Lời nói đầu
Đất nước ta đang trong quá trình phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, do vậy phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp cũng phải được thay đổi cho phù họp với xu hướng phát triển đó. Hơn nữa nền kinh tế thị trường chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh , quy luật cung cầu. Và đặc biệt nước ta đã và sẽ hội nhập chủ động hiệu quả vào khu vực AFTA/ASEAN, mức độ mở cửa hàng hoá dịch vụ tài chính đầu tư sẽ đạt và ngang bằng với các nước trong khối ASEAN từng bước tạo điều kiện nặng về kinh tế, về pháp lý để hội nhập sâu hơn về kinh tế khu vực và thế giới. Do đó vấn đề phân tích và quản lý tài chính doanh nghiệp là một khâu trọng tâm của quản lý doanh nghiệp.
Việc thường xuyên tiến hánh phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thông tin có thể đánh giá tiềm năng , hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp để lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Các bước tài chính là tài liệu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên những thông tin mà báo cáo tài chính cung cấp là chưa đầy đủ vì nó không giải thích được cho người quan tâm biết được rõ về thực trạng hoạt động tài chính những rủi ro, triển vọng và xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ khuyết cho sự thiếu hụt này.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp kết hợp với kiến thức lý luận được tiếp thu ở nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cùng toàn thể các cô chú trong phòng kế toán Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu, tôi đã chọn chuyên đề “ Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương chính sau:
Chương I: Một số vấn đề chung về hoạt động tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
Chương II. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty sản xuất bao bì cà hàng xuất khẩu.
Chương III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tình hình tài chính của "Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu".

mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I: Một số vấn đề chung về hoạt động tài chính và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 3
1.1. Hoạt động tài chính doanh nghiệp. 3
1.2. Phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 4
1.2.1. ý nghĩa và mục đích của phân tích tình hình tài chính. 4
1.2.2. Tài liệu dùng làm căn cứ để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. 6
1.2.2.1. Bảng cân đối kế toán ; Mẫu số B01-DN 6
1.2.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số B02-DN. 7
1.2.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số 1303 -DN 8
1.2.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B09-DN. 9
1.2.3. Phương pháp phân tích tình hình tài chính. 9
1.2.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính. 11
1.2.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 12
1.2.4.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trong bảng cân đối kế toán. 12
1.2.4.3. Phân tích cán bộ cấu tài sản và cơ cấu vốn. 14
1.2.4.4. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 16
1.2.4.5. Phân tích tình hình huy động và hiệu quả sử dụng vốn. 19
1.2.4.6. Phân tích tình hình lợi nhuận. 23
1.2.4.6. Phân tích tình hình bảo toàn và phát triển vốn. 24
Chương II: Phân tích thực trạng tình hình tài chính Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 26
2.1. Giới thiệu chung về Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 26
2.1.2. Đặc điểm ngành sản xuất kinh doanh. 28
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 28
2.1.4. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số năm qua của xí nghiệp. 30
2.1.5. Vận dụng hình thức kế toán tại Công ty. 32
2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty. 34
2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính 34
2.2.2. Phân tích mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng CĐKT. 35
2.2.3. Phân tích cơ cấu nguồn vốn 46
2.2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. 49
2.2.5. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 53
2.2.5.1. Phân tích tình hình công nợ 53
2.2.5.2. Phân tích khả năng thanh toán. 56
2.2.6. Phân tích tình hình lợi nhuận. 61
Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện, phân tích và cải thiện tình hình tài chính của Công ty. 62
3.1. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty 62
3.2. Một số kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 65
Kết luận 70
Tài liệu tham khảo 71

[charge=150]http://up.4share.vn/f/43727a7076777276/QT111.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu sẽ giúp ích cho bạn.