Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ

  GIỚI THIỆU
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu

  Ngày nay khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề
  đặt lên hàng đầu đối với mọi công ty là hiệu quả kinh tế hay lợi nhuận đạt được.
  Muốn đạt được một kết quả kinh doanh tốt cùng như lợi nhuận đạt được, các công
  ty phải luôn tìm tòi khai khác tối đa các tiềm lực của mình. Cùng với việc Việt
  Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO,
  Chính sự kiện đó đã làm cho sự cạnh tranh giữa các công ty ngày càng diễn ra gay
  gắt, nó đòi hỏi các công ty phải tự nổ lực, phấn đấu, cải thiện tốt hơn để có thể
  phát triển bền vững. Tất cả những điều đó nằm trong chiến lược kinh doanh khi
  công ty đạt được mục tiêu đó tức là đã đạt được hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh
  phải đạt được hiệu quả và lợi nhuận tối ưu các công ty không ngừng chớp lấy thời
  cơ kinh doanh, rút kinh nghiệm để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
  doanh của công ty mình.
  Nếu công ty chỉ dừng lại với những gì hiện có, thì trong nền kinh tế thị
  trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay sẽ dẫn công ty dần dần đến chổ yếu đi, mất
  khách hàng, thị phần, lợi nhuận Vì vậy để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp
  phải xây dựng cho mình chiến lược và biện pháp kinh doanh đúng đắn nhằm mục
  tiêu nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh. Do đó phân tích hoạt động kinh
  doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi doanh công ty, các công ty phải
  thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến kết quả hoạt động
  kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát huy và những mặt còn yếu
  kém để khắc phục. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các công ty tìm ra
  các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý công ty,
  nhằm huy động mọi khả năng về tiền vốn, lao động, đất đai vào quá trình kinh
  doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của công ty. Ngoài ra, phân tích kinh doanh
  còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển
  sản kinh doanh của công ty. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về
  chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn, làm sao mang lại cho công ty mình lợi
  nhuận cao nhất với phí tổn thấp nhất. Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: “Phân
  tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần
  Th
  ơ” làm đề tài nghiên cứu của mình.
  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty là một việc có ý nghĩa
  quan trọng trong công tác quản trị của công ty.
  Đề tài được thực hiện với sự vận dụng kiến thức từ các môn học như : phân
  tích hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, nguyên lí kế toán, phương pháp
  nghiên cứu kinh tế,
  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty giúp chúng ta đánh giá
  đầy đủ hơn hiệu quả kinh doanh của công ty trong từng thời kì. Qua đó đề ra các
  biện pháp thích hợp để khắc phục những điểm yếu kém, phát huy mặt mạnh và
  huy động tối đa nguồn lực, nhân lực nhằm làm tăng doanh thu, chi phí, lợi nhuận
  và hiệu quả kinh doanh của công ty.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục tiêu chung

  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty qua đó đưa ra các biện
  pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành
  Phố Cần Thơ.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể
  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH MTB Thành
  Phố Cần Thơ qua 3 năm 2006-2008 nhằm đạt được những mục tiêu sau đây:
   Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận đạt đươc của công ty qua 3 năm
  2006-2008.
   Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu tài
   Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
  công ty.
   Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công
  ty.
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  Luận văn giải quyết các vấn đề sau:
   Tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận, của công ty TNHH MTB Thành
  Phố Cần Thơ qua 3 năm 2006-2008 như thế nào ?
   Các chỉ số tài chính nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại
  công ty ?
   Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công
  ty?
   Biện pháp nào để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty
  TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ ?
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.4.1. Không gian

  Do hạn chế về thời gian thực tập, điều kiện nghiên cứu và tiếp cận thực tế
  có giới hạn nên đề tài chỉ phân tích những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh
  doanh đạt được, các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động kinh doanh và
  thông qua các chỉ tiêu tài chính trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nâng cao
  hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ .
  1.4.2. Thời gian
  Luận văn sử dụng những số liệu thư cấp từ công ty TNHH MTB Thành
  Phố Cần Thơ với thời gian từ 2006-2008.
   Thời gian tiến hành thu thập các số liệu sơ cấp và thứ cấp từ ngày
  2/2/2009 đến 25/4/2009.
   Thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp từ ngày 2/2/2009 đến 25/4/2009
  1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
  Do hạn chế về thời gian thực hiện, kiến thức còn hạn hẹp, luận văn chỉ tập
  trung phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, tình hình doanh thu, chi phí, lợi
  nhuận,các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty
  TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ qua ba năm. Cùng với kiến thức đã học và
  thực tế thực tập tại công ty nhằm qua đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu
  quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN
  CỨU.

   Phạm Tấn Bình (2002) luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt
  động kinh doanh và những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
  doanh tại công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Cần Thơ, luận văn nghiên
  cứu:
   Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2000-2002
   Phân tích doanh thu và lợi nhuận
   Phân tích các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động kinh doanh
   Đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
   Huỳnh Thị Cẩm Thơ (2007) luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả
  hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu Vĩnh Long, luận văn nghiên
  cứu:
   Phân tích tình hình tiêu thụ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các tỷ số taig
  chính của công ty qua 3 năm 2005-2007.
   Phân tích sự ảnh hưởng của nhân tố bên trong và bên ngoài đến kết quả
  hoạt động kinh doanh của công ty, trong đó nhân tố giá bán là quan trọng.
   Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
  kinh doanh của công ty.
   Nguyễn Như Anh (2006) luận văn tốt nghiệp: Phân tích hiệu quả hoạt
  động kinh doanh tại công ty cổ phần Nông Lâm Sản Kiên Giang, luận
  văn nghiên cứu:

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTB Thành Phố Cần Thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status