Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Cần Thơ

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Cần Thơ

  MC LC
   
  Trang
  Li cm t . ii
  Li cam oan iii
  Nh&n xét c7a cơ quan thc t&p . iv
  Bng nh&n xét lu&n v'n t(t nghip i hc v
  M4c l4c vi
  Danh m4c bi%u bng ix
  Danh m4c th) x
  Danh m4c t/ vit t8t . xi

  CHNG 1: GI'I THIU 1
  1.1. S CN THI(T C
  A ) TÀI NGHIÊN C*U . 1
  1.2. MC TIÊU NGHIÊN C*U 2
  1.2.1 M4c tiêu chung . 2
  1.2.2 M4c tiêu c4 th% . 2
  1.3. PHM VI NGHIÊN C*U . 2
  1.3.1. Không gian 2
  1.3.2. Thi gian . 2
  1.3.3. (i tng nghiên c"u 2
  1.4. LC KH
  O TÀI LIU . 3
  CHNG 2: PHNG PHÁP LU N VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN C*U 5
  2.1. C PHNG PHÁP LU N . 5
  2.1.1. M t s" lý lu!n v huy ng v"n 5
  2.1.2. M t s" lý lu!n v hot ng tín d+ng 6
  2.1.3. ánh giá tình hình hot ng tín d+ng ti ngân hàng thông qua
  m t s" ch, s" tài chính . 11
  2.2. PHNG PHÁP NGHIÊN C*U 13
  2.2.1 Phư-ng pháp thu th!p s" li#u . 13
  2.2.2. Phư-ng pháp phân tích s" li#u . 13 CHNG 3: KHÁI QUÁT V) NGÂN HÀNG TMCP VIT Á - CHI
  NHÁNH CN TH . 15
  3.1. GI'I THIU V) NGÂN HÀNG VIT Á - CHI NHÁNH CN TH 15
  3.1.1 L.ch s/ hình thành và quá trình phát tri0n 15
  3.1.2. C- cu t1 chc, chc n$ng các phòng ban, chc n$ng và vai trò ca
  ngân hàng TMCP Vi#t Á – chi nhánh C2n Th- . 18
  3.2. MT S HOT NG CH
  Y(U TI HÀNG VIT Á - CHI
  NHÁNH CN TH . 21
  3.2.1. Hot ng huy ng v"n . 21
  3.2.2. Hot ng tín d+ng 22
  3.2.3. Hot ng thanh toán chuy0n tin 24
  3.2.4. Hot ng kinh doanh vàng 24
  3.3 . K(T QU
  HOT NG kinh doanh NM 2006-2008 . 24

  CHNG 4: PHÂN TÍCH HOT NG TÍN DNG TI VIT Á -
  CHI NHÁNH CN TH . 26
  4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY NG VN . 26
  4.2. PHÂN TÍCH HOT NG TI CHI NHÁNH . 26
  4.2.1. Phân tích doanh s" cho vay . 29
  4.2.2. Phân tích doanh s" thu n . 36
  4.2.3. Phân tích tình hình dư n 41
  4.2.4. Phân tích tình hình n xu 46
  4.3. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH S3 DNG VN THÔNG QUA CÁC CH4
  TIÊU TÀI CHÍNH 48
  4.3.1. T5 l# dư n trên v"n huy ng . 48
  4.3.2. T5 l# dư n trên t1ng tài s%n . 49
  4.3.3. T5 l# n xu trên t1ng dư n 49
  4.3.4. H# s" thu n . 50
  4.3.5 Vòng quay v"n tín d+ng 51 DNG C
  A NGÂN HÀNG VIT Á - CHI NHÁNH CN TH . 53
  5.1.1. Các yu t" khách quan . 53
  5.1.2. Các yu t" ch quan . 54
  5.2. MT S GI
  I PHÁP NÂNG CAO HIU QU
  HOT NG TÍN
  DNG TI VIT Á - CHI NHÁNH CN TH . 54
  5.2.1. "i vi hot ng huy ng v"n 54
  5.2.2. "i vi hot ng cho vay 56
  5.2.3. "i vi ngu6n nhân lc ph+c v+ hot ng . 56

  CHNG 6: K(T LU N VÀ KI(N NGH7 . 58
  6.1. K(T LU N . 58
  6.2. KI(N NGH7 59
  6.2.1. "i vi ngân hàng Nhà nưc 59
  6.2.2. "i vi H i s8 ngân hàng Vi#t Á . 60
  6.2.3. "i vi ngân hàng Vi#t Á - Chi nhánh C2n Th- . 61
  TÀI LIU THAM KH
  O . 63

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Cần Thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Cần Thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status