Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  LỜI CẢM ƠN 3
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG 4
  I.1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN PHỐI 4
  I.1.1. Phân phối 4
  I.1.2. Chiến lược phân phối: 4
  I.1.3. Kênh phân phối: 4
  I.1.4. lịch sử ra đời của kênh phân phối 5
  I.2 BẢN CHẤT CỦA KÊNH PHÂN PHỐI 7
  I.2.1. Tại sao cần có những người trung gian? 7
  I.2.2. Vai trò của phân phối trong hoạt động marketing Mix: 7
  I.2.3. Chức năng của kênh phân phối 9
  I.2.4. Số cấp của kênh 10
  I.3. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI 11
  I.3.1. Quyết định thiết kế kênh 11
  I.3.1.1. xây dựng mục tiêu và yêu cầu bắt buộc của kênh 11
  I.3.1.1.1. Mục tiêu của kênh phân phối 11
  I.3.1.1.2. Yêu cầu của việc thiết kế kênh phân phối: 12
  I.3.1.2. Phân tích mức độ đảm bảo dịch vụ mà khách hàng mong muốn 13
  I.3.1.3. Xác định những phương án chính của kênh 14
  I.3.1.4. Đánh giá các phương án của kênh chủ yếu 16
  I.3.2. Quản lý kênh 18
  I.3.2.1. Tuyển chọn các thành viên của kênh 19
  I.3.2.2. Động viên các thành viên của kênh 20
  I.3.2.3. Đánh giá các thành viên của kênh 21
  I.3.2.4. Sửa đổi những thành viên của kênh 22
  I.3.3. Sự hợp tác, mâu thuẫn và cạnh tranh giữa các kênh 22
  I.3.3.1. Các kiểu mâu thuẫn và cạnh tranh 22
  I.3.3.2. Nguyên nhân gây mâu thuẫn của kênh 23
  I.3.3.3. Xử lý mâu thuẫn của kênh 23
  I.4. Quy trình thiết lập chiến lược kênh phân phối như sau: 24
  I.4.1. Thiết lập sơ đồ tổ chức kênh phân phối: 24
  I.4.2. Đánh giá năng lực hiện tại của từng kênh phân phối: 25
  I.4.3. Xác định những kênh phân phối / nhãn hàng ưu tiên đầu tư trong khoảng thời gian nhất định: 25
  I.4.4. Xác định mục tiêu của kênh phân phối: 25
  I.4.5. Xác định chiến lược nhãn hàng trong kênh phân phối: 25
  I.4.6. phát triển chương trình và Kế hoạch hành động: 26
  I.4.7. Biểu mẫu thiết lập kênh phân phối: 26
  I.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chính sách phân phối sản phẩm 26
  I.5.1. Phân tích tình hình phân phối sản phẩm 26
  I.5.2. Chỉ tiêu về tình hình thực hiện sản lượng và giá trị hàng hóa bán ra so với kế hoạch 27
  I.5.3. Chỉ tiêu và kết cấu tiêu thụ nhóm hàng, loại hàng 28
  I.5.4. Vòng quay hàng tồn kho 28
  I.5.5. Vòng quay tổng vốn 29
  I.4.6. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận. 29
  I.4.7. Thị phần. 30
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT kinh doanh CỦA CÔNG TY 31
  II.1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NƯỚC GIẢI KHÁT 31
  II.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 32
  II.2.1. Giới thiệu về công ty 32
  II.2.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 32
  II.2.3. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động chủ yếu 36
  II.2.3.1. Chức năng 36
  II.2.3.2. Nhiệm vụ 36
  III.2.3.3. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu 36
  II.2.3.4. Cơ cấu tổ chức, cơ cấu sản xuất 37
  II.2.3.5. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty: 39
  II.2.4. Thông tin về sản phẩm nước khoáng Khánh Hòa: 40
  II.2.4.1. Định nghĩa: 40
  II.2.4.2. Tính chất và thành phần nước khoáng Đảnh Thạnh: 40
  II.2.4.3. Công dụng: 41
  II.2.5. Các nhóm sản phẩm 42
  II.2.6. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển trong thời gian tới của Công ty. 44
  II.2.6.1. Thuận lợi 44
  II.2.6.2. Khó khăn 45
  II.2.6.3. Phương hướng hoạt động năm 2010 và những năm tới 46
  II.2.7. Năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty 47
  II.2.7.1. Vốn 47
  II.2.7.2. Tình hình lao động 48
  II.2.7.3. Về trang thiết bị, công nghệ của công ty 51
  II.3. Tình hình sản xuất sản phẩm của công ty 51
  II.3.1. Tình hình sản xuất 51
  II.3.2. Sản lượng tiêu thụ 53
  II.3.3. Tình hình tiêu thụ nước khoáng theo từng thị trường 56
  II.3.4. Phân tích khái quát về tài sản, nguồn vốn của công ty năm 2009: 59
  II.3.5. Lợi nhuận và Tỷ suất lợi nhuận 61
  II.3.6. Vòng quay tổng vốn 65
  II.3.7. Vòng quay hàng tồn kho 68
  II.4.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước 69
  Thực trạng hệ thống phân phối hiện nay 70
  CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY. 72
  III.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty: 72
  III.1.1. Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô: 72
  III.1.2. Nhân tố thuộc môi trường vi mô: 75
  III.2. Đánh giá công tác thiết kế và lựa chọn kênh phân phối của công ty: 76
  III.2.1. Xác định mục tiêu và những yêu cầu bắt buộc: 76
  III.2.2. Phân tích mức độ đảm bảo dịch vụ mà khách hàng mong muốn: 77
  III.2.2.1. Đánh giá công tác tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng hóa: 77
  III.2.3. Xác định các phương án kênh chủ yếu: 80
  III.2.4. Đánh giá các phương án kênh chủ yếu: 81
  III.3. Đánh giá công tác quản lý kênh phân phối: 86
  III.3.1. Tuyển chọn các thành viên kênh: 86
  III.3.2. Động viên các thành viên kênh: 86
  III.3.3. Công tác đánh giá các thành viên của kênh 89
  III.3.4. Sửa đổi những thành viên của kênh 89
  III.4. Sự hợp tác cạnh tranh và mâu thuẫn giữa các kênh phân phối: 90
  III.4.1. Mâu thuẫn giữa các kênh phân phối: 90
  III.4.2. Tăng cường sự hợp tác và phối hợp giữa nhân viên thị trường và khách hàng: 90
  III.5. Vận dụng các yếu tố marketing mix trong quản trị kênh của chính sách phân phối: 91
  III.5.1. Chính sách sản phẩm: 91
  III.5.2. Chính sách giá: 92
  III.5.3. Chính sách chiêu thị: 93
  III.6. Đánh giá chung hoạt động của hệ thống phân phối sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hoà: 99
  III.6.1.Đối với người tiêu dùng: 99
  III.6.2. Nhà phân phối 101
  III.7.1. Những mặt đã đạt được: 106
  III.7.2. Những mặt còn tồn tại: 106
  IV. Một số đề xuất và biện pháp 107
  PHẦN KIẾN NGHỊ 117
  KẾT LUẬN 118
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 119
  ======================================
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam rất khó định hướng trong quyết định mua hàng, vì phải đối mặt với hàng loạt sản phẩm có tính năng tương tự, đồng thời với các chương trình khuyến mãi ồ ạt và quảng cáo rầm rộ Và làm thế nào để các doanh nghiệp có thể cạnh tranh với nhau? Đó là dựa vào kênh phân phối theo Th.S Nguyễn Khánh Trung, giảng viên Bộ môn quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp.HCM khẳng định. Lựa chọn của người tiêu dùng Việt Nam hiện nay không chỉ hướng tới giá cả, chất lượng mà còn xem trọng sự tiện lợi và dễ mua, tức là đang hướng tới vấn đề phân phối của nhà sản xuất. Kết quả điều tra của một cơ quan báo chí mới đây cho thấy: 36% người tiêu dùng cho rằng yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng tới quyết định mua hàng là sự dễ mua, tức là kênh phân phối; tiếp theo là thương hiệu: 31,7%; giá cả: 17,5%; chất lượng: 3,9%; khuyến mãi: 2,4%; mẫu mã: 2,1%; sản phẩm mới: 1,7%; và các lý do khác: 4,7%.
  Qua đó cho thấy trong môi trường kinh doanh hiện đại, có được một hệ thống phân phối mạnh và rộng khắp luôn là lợi thế lớn của doanh nghiệp trong cạnh tranh. Vì vậy doanh nghiệp cần có chính sách phân phối hợp lý và hiệu quả .Ban lãnh đạo công ty luôn phân tích đặt câu hỏi là sản phẩm sau khi làm ra sẽ đi vào thị trường nào? Theo kênh phân phối nào? Qua những từng nấc trung gian nào? Có đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hay không? .Và các kênh được công ty lựa chọn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những quyết định khác trong lĩnh vực marketing (Chính sách giá cả, lực lượng bán hàng và quảng cáo ). Ngoài ra, các quyết định về kênh của công ty liên quan đến những cam kết tương đối dài hạn đối với các công ty khác thành thử ban lãnh đạo phải lựa chọn các kênh phân phối không chỉ nhằm những mục tiêu trước mắt mà còn phải nghĩ đến môi trường thương mại dự kiến của ngày mai.
  Đối với loại hình nước giải khát của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa thì việc thuận tiện và dễ tiếp cận mua là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ .Vì đây là sản phẩm có rất nhiều sản phẩm cạnh tranh và sản phẩm thay thế trên thị trường nên để công ty thực sự phát triển bền vững đòi hỏi công ty cần có những chính sách phân phối sản phẩm hiệu quả, từ đó không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nhằm đảm bảo cho công ty có thể duy trì, phát triển và nâng cao được mức lợi nhuận.
  Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách phân phối trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp cũng như muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nên em chọn đề tài: “Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa”.
  Mục đích nghiên cứu
  Tập vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, nhằm củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức đã học.
  Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về công tác phân phối sản phẩm của một doanh nghiệp. Nhằm đưa ra một quy trình thống nhất cho việc thiết lập chiến lược kênh phân phối theo từng giai đoạn phát triển nhãn hàng cụ thể.
  Phân tích, đánh giá thực trạng chính sách phân phối của công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa để thấy được những mặt đạt được cũng như chưa đạt từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty góp phần thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm.
  1. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi không gian: tại Công ty cổ phần Đảnh thạnh_Vikoda
  Phạm vi thời gian: từ 12/3/2010 đến 25/6/2010
  2. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thống kê, thu thập số liệu, thông tin
  Phương pháp so sánh: so sánh số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân
  Phương pháp phân tích theo thời gian
  Phương pháp loại trừ: phương pháp số chệnh lệch.
  3. Dàn bài chi tiết
  Dàn bài gồm 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý thuyết chung
  Chương II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinhdoanh của công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa.
  Chương III: Phân tích, đánh giá nhằm hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty nước khoáng Khánh Hòa.

  Xem Thêm: Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chính sách phân phối sản phẩm của công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status