Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

  Lan Chip Lan Chip Đang Ngoại tuyến (1955 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp

  M
  ÐÂU
  Các nguyên tô ðông, kem, coban có vai trò quan tr*ng trong ði sông con
  ngýi, các ngành công nghiep, và s sinh tôn ca ðong thc vat nói chung. Chúng
  là các nguyên tô vi lý%ng có tác dng thúc ðay s phát trien ca sinh vat. Ðôi vi
  thc vat, viec nâng cao nang suât, phát trien chât lý%ng giông cây trông là ðiêu thiêt
  yêu và thýng ðý%c thc hien bang viec bo sung phân vi lý%ng trong các giai ðon
  phát trien ca chúng. S thiêu ht cung nhý vý%t quá ngý,ng cho phép ca hàm
  lý%ng các nguyên tô này ðêu gây ra nh)ng tác hi không nh-. Vì vay, viec xác ðnh
  các nguyên tô trên là rât cân thiêt.
  Ðe phân tích, xác ðnh hàm lý%ng các nguyên tô nhât là khi chúng cùng có
  mat trong mau phân tích và hàm lý%ng thâp là vân ðê khó khan. Có nhiêu phýõng
  pháp xác ðnh các nguyên tô vi lý%ng nhý ðien hoá, phýõng pháp quang pho phát
  x AES, ICP- AES, phýõng pháp huynh quang, phýõng pháp pho hâp th nguyên
  t AAS .có ðo ch*n l*c, ðo nhy cao, cho kêt qu phân tích tôt nhýng ðòi h-i trang
  thiêt b giá thành ln và ky thuat phân tích cao.
  Phýõng pháp quang phân t vi trang b pho biên, ðo ch*n l*c thích h%p, ki
  thuat tiên hành ðõn gin, kêt h%p vi phýõng pháp tách sac kí, chiêt ðt ðên ðo nhy
  cao. Viec phân tích các nguyên tô chuyen tiêp nói chung và ba nguyên tô ðông,
  kem, coban nói riêng ðêu có nh)ng thuôc th ðac trýng nhýng tôn thi gian, s
  dng dung môi ðoc. Ðe khac phc ðiêu ðó, viec s dng môi trýng mixen trong
  phép ðo trac quang là mot býc tiên không nh-, làm gim thieu công ðon chiêt,
  tách. Ðac biet, phýõng pháp ðo trac quang s dng môi trýng mixen, thuôc th
  thông dng kêt h%p vi thuat toán hôi qui ða biên ðem li hieu qu tôt trong viec
  xác ðnh ðông thi các nguyên tô.
  Trong công trình nghiên cứu này, chúng tôi đã lựa chọn phương pháp đo quang với thuốc thử 1- (2-pyridilazo )- 2- naphtol (PAN) trong môi trường mixen nhằm xác định riêng rẽ từng nguyên tố và kết hợp với thuật toán hồi qui đa biến tuyến tính để xác định đồng thời Cu(II), Zn(II), Co(II). Những kết quả đó được ứng dụng để phân tích Cu(II), Zn(II), Co(II) trong các mẫu phân vi lượng, đặc biệt là phân bón lá và so sánh với phép đo AAS.
  MC LC
  Bng ký hieu các t viêt tat .3
  Danh mc bng .4
  Danh mc hình 6
  M ÐÂU 7
  CHÝÕNG 1. TONG QUAN .8
  1.1. Vai trò và ðac tính phân tích ca ðông, kem, coban 8
  1.1.1. Vai trò ca ðông, kem, coban ðôi vi s phát trien ca sinh vat .8
  1.1.2. Ðac tính phân tích ca ðông, kem, coban .11
  1.2. Mot sô phýõng pháp quang xác ðnh Cu(II), Zn(II), Co(II) .18
  1.2.1. Phýõng pháp pho hâp th nguyên t AAS 19
  1.2.2. Phýõng pháp phân tích trac quang 20
  1.3. Thuôc th 1-(2-pyridylazo )-2- naphtol (PAN) 28
  1.3.1. Câu to, tính chât vat lí ca PAN .28
  1.3.2. Kh nang to phc ca PAN 29
  CHÝÕNG 2. THC NGHIEM 34
  2.1. Noi dung nghiên cu .34
  2.2. Thiêt b và hóa chât .35
  2.2.1 Thiêt b và phân mêm 35
  2.2.2. Hóa chât 35
  2.3. Cách tiên hành thc nghiem 37
  2.3.1. Qui trình nghiên cu ðõn biên 37
  2.3.2. Qui trình nghiên cu ða biên .37
  2.3.3. Qui trình phân tích mau 37
  2.4. Thuat toán phân tích hôi qui tuyên tính ða biên .38
  2.4.1. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu thông thýng (CLS) .38
  2.4.2. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu nghch ðo (ILS) 38
  2.4.3. Phýõng pháp bình phýõng tôi thieu tng phân (PLS) .39
  2.4.4. Phýõng pháp hôi qui câu t chính (PCR) 39
  2
  CHÝÕNG 3. KÊT QU! VÀ TH!O LUAN .41
  3.1. Kho sát ðiêu kien tôi ýu xác ðnh Cu(II), Zn(II), Co(II) .41
  3.1.1. Nét ðac trýng pho ca các phc Cu(II)-PAN, Zn(II) -PAN, Co(II) – PAN
  41
  3.1.2. Kho sát nh hý#ng ca pH ðên s to phc 43
  3.1.3. Kho sát nh hý#ng ca nông ðo Triton X-100 ðên s to phc .45
  3.1.4. Kho sát nh hý#ng ca thuôc th PAN 46
  3.1.5. Kho sát nh hý#ng ca thi gian 47
  3.1.6. Kho sát nh hý#ng ca nông ðo Cu(II), Zn(II), Co(II) 48
  3.1.7. Kho sát nh hý#ng ca các ion l .57
  3.2. Xác ðnh Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hon h%p .61
  3.2.1. Xác ðnh Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hon h%p bang phýõng pháp tách.62
  3.2.2. S dng thuat toán hôi qui tuyên ttính ða biên xác ðnh ðông thi Cu(II),
  Zn(II), Co(II) .64
  3.3. 'ng dng vào phân tích mau phân vi lý%ng 77
  3.3.1. Qui trình phá mau 77
  3.3.2. Phân tích mau phân vi lý%ng 77
  KÊT LUAN .83
  TÀI LIEU THAM KH!O .85
  [charge=1500]http://up.4share.vn/f/47767e7371737376/Luan van Dieu Hoa.pdf[/charge]

  Xem Thêm: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo quang trong môi trường mixen xác định các nguyên tố chuyển tiếp sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Lan Chip, ngày 21-09-2011 lúc 18:49.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status