MỤC LỤC
Lời cam đoan . i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục ký tự viết tắt . vii
Danh mục bảng biểu, sơ đồ . viiii
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
4. Ý nghĩa khoa học của luận văn . 3
5. Bố cục của luận văn: . 3
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về đô thị hóa, kinh tế hộ nông dân và ảnh
hưởng của đô thị hóa đến kinh tế hộ nông dân 5
1.1.1. Hộ nông dân và kinh tế hộ nông dân 5
1.1.1.1. Hộ nông dân . 5
1.1.1.2. Động thái kinh tế hộ nông dân . 7
1.1.2. Khái niệm, phân loại và chức năng của đô thị . 9
1.1.2.1. Khái niệm về đô thị 9
1.1.2.2. Phân loại đô thị 10
1.1.2.3. Chức năng của đô thị . 11
1.1.2.4 Chức năng vùng ngoại thành, ngoại thị 12
1.1.2.5. Vai trò của đô thị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội 12
1.1.3. Lý luận về đô thị hoá 13
1.1.3.1. Khái niệm đô thị hoá 13
1.1.3.2. Tính tất yếu của đô thị hoá . 14
1.1.3.3. Quan điểm của đô thị hoá 15
1.1.3.4. Mối quan hệ giữa quá trình đô thị hoá và quá trình công nghiệp hoá 16
1.1.3.5 Tác động của đô thị hoá 17
1.2. Thực tiễn quá trình đô thị hóa trên thế giới và ở Việt Nam 20
1.2.1. Tình hình đô thị hoá trên thế giới . 21
1.2.2. Kinh nghiệm đô thị hoá ở một số nước trên thế giới 22
1.2.2.1. Hà Lan 22
1.2.2.2. Trung Quốc 23
1.2.3. Tình hình đô thị hóa ở Việt Nam 25
1.2.4. Các công trình nghiên cứu về đô thị hóa trên thế giới và Việt Nam . 28
1.3. Phương pháp nghiên cứu . 30
1.3.1. Các câu hỏi nghiên cứu . 30
1.3.2. Cơ sở phương pháp luận . 30
1.3.3. Phương pháp nghiên cứu 30
1.3.3.1. Chọn địa điểm nghiên cứu . 30
1.3.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu thông tin . 31
1.3.4. Phương pháp xử lý số liệu . 33
1.3.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 35
Chương 2: THỰC TRẠNG ẢNH HưỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA TỚI ĐỜI
SỐNG KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN TẠI THÀNH PHỐ THÁI
NGUYÊN
2.1. Đặc điểm của thành phố Thái Nguyên . 37
2.1.1. Điều kiện kinh tế - chính trị 37
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 42
2.2. Thực trạng của quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên 43
2.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển đô thị hoá . 43
2.2.2. Sự biến động về đất đai trong quá trình đô thị hóa của thành phố Thái
nguyên . 45
2.3. Ảnh hưởng của đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân được điều tra . 48
2.3.1. Tình hình cơ bản của các hộ điều tra 48
2.3.2. Tình hình biến động đất đai của các hộ điều tra . 50
2.3.3. Tình hình chung và nghề nghiệp của hộ . 52
2.3.4. Nguồn lực của hộ 54
2.3.5. Thu nhập của hộ 56
2.3.6. Tình hình sử dụng tiền đền bù đất của các hộ điều tra . 60
2.4. Tác động của đô thị hoá đến sản xuất nông nghiệp 62
2.5. Tác động của đô thị hoá đến sản xuất phi nông nghiệp . 66
2.6. Ảnh hưởng của các nhân tố đến thu nhập của các hộ nông dân . 68
2.7. Đánh giá sự ảnh hưởng của đô thị hoá tới kinh tế hộ thông qua các
câu hỏi định tính 75
2.7.1. Mức độ ảnh hưởng đến thu nhập do tác động của đô thị hóa . 75
2.7.2. Mức độ tác động của đô thị hoá 77
2.7.3. Kế hoạch của hộ nông dân thành phố Thái nguyên trong trong thời gian
tới . 80
2.8. Đánh giá chung tác động của đô thị hóa tới sản xuất nông nghiệp
trên đại bàn thành phố Thái Nguyên 81
2.8.1. Tác động tích cực 81
2.8.2. Tác động tiêu cực 83
Chương 3: MỘ T SỐ GIẢ I PHÁ P NÂNG CAO ĐỜ I SỐ NG KINH TẾ HỘ
TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI THÀNH PHỐ THÁI
NGUYÊN
3.1. Định hướng phát triển đô thị hoá thành phố Thái Nguyên tới năm 2020 86
3.1.1. Định hướng phát triển không gian đô thị . 86
3.1.2 Phân khu chức năng 87
3.1.3. Định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan đô thị 90
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đời sống đời sống kinh tế
hộ nông dân bị mất đất nông nghiệp trong khu vực đô thị hóa . 90
3.2.1. Giải pháp từ phía các hộ nông dân . 91
3.2.2. Nhóm giải pháp liên quan tới chính quyền Thành phố . 92
3.2.2.1. Quy hoạch tổng thể 92
3.2.2.2. Giải pháp về lao động - việc làm . 93
3.2.2.3. Giải pháp đối với ô nhiễm môi trường . 94
3.2.3. Các giải pháp từ phía nhà nước 95
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận . 98
2. Kiến nghị . 99
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .

[charge=450]http://up.4share.vn/f/7b4a424f49494248/LV_08_KT_NN_HT.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn TP Thái Nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của xu hướng đô thị hóa đối với kinh tế hộ nông dân trên địa bàn TP Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.