MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Dân số nước ta có khoảng 80 triệu người, trong đó có đến 76% sống ở
khu vực nông thôn. Từ thực trạng trên, vấn đề việc làm trong lao động nông
thôn có tính chất rất quan trọng và quyết định chiến lược phát triển kinh tế xã
hội của nước ta.
Để phát triển một nền nông nghiệp bền vững cần phải chú trọng đến
việc giải quyết việc và nâng cao chất lượng lao động cho lao động nông thôn
như các chương trình; xóa đói giảm nghèo 134, 135, các chương trình vay
vốn, chương trình định canh định cư, chương trình 120, chương trình hỗ trợ
và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn .
Với đặc điểm dân số đông và trẻ nên có nguồn lao động phong phú,
rồi rào, đặc điểm đó là thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta,
song đồng thời nó cũng luôn tạo ra sức ép về việc làm cho toàn xã hội. Vì
vậy, sự quan tâm giải quyết việc làm, ổn định việc làm cho người lao động
luôn là một trong những giải pháp về phát triển xã hội và là chỉ tiêu định
hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng ta đã đề ra.
Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xu
thế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, lao động Việt Nam có
nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm. Người lao động có thể vươn lên nắm bắt
tri thức và tự do làm giàu bằng tri thức của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó
cũng có những thách thức đặt ra cho người lao động Việt Nam: đó là yêu cầu
về chất lượng nguồn lao động, người lao động không biết nghề, hoặc biết
không đến nơi đến chốn thì rất khó tìm được việc làm. Mặt khác, kinh nghiệm
các nước cho thấy, khi hội nhập WTO, ngành dễ bị tổn thương nhất là nông
nghiệp, nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất là nông dân. Chính vì vậy, quan
tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn vẫn luôn
là vấn đề mang tính cấp bách.
Nước ta lực lượng lao động chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, đặc
biệt là khu vực miền núi, do nền sản xuất nông nghiệp phần lớn là độc canh
và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp là mang tính mùa vụ nên đã dẫn đến
vấn đề dư thừa thời gian lao động trong khu vực nông thôn.
Thái Nguyên là một tỉnh miền núi lực lượng lao động chủ yếu làm
nông nghiệp, vấn đề về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn những
năm gần đây đã được tỉnh quan tâm và đã có một số chương trình, biện pháp
nhằm giải quyết vấn đề này, nhưng qua thực tiễn cho thấy cũng chưa đáp ứng
được nhu cầu việc làm của lao động nông thôn.
Huyện Phú Lương là một huyện có 85% số dân với công việc chính là
sản xuất nông nghiệp. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật,
cùng với việc ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào sản xuất
nông nghiệp ngày càng nhiều và có hiệu quả, nên đã dẫn tới tình trạng giảm đi
rõ rệt về nhu cầu sử dụng lao động. Thêm vào đó, nguồn lực đất đai hạn chế
do nhu cầu phát triển đô thị và một số mục đích khác đã dẫn tới tình trạng dư
thừa lao động trong nông thôn, cùng với những tồn tại của xã hội đang là vấn
đề bất cập cần được giải quyết này Phú Lương vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu
để giải quyết vấn đề việc làm nông thôn, vì vậy tôi được chọn đề tài: "Giải
pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn
huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên" để đóng góp những giải pháp của tôi
giúp cho Ủy ban huyện Phú Lương có những giải pháp thiết thực hơn.


2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
2.1. Mục tiêu chung
Nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho lao động
nông thôn ở huyện Phú Lương.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá - cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề việc làm nói chung,

việc làm nông thôn nói riêng;
- Đánh giá thực trạng việc làm của lao động nông thôn trên địa bàn huyện
Phú Lương;
- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao
động nông thôn huyện Phú Lương trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các vấn đề liên quan đến việc làm và nhu cầu
việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn huyện Phú Lương tỉnh
Thái Nguyên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Đề tài chủ yếu nghiên cứu về thực trạng của lao
động nông thôn huyện Phú Lương, tìm ra những tồn tại khó khăn và nhưng
thuận lợi, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp kinh tế chủ yếu, kết hợp với
các giải pháp về khoa học kỹ thuật và giải pháp xã hội.
- Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại địa bàn
huyện Phú Lương.
- Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung thu thập và nghiên cứu số liệu thứ cấp
thời kỳ 2005 – 2007, số liệu sơ cấp được thu thập ở các hộ nông dân năm 2007.
4. Ý nghĩa khoa học và phạm vi nghiên cứu đề tài
Đề tài là công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, là tài liệu
giúp huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên xây dựng quy hoạch phát triển
nguồn nhân lực, thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội,
xoá đói giảm nghèo và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.
5. Bố cục của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung của đề tài
gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở khoa học về vấn đề việc làm cho lao động nông thôn
và phương pháp nghiên cứu
Chương 2: Thực trạng việc làm của lao động nông thôn huyện Phú
Lương tỉnh Thái Nguyên
Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm
của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên .

[charge=450]http://up.4share.vn/f/53626a6761616b64/LV_08_KT_QTKD_KT_LMD.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm của lao động nông thôn huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.