanh số thu nợ theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) 33
  Hình 9: Tình hình dư nợ qua ba năm (2006-2008) . 34
  Hình 10: Tình hình dư nợ theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) . 35
  Hình 11: Tình hình nợ xấu qua ba năm (2006-2008) . 36
  Hình 12: Tình hình nợ xấu theo thời hạn qua ba năm (2006-2008) . 37
  Hình 13: Tình hình thu nhập của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) . 41
  Hình 14: Tình hình chi phí của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) 44
  Hình 15: Cơ cấu chi phí của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) 48
  Hình 16: Tình hình lợi nhuận của Ngân hàng qua ba năm (2006-2008) 49
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DSCV Doanh số cho vay
  DSTN Doanh số thu nợ
  KD Kinh doanh
  NHNN Ngân hàng nhà nước
  NHNo& PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
  TCTD Tổ chức tín dụng

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status