Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị-thực trạng và giải pháp thúc đẩy

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị-thực trạng và giải pháp thúc đẩy

  Lời nói đầu
  1. Đặt vấn đề
  Tiêu thụ sản phẩm là hoạt động rất quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của một chu kỳ sản xuất kinh doanh và kết thúc vòng lưu chuyển tiền tệ từ T-H-H’-T’. Thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm thực chất là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá-đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng nhằm thu được khoản tiền lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra tức là có lợi nhuận trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói một cách khác, tiêu thụ sản phẩm là cầu nối trung gian giữa người sản xuất và người tiêu dùng giúp người tiêu dùng có được sản phẩm mà họ mong muốn và giúp người sản xuất thu được khoản tiền đã bỏ ra. Một doanh nghiệp tồn tại được trên thị trường là nhờ thu được khoản tiền lớn hơn khoản tiền đã bỏ ra thông qua việc tiêu thụ được sản phẩm đã sản xuất ra. Một sản phẩm sản xuất không tiêu thụ được thì doanh nghiệp có sản phẩm đó khó có cơ hội tồn tại trên thị trường và có khi dẫn đến phá sản. Do đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng vận động, và vận dụng tất cả những gì có được cũng như huy động hết nguồn lực để đề ra các chính sách, chiến lược giúp cho việc thực hiện tốt hoạt động tiêu thụ sản phẩm nhằm củng cố và nâng cao vị thế của mình trên thương trường.
  Hoạt động tiêu thụ sản phẩm không còn mới mẻ đối với các doanh nghiệp nhưng là hoạt động luôn được các doanh nghiệp quan tâm giải quyết và các doanh nghiệp cũng luôn gặp phải những vấn đề vướng mắc trong việc tiêu thụ những sản phẩm mà mình sản xuất ra. Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường thì tiêu thụ được sản phẩm sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp. Bán được sản phẩm coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ của một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng “bán hàng là bước nhảy nguy hiểm chết người” mà các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi cách để vượt qua mới có thể đứng vững và phát triển được trên thị trường.
  Qua quá trình thực tập tổng hợp tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị, em thấy công ty đã không ngừng đổi mới trong tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của mình trên thị trường và đã đạt được những thành công nhất định. Nhưng những năm gần đây Công ty đã gặp phải những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Đây là những vấn đề mà công ty cần phải nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới để có thể tiếp tục sự phát triển của công ty trong tương lai.
  Trước những vấn đề bức thiết đó của Công ty, em mạnh dạn lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị-thực trạng và giải pháp thúc đẩy” làm đề tài nghiên cứu cho thực tập chuyên đề của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị. Qua đó xác định những vấn đề cần giải quyết để tìm ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy và hoàn thiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm cho công ty.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Nghiên cứu và nắm vững những vấn đề lý luận cơ bản có liên quan đến vấn đề mà đề tài cần nghiên cứu.
  - Đánh giá tình hình hoạt động và thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị để xác định vấn đề cần nghiên cứu giải quyết.
  - Đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị đạt hiệu quả.
  - Qua quá trình nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị để học hỏi những kinh nghiệm của những làm việc thực tế và tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra trên thị trường.
  mục lục
  Lời nói đầu 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  2.1. Mục tiêu chung 2
  2.2. Mục tiêu cụ thể 2
  3. Phạm vi nghiên cứu 2
  Chương I 3
  Tiêu thụ sản phẩm-một hoạt động quan trọng của doanh nghiệp 3
  1.1 Tiêu thụ sản phẩm và vai trò của nó đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
  1.1.1 Khái niệm và quan điểm về tiêu thụ sản phẩm 3
  1.1.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 3
  1.1.1.2. Quan điểm về tiêu thụ sản phẩm 3
  1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 5
  1.1.2.1. Vai trò 5
  1.1.2.2. ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm 6
  1.2. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 7
  1.2.1. Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm 7
  1.2.2. xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 10
  1.2.2.1. Những căn cứ xây dựng chiến lược tiêu thụ sản phẩm 10
  1.2.2.2 Nội dung cơ bản của chiến lược tiêu thụ sản phẩm 11
  1.2.3. Tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm 17
  1.2.3.1. Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 17
  1.2.3.2. Huy động các nguồn lực để sản xuất 19
  1.2.3.3. Thiết lập kênh phân phối và điểm bán hàng 19
  1.2.3.4. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng 21
  1.2.3.5. Tổ chức thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 22
  1.2.3.6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ sau bán hàng 23
  1.2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm 23
  1.2.4.1. Các thông tin phục vụ cho việc đánh giá 24
  1.2.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá 24
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 25
  1.3.1 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp 25
  1.3.2 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 27
  Chương II 30
  Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 30
  2.1. Tổng quan về Công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 30
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 30
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 31
  2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 32
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý và lao động của công ty 32
  2.1.3.2. Đặc điểm về nguồn vốn sản xuất của công ty 34
  2.1.3.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ của công ty 35
  2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 35
  2.1.4.1. Kết quả sản xuất của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 35
  2.1.4.2. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm qua 39
  2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của công ty trong thời gian qua 40
  2.2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 40
  2.2.1.1 Các yếu tố khách quan 40
  2.2.1.2 Các yếu tố thuộc về công ty 46
  2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty 48
  2.2.2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng 48
  2.2.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường 53
  2.2.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo phương thức bán 56
  2.3. Một số đánh giá về kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 60
  2.3.1.Những mặt mạnh 60
  2.3.2. Những hạn chế và vấn đề cần giải quyết 61
  Chương III 63
  Một số giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 63
  3.1. Dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ bánh kẹo ở Việt Nam và phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới 63
  3.1.1. Dự báo xu hướng phát triển của thị trường tiêu thụ bánh kẹo ở Việt Nam: 63
  3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới: 64
  3.1.2.1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 64
  3.1.2.2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2002: 65
  3.2. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị 65
  3.2.1. Tăng cường lực lượng và nâng cao trình độ cho cán bộ kinh doanh 65
  3.2.1.1. Kiện toàn tổ chức bộ máy tiêu thụ 65
  3.1.1.2. Tuyển chọn và đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực: 67
  3.2.2. Mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ 68
  3.2.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 68
  3.2.2.2. xây dựng các chính sách tiêu thụ cho từng khu vực thị trường và mở rộng thị trường ra các khu vực khác 70
  3.2.3. Hoàn thiện sản phẩm 71
  3.2.3.1. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có 71
  3.2.3.2. Đa dạng hoá sản phẩm 74
  3.2.4. xây dựng chiến lược giá cho sản phẩm của mình 76
  3.2.4.1. Nghiên cứu các giải pháp để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm của mình trên thị trường 76
  3.2.4.2. xây dựng chính sách giá linh hoạt cho từng khu vực thị trường 77
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 78
  3.2.5.1. Tổ chức sắp xếp và khai thác có hiệu quả mạng lưới đại lý tiêu thụ hiện có 78
  3.2.5.2. Mở rộng và hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ 79
  3.2.6. xây dựng chính sách tăng cường xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 79
  3.2.6.1. Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp thương hiệu 80
  3.2.6.2. áp dụng các hình thức xúc tiến một cách linh hoạt và đánh giá hiệu quả sử dụng các hình thức xúc tiến đó 80
  Kết luận 83
  Tài liệu tham khảo 84

  Xem Thêm: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị-thực trạng và giải pháp thúc đẩy
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị-thực trạng và giải pháp thúc đẩy sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status