Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

  M ÐÂU
  Trong dinh dýng ðong vat, viec tang cýng sc kho he thông tiêu hoá c a
  vat nuôi thông qua nh
  ng tác ðong ti he vi sinh vat ðýng ruot ðýc coi là mot
  gi
  i pháp rât h
  u hieu. He vi sinh vat ðýng ruot c a vat nuôi rât phong phú vê
  ch ng loi và sô lýng, nh
  ng biên ðong vê cõ câu, sô lýng các loài vi sinh vat
  ðýng ruot là mot trong nh
  ng nguyên nhân ch yêu dan ðên nh
  ng rôi lon trong
  tiêu hoá và hâp thu. Bi vay, viec s dng các bien pháp ky thuat thông qua thc an
  và nuôi dýng nham to nên mot thê cân bang tôi ýu gi
  a các loài vi sinh vat ðýng
  ruot theo hýng có li cho vat ch ðã và ðang là hýng nghiên cu ðýc các nhà
  nghiên cu trong và ngoài nýc quan tâm. Có nhiêu bien pháp ðe c
  i thien quan he
  cân bang gi
  a các nhóm vi khuan có li và có hi trong ðýng tiêu hoá c a gia súc,
  gia câm. Bien pháp co ðien ðýc ng dng rong rãi t nh
  ng nam 1950 c a thê k
  trýc là s dng kháng sinh liêu thâp. Tuy nhiên, viec s dng kháng sinh trong
  thc an chan nuôi ngày càng b hn chê (ke t ngày 01 tháng 01 nam 2006, các
  nýc thuoc EU câm hoàn toàn viec s dng kháng sinh trong thc an chan nuôi -
  Hector Cervanter, 2006), nên nhu câu tìm ra các gi
  i pháp thay thê kháng sinh ngày
  càng tr thành câp bách. Mot trong nh
  ng gi
  i pháp h
  u hieu nhât hien nay là
  probiotic. Probiotic - theo Fuller (1992)- là chât bo sung vi sinh vat sông h
  u ích
  trong thc an nham c
  i thien s cân bang he vi sinh vat ðýng ruot theo hýng có
  li cho vat ch .
  Các sản phẩm probiotic nhập khẩu dùng trong chăn nuôi có mặt trên thị trường Việt Nam nhiều nhưng các đáp ứng tích cực cho vật nuôi chưa được rõ ràng. Các nhà khoa học cho rằng có thể là các vi sinh vật đó không phù hợp với hệ vi sinh vật đường ruột của vật chủ bản địa. Mặt khác, các nghiên cứu sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi ở nước ta còn rất hạn chế. Chúng tôi thực hiện đề tài: “Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi” với định hướng đưa ra được các giải pháp công nghệ để sản xuất các chế phẩm nói trên bằng các nguyên liệu trong nước. Đề tài này được thực hiện thành công sẽ mở ra triển vọng trong việc sản xuất các sản phẩm sinh học chất lượng cao, đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của ngành chăn nuôi hữu cơ (hoàn toàn dựa vào các nguyên liệu từ thiên nhiên) theo hướng công nghiệp ở nước ta, hạn chế nhập khẩu.
  M+C L+C
  M ÐÂU 1
  Chýõng 1 – TONG QUAN 3
  1.1. Lch s và ðnh nghia probiotic . 3
  1.1.1. Lch s probiotic 3
  1.1.2. Ðnh nghia probiotic 4
  1.2. He vi sinh vat ðýng ruot và tác ðong c a he vi sinh vat ðên sc kh%e c a vat nuôi 4
  1.3. Vai trò và cõ chê hot ðong c a probiotic . 7
  1.3.1. Vai trò c a probiotic 7
  1.3.2. Cõ chê tác ðong . 8
  1.4. Tiêu chuan la ch!n ch ng vi sinh vat probiotic . 10
  1.4.1. La ch!n các ch ng probiotic . 10
  1.4.2. Các ch ng vi sinh vat dùng pho biên trong probiotic 11
  1.4.3. Công thc chê pham probiotic 12
  1.4.4. Yêu câu an toàn ðôi vi các ch ng vi sinh vat probiotic . 12
  1.4.5. Phân loi vi sinh vat . 13
  1.5. Tình hình nghiên cu và s dng probiotic trên thê gii và Viet nam 13
  1.5.1. Tình hình nghiên cu s
  n xuât và s dng các chê pham probiotic trên thê gii
  13
  1.5.2. Tình hình nghiên cu s
  n xuât và s dng các chê pham probiotic Viet nam15
  Chýõng 2: NGUYÊN LIEU VÀ PHÝÕNG PHÁP NGHIÊN C@U .18
  2.1. Nguyên lieu 18
  2.1.1. Nguôn vi sinh vat . 18
  2.1.2. Hóa chât và thiêt b s dng . 18
  2.1.3. Môi trýng nghiên cu . 19
  2.2. Phýõng pháp nghiên cu . 20
  2.2.1. Các phýõng pháp ðnh tính và ðnh lýng 20
  2.2.2. Phýõng pháp phân lap 21
  2.2.3. Phýõng pháp tuyen ch!n 22
  2.2.4. Phýõng pháp phân loi . 23
  2.2.5. Phát trien chê pham 33
  Chýõng 3: KÊT QU" VÀ TH"O LUAN 36
  3.1. Phân lap các ch ng vi sinh vat h
  u ích 36
  3.2. Tuyen ch!n các vi sinh vat có ðac tính probiotic . 37
  3.2.1. Vi khuan lactic. 37
  3.2.2. Vi khuan Bacillus . 39
  3.2.3. Nâm men . 42
  3.3. Phân loi các ch ng ðýc tuyen ch!n 43
  3.3.1. Nghiên cu phân loi vi khuan lactic 43
  3.3.2. Nghiên cu phân loi vi khuan Bacillus . 45
  3.3.3. Nghiên cu phân loi vi khuan nâm men 47
  3.4. Nghiên cu ðiêu kien nuôi cây thích hp lên kh
  nang sinh trýng c a các ch ng vi
  sinh vat ðýc la ch!n . 48
  3.4.1. 3nh hýng c a các ðiêu kien nuôi cây lên kh
  nang sinh trýng c a vi khuan
  lactic 48
  3.4.2. 3nh hýng c a các ðiêu kien nuôi cây lên kh
  nang sinh trýng c a vi khuan
  Bacillus . 52
  3.4.3. 3nh hýng c a các ðiêu kien nuôi cây lên kh
  nang sinh trýng c a nâm men
  53
  3.5. Phát trien chê pham 55
  3.5.1. Kêt qu
  vê tính ðôi kháng c a các ch ng ðýc la ch!n . 55
  3.5.2. Các kêt qu
  nghiên cu vê tính týõng thích c a các ch ng ðýc la ch!n vi
  mot sô thành phân có hot tính bo sung trong thc an 55
  3.5.3. Kêt qu
  ðánh giá kh
  nang bám dính c a các ch ng probiotic 57
  3.5.4. 3nh hýng c a viec bo sung các chê pham probiotic vào khau phân ðên tôc ðo
  sinh trýng và hieu qu
  s dng thc an c a ln con. 58
  Chýõng 4 - KÊT LUAN VÀ KIÊN NGH) 60
  TÀI LIEU THAM KH"O .61
  PH+ L+C .69

  Xem Thêm: Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status