Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ

  MỤC LỤC
  -------  -------
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
  1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1
  1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
  1.4 PHẠM VI NGHIEN CỨU 3
  1.3.1 Phạm vi không gian 3
  1.3.2 Phạm vi thời gian 3
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3
  1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU

  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
  2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích tình hình tài chính 5
  2.1.1.1 Khái niệm 5
  2.1.1.2 Mục tiêu 5
  2.1.1.3 Ý nghĩa 5
  2.1.1.4 Nhiệm vụ 5
  2.1.2 Đối tượng sử dụng để phân tích tình hình tài chính 6
  2.1.2.1 Các chỉ tiêu phân tích cấu trúc tài chính và tình hình ĐT 6
  2.1.2.2 Các chỉ tiêu phân tích tình hình và khả năng thanh toán 6
  2.1.2.3 Các tỷ số quản trị nợ 9
  2.1.2.4 Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh 10
  a). Hiệu quả sử dụng tài sản 10
  b). Hiệu quả sử dụng vốn 11
  c). Hiệu quả sử dụng chi phí 12
  2.1.2.5 Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời 13
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 14
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15
  2.2.2.1. Phương pháp so sánh 15
  2.2.2.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 15
  2.2.2.3. Phân tích theo chiều ngang 15
  2.2.2.4. Phân tích theo chiều dọc 15
  2.2.2.5. Phân tích theo xu hướng 15
  2.2.2.6 Mô hình DUPONT 16
  Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM
  XUẤT KHẨU CẦN THƠ

  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 17
  3.1.1 lịch sử hình thành 17
  3.1.2 Quá trình phát triển của công ty 17
  3.2 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 19
  3.2.1 Chức năng của công ty 19
  3.2.2 Nhiệm vụ của công ty 19
  3.3. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 20
  3.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 20
  3.3.2 Chức năng của các phòng ban, bộ phận 20
  3.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 22
  3.5. THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN – PHƯƠNG HƯƠNG PHÁT TRIỂN 23
  3.5.1. Thuận lợi 23
  3.5.2. Khó khăn – Tồn tại 24
  3.5.3. Phương hướng phát triển 24
  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NÔNG
  SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU CẦN THƠ

  4.1 ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 26
  4.1.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản 26
  4.1.2 Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn 28
  4.1.3 Đánh giá khái quát mức độ độc lập tài chính 29
  4.2 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CỦA TỪNG KHOẢN MỤC 31
  4.2.1 Phân tích tình hình phân bổ tài sản 31
  4.2.1.1 Tài sản ngắn hạn 33
  4.2.1.2. Tài sản dài hạn 37
  4.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn 40
  4.2.2.1 Nợ phải trả 42
  4.2.2.2 Vốn chủ sở hữu 44
  4.2.3 Phân tích tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn 44
  4.3 PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG kinh doanh 47
  4.4 PHÂN TÍCH BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 53
  4.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TÓAN CỦA
  CÔNG TY
  56
  4.5.1 Phân tích tình hình công nợ 56
  4.5.2 Phân tích khả năng thanh tóan 60
  4.6 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ QUẢN TRỊ NỢ 61
  4.6.1 Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) 62
  4.6.2 Tỷ lệ nợ trên tổng tài sản (D/A) 62
  4.7 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ kinh doanh 62
  4.7.1 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản 63
  4.7.2 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 64
  4.8 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ 65
  4.9 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU SINH LỜI 66
  4.9.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 67
  4.9.2 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 67
  4.9.3 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 68
  4.10 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG SƠ ĐỒ DUPONT 69
  Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆNTÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XK CẦN THƠ
  73
  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Thành Phố Cần Thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status