Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long

  M'C L'C
  (((
  Trang
  Ch ơng 1: GI)I THI*U 1
  1.1.
  t v"n
   . 1
  1.1.1. S c n thit ca
   tài 1
  1.1.2. Cn c khoa hc và thc ti#n . 2
  1.2. M+c tiêu nghiên c u . 2
  1.2.1. M+c tiêu chung . 2
  1.2.2. M+c tiêu c+ th . 2
  1.3. Phm vi nghiên c u 3
  1.3.1. Không gian . 3
  1.3.2. Thi gian 3
  1.3.3.
  i t ng nghiên c u . 3
  Ch ơng 2: PH,ƠNG PHÁP LU.N VÀ PH,ƠNG PHÁP NGHIÊN C/U . 4
  2.1. Ph ơng pháp lun 4
  2.1.1. Khái nim, ý ngha và nhim v+ ca phân tích hiu qu hot
  ng kinh
  doanh 4
  2.1.1.1. Khái nim phân tích hiu qu hot
  ng kinh doanh 4
  2.1.1.2. T m quan trng, ý ngha ca phân tích hiu qu hot

  ng sn xu"t kinh doanh 4
  2.1.1.3.
  i t ng ca phân tích hiu qu hot
  ng . 5
  2.1.1.4. Nhim v+ ca phân tích hiu qu hot
  ng . 6
  2.1.2. Phân tích hiu qu hot
  ng sn xu"t kinh doanh 7
  2.1.2.1. Phân tích hiu qu hot
  ng sn xu"t kinh doanh . 7
  2.1.2.2. Doanh thu . 8
  2.1.2.3. Chi phí . 9
  2.1.2.4. Li nhun . 11
  2.1.2.5.
  ánh giá hiu qu s% d+ng vn . 18
  2.1.2.6. Mt s t0 s tài chính 19
  2.2. Ph ng pháp nghiên c u 21
  2.2.2. Ph ơng pháp thu thp s liu . 21
  2.2.3. Ph ơng pháp phân tích s liu . 21
  Ch ơng 3: GI)I THI*U VÀ PHÂN TÍCH HI*U QU1 kinh doanh T2I XÍ
  NGHI*P KINH DOANH V.T LI*U XÂY D3NG C4A CÔNG TY TNHH
  M5T THÀNH VIÊN V.T LI*U XÂY D3NG V6NH LONG 23
  3.1. Gii thiu v công ty TNHH mt thành viên vt liu xây dng
  Vnh Long . 22
  3.1.1. Lch s% hình thành và phát trin ca công ty . 22
  3.1.2. Cơ c"u t ch c ca công ty 23
  3.1.3. Ch c nng nhim v+ ca các phòng ban 23
  3.2. Gii thiu v xí nghip kinh doanh vt liu xây dng 27
  Ch ơng 4: PHÂN TÍCH CÁC Y7U T8 1NH H,9NG
  7N HI*U QU1
  HO2T
  5NG KINH DOANH C4A XÍ NGHI*P KINH DOANH V.T
  LI*U XÂY D3NG 29
  4.1. Phân tích hiu qu hot
  ng kinh doanh ca xí nghip kinh doanh vt liu
  xây dng qua 3 nm 2006, 2007, 2008 29
  4.2. Phân tích tình hình hot
  ng kinh doanh ti xí nghip . 33
  4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu và tiêu th+ . 33
  4.2.1.1. Bin
  ng doanh thu mt hàng xi mng 35
  4.2.1.2. Bin
  ng doanh thu mt hàng s:t . 38
  4.2.1.3. Bin
  ng doanh thu nhóm các mt hàng khác . 39
  4.2.2. Phân tích chi phí kinh doanh ca xí nghip . 40
  4.2.3. Phân tích tình hình li nhun ca xí nghip . 42
  4.3. Phân tích các nhân t nh h ;ng
  n doanh thu 43
  4.3.1. Cơ c"u mt hàng 44
  4.3.2. Ch"t l ng ca sn ph<m . 47
  4.3.3. Th hiu ca ng i tiêu dùng . 47
  4.3.4.
  i th cnh tranh 48
  4.4. Phân tích các nhân t nh h ;ng
  n chi phí . 48
  4.5. Phân tích các nhân t nh h ;ng
  n li nhun . 48
  4.5.1. 1nh h ;ng ca nhân t khi l ng sn ph<m tiêu th+ và giá vn hàng
  bán 50
  4.5.2. 1nh h ;ng ca nhân t chi phí bán hàng và chi phí qun lý doanh
  nghip . 55
  4.6. Mt s t0 s tài chính ca xí nghip . 61
  Ch ơng 5: BI*N PHÁP NÂNG CAO HI*U QU1 kinh doanh C4A XÍ
  NGHI*P kinh doanh V.T LI*U XÂY D3NG 67
  5.1. Bin pháp tng doanh s bán 67
  5.2. Bin pháp trích gim chi phí . 67
  5.3. Duy trì l ng hàng tn kho hp lý . 68
  5.4. Gim các khon phi thu 68
  Ch ơng 6: K7T LU.N VÀ KI7N NGHN . 70
  6.1. Kết luận . 70
  6.2. Kiến nghị . 71


  hân tích hiu qu hot ng kinh doanh ti xí nghip kinh doanh vt
  liu xây dng s 2 ca Công ty Trách nhim hu hn mt thành viên vt liu
  xây dng V nh Longx

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại xí nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Vĩnh Long sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status