Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  1
  1.1. Đặt vấn đề nghiện cứu . 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1. Mục tiêu chung . 2
  1.2.2.Mục tiêu cụ thể 2
  1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 2
  1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4.1.Không gian nghiên cứu . 3
  1.4.2.Thời gian nghiên cứu . 3
  1.4.3.Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5.Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu . 3
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1 Phương pháp luận 4
  2.1.1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính 4
  2.1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính . 4
  2.1.1.2. Mục tiêu phân tích tài chính . 4
  2.1.1.3. Ý nghĩa của phân tích tài chính 4
  2.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính . 5
  2.1.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán . 5
  2.1.2.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 5
  2.1.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 6
  2.1.2.4. Tỷ suất đầu tư . 6
  2.1.2.5. Tỷ suất tự tài trợ 7
  2.1.3. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính . 7
  2.1.3.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán 7
  2.1.3.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 9
  2.1.3.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 10
  2.1.3.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính . 11
  2.1.3.5. Phân tích tài chính theo sơ đồ DuPont 12
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 13
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 13
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 13
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
  XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG .
  14
  3.1. Khái quát về công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang 14
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 14
  3.1.2. Giới thiệu sơ lược về công ty . 14
  3.1.3. Tổ chức bộ máy quả lý tại công ty . 15
  3.1.3.1 Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty 15
  3.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 17
  3.2. Những thuận lợi và khó khăn của công ty qua 3 năm 2006, 2007, 2008 . 21
  3.2.1. Thuận lợi . 21
  3.2.2. Khó khăn . 21
  3.2.3. Định hướng phát triển . 22
  3.2.4. Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2009 . 22
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
  THỦY SẢN AN GIANG QUA 3 NĂM (2006 - 2008) .
  . 23
  4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính . 23
  4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán của
  công ty qua 3 năm (2006 - 2008) . 23
  4.1.1.1 Phân tích tình hình tài sản 23
  4.1.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn . 31
  4.1.2. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  của công ty qua 3 năm (2006 - 2008) 35
  4.1.2.1. Phân tích theo chiều ngang . 37
  4.1.2.2. Phân tích theo chiều dọc . 40
  4.1.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 42
  4.1.3.1. Lưu chuyển tiền thuần vào từ hoạt động kinh doanh 44
  4.1.3.2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 44
  4.1.3.3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính . 44
  4.1.3.4. Lưu chuyển tiền thuần trong năm . 45
  4.1.4. Tỷ suất đầu tư 45
  4.1.4.1. Tỷ suất đầu tư tổng quát . 46
  4.1.4.2. Tỷ suất đầu tư tài sản cố định . 46
  4.1.4.3. Tỷ suất đầu tư tài chính dài hạn 47
  4.1.5. Tỷ suất tự tài trợ . 47
  4.1.5.1. Tỷ suất vốn chủ sở hữu . 47
  4.1.5.2. Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ 47
  4.2. Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính . 48
  4.2.1. Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán 48
  4.2.1.1. Hệ số khái quát tình hình công nợ 48
  4.2.1.2. Vòng quay khoản phải thu 49
  4.2.1.3. Các khoản phải trả 49
  4.2.2. Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 50
  4.2.2.1. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản . 51
  4.2.2.2. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định . 51
  4.2.2.3. Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 52
  4.2.2.4. Vòng quay hàng tồn kho . 52
  4.2.3. Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 52
  4.2.3.1. Tỷ suất sinh lời trên doanh thu . 53
  4.2.3.2. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản . 53
  4.2.3.3. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu . 53
  4.2.3.4. Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu 54
  4.2.4. Nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính . 55
  4.2.4.1. Tỷ số nợ trên tài sản 56
  4.2.4.2. Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu . 56
  4.2.4.3. Khả năng thanh toán lãi vay . 56
  4.2.5. Phân tích tài chính theo sơ đồ DuPont . 57
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  CỦA CÔNG TY .
  . 60
  5.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty . 60
  5.1.1. Những kết quả đạt được . 60
  5.1.2. Những mặt còn hạn chế về tình hình tài chính . 60
  5.1.3. Giải pháp 61
  5.1.3.1. Hạn chế ứ đọng vốn 61
  5.1.3.2. Hạn chế hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán 61
  5.1.3.3. Tiết kiệm chi phí sản xuất . 61
  5.1.3.4. Tăng lợi nhuận 62
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63
  6.1 Kết luận . 63
  6.2 Kiến nghị . 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status