Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT của sàn giao dịch điện tử ecvn.com (Bộ Công Thương)

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT của sàn giao dịch điện tử ecvn.com (Bộ Công Thương)

  LỜI CẢM ƠN

  Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trong trường Đại học Thương mại, khoa Thương mại điện tử trường Đại học Thương mại đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu đồng thời tạo điều kiện cho em được thực tập và hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
  Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Trần Hoài Nam – Giảng viên khoa TMĐT trường Đại học Thương mại đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực tập và thực hiện đề tài.
  Em xin chân thành cảm ơn anh Trần Hữu Linh – Phó cục trưởng cục TMĐT và CNTT – Bộ Công Thương, anh Lê Chí Mạnh – Trưởng phòng kinh doanh Trung tâm phát triển TMĐT Ecomviet và tất cả các anh chị trong cơ quan đã tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và hoàn thiện đề tài luận văn.


  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN 1
  TÓM LƯỢC 2
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3
  DANH MỤC HÌNH VẼ 4
  CHƯƠNG 1 5
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 5
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 5
  1.2 XÁC LẬP VÀ TUYÊN BỐ VẤN ĐỀ TRONG ĐỀ TÀI 6
  1.3 CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 7
  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 7
  1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 7
  CHƯƠNG 2 8
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT 8
  2.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM, LÝ LUẬN CƠ BẢN 8
  2.1.1 Khái niệm TMĐT: 8
  2.1.2 Khái niệm về dịch vụ: 8
  2.1.3 Khái niệm về dịch vụ điện tử (e-service ): 8
  2.1.4 Khái niệm về mô hình nhà cung cấp dịch vụ điện tử (e-service provider): 8
  2.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 8
  2.2.1 Lý thuyết về mô hình kinh doanh 8
  2.2.1.1 Khái niệm 8
  2.2.1.2 Vai trò 9
  2.2.1.3 Các yếu tố cơ bản của mô hình kinh doanh 9
  2.2.2 Lý thuyết về dịch vụ hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử 9
  2.2.2.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến thành công của dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT 9
  2.2.2.2 Các loại dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT 9
  2.2.3 Lý thuyết về mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT 9
  2.2.3.1 Vai trò 9
  2.2.3.2 Lợi ích 9
  2.2.3.3 Đặc điểm 10
  2.2.3.4 Các yếu tố cơ bản 10
  2.2.3.5 Điều kiện để phát triển “mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT” 11
  2.2.4 Lý thuyết về hai mô hình doanh thu mà ecvn.com đang áp dụng 11
  2.2.4.1 Mô hình doanh thu quảng cáo (advertising revenue model) 11
  2.2.4.2 Mô hình doanh thu đăng ký 12
  2.3 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU CỦA NHỮNG CÔNG TRÌNH NĂM TRƯỚC 12
  2.4 PHÂN ĐỊNH NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ECVN.COM ( BỘ CÔNG THƯƠNG ) 13
  CHƯƠNG 3 14
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ECVN.COM (BỘ CÔNG THƯƠNG ) 14
  3.1 HỆ THỐNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT CỦA SÀN ECVN.COM (BỘ CÔNG THƯƠNG ) 14
  3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 14
  3.1.1.1 Phương pháp sử dụng phiếu điều tra 14
  3.1.1.2 Phương pháp phỏng vấn 14
  3.1.1.3 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 15
  3.1.2 Các phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu 15
  3.1.2.1 1 Các phương pháp định lượng 15
  3.1.2.2 Các phương pháp định tính 16
  3.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT CỦA SÀN ECVN.COM 16
  3.2.1 Tổng quan tình hình của mô hình cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến và thực trạng vận dụng mô hình này tại ecvn.com 16
  3.2.1.1 Thực trạng mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến hiện nay 16
  3.2.1.2 Sàn giao dịch TMĐT ecvn.com và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT của sàn. 17
  3.2.2 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến việc phát triển mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử của sàn giao dịch điện tử ecvn.com 18
  3.2.3 Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong đến việc phát triển mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử của sàn giao dịch điện tử ecvn.com 20
  3.3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 21
  3.3.1. Kết quả xử lý dữ liệu thứ cấp 21
  3.3.1.1 Các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT mà ECVN cung cấp 21
  3.3.1.2 Đối tượng doanh nghiệp ECVN hướng tới 22
  3.3.1.3 Nguồn nhân lực của ECVN 22
  3.3.1.4 Website 22
  3.3.1.5 Cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm sử dụng 22
  3.3.1.6 Hoạt động cung cấp dịch vụ của ECVN 22
  3.3.1.6 Các mức thành viên tham gia 25
  3.3.2 Kết quả xử lý dữ liệu sơ cấp 27
  3.3.2.1 Vai trò của các dịch vụ hỗ trợ 27
  3.3.2.2 Đánh giá mức thành viên và mức phí tương ứng 27
  3.3.2.3 Hiệu quả hoạt động của các dịch vụ 27
  3.3.2.4 Hoạt động quảng bá website và các dịch vụ hỗ trợ của ecvn.com 29
  3.3.2.5 Mức độ cần thiết ứng dụng thanh toán điện tử 29
  3.3.2.6 Lợi thế cạnh tranh của ecvn.com và các dịch vụ hỗ trợ của sàn so với đối thủ cạnh tranh. 30
  CHƯƠNG 4 31
  CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ ĐỀ TÀI: “PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ECVN.COM (BỘ CÔNG THƯƠNG )” 31
  4.1 CÁC PHÁT HIỆN VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31
  4.1.1 Những kết quả đã đạt được 31
  4.1.2. Những vấn đề còn tồn tại 31
  4.1.3 Nguyên nhân 32
  4.1.4 Vấn đề cần giải quyết 33
  4.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VỀ MÔ HÌNH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ECVN.COM 33
  4.2.1 Dự báo tình hình trong thời gian tới 33
  4.2.3 Phạm vi đề tài đã giải quyết được 34
  4.3 CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỀ MÔ HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIAO DỊCH TMĐT CỦA SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ECVN.COM 34
  4.3.1 Kiến nghị 34
  4.3.1.1 Đối với các cơ quan nhà nước 34
  4.3.1.2 Đối với các doanh nghiệp 36
  4.3.2 Đề xuất giải pháp phát triển, hoàn thiện mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch thương mại điện tử của sàn giao dịch điện tử ecvn.com [Bộ Công Thương ] 37
  PHỤ LỤC 41

  Xem Thêm: Phát triển mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT của sàn giao dịch điện tử ecvn.com (Bộ Công Thương)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển mô hình nhà cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giao dịch TMĐT của sàn giao dịch điện tử ecvn.com (Bộ Công Thương) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status