Trang phụ bìa.
Lời cam đoan.
Lời cảm ơn.
Mục lục.
Danh mục các chữ viết tắt.
Danh mục các bảng.
Danh mục các biểu.
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Mục tiêu nghiên cứu . 3
2.1. Mục tiêu chung . 3
2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 3
3.2. Về không gian nghiên cứu . 4
3.3. Về nội dung nghiên cứu 4
3.4. Về thời gian nghiên cứu 4
4. Kết quả mong đợi 4
5. Bố cục của luận văn 4
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu các nguồn lực . 5
1.1.1. Khái niệm nghèo đói và nguồn lực 5
1.1.2. Tổng quan về mối quan hệ giữa nguồn lực và vấn đề nghèo đói
của hộ nông dân . 10
1.2. Phương pháp nghiên cứu 15
1.2.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu cơ bản . 15
1.2.2. Công cụ và kỹ thuật xử lý số liệu 16
1.2.3. Mẫu nghiên cứu . 21
1.3. Các chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu 21
1.3.1. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá mức sống 21
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sản xuất của việc sử dụng các nguồn lực trong hộ . 22
1.3.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất của việc sử dụng các nguồn lực trong hộ 22
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 23
2.1. Điều kiện tự nhiên 23
2.1.1. Vị trí địa lý 23
2.1.2. Địa hình địa mạo . 23
2.1.3. Khí hậu 24
2.1.4. Thủy văn 26
2.1.5. Các nguồn tài nguyên 26
2.1.5.1. Tài nguyên đất 26
2.1.5.2. Tài nguyên nước . 30
2.1.5.3. Tài nguyên rừng 31
2.1.5.4. Tài nguyên khoáng sản . 32
2.1.5.5. Tài nguyên nhân văn 33
2.1.5.6. Cảnh quan và môi trường 33
2.1.5.7. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên và các nguồn lực . 34
2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Võ Nhai . 35
2.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế . 35
2.2.2. Cơ sở hạ tầng . 35
2.2.3. Lĩnh vực xã hội . 37
2.2.4. Tình hình dân số lao động . 38
2.2.5. Nhận xét chung về thực trạng phát triển kinh tế xã hội 40

Chương 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ ĐỜI SỐNG
KINH TẾ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN . 41

3.1. Thực trạng kinh tế xã hội của các hộ nghiên cứu 41
3.1.1. Thực trạng nghèo đói của các hộ điều tra . 41
3.1.2. Nguồn lực của các hộ 42
3.1.2.1. Đất đai 42
3.1.2.2. Rừng . 45
3.1.2.3. Nguồn nước 49
3.1.2.4. Nguồn lực con người 50
3.1.2.5. Vốn . 54
3.1.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất của các hộ . 59
3.1.3.1. Hệ thống cây trồng, vật nuôi . 60
3.1.3.2. Doanh thu từ sản xuất nông lâm nghiệp của các hộ 63
3.1.3.3 Chi phí cho sản xuất nông, lâm nghiệp của các hộ 65
3.1.3.4. Thu nhập từ sản xuất . 65
3.2. Quan hệ giữa nguồn lực và thu nhập của hộ 67
3.2.1. Mô tả mối quan hệ . 67
3.2.2. Kết quả phân tích . 68
3.3. Các giải pháp đối với các nguồn lực để nâng cao thu nhập và xoá
đói giảm nghèo cho hộ nông dân 70
3.3.1. Các giải pháp chung 70
3.3.1.1. Nâng cao kiến thức cho các hộ gia đình 70
3.3.1.2. Tăng khả năng tiếp cận và kiểm soát các hộ nông dân với các
nguồn lực chủ yếu bao gồm đất đai, rừng, tín dụng, nguồn nước . 71
3.3.1.3. Tăng cường kiến thức về khoa học kỹ thuật và đội ngũ cán bộ
kỹ thuật nông nghiệp . 72
3.3.2. Các giải pháp cụ thể cho hộ nông dân 72
3.3.2.1. Hỗ trợ vốn cho sản xuất . 72
3.3.2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng . 74
3.3.2.3. Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp và nghề phụ . 76
3.3.3. Kết hợp sử dụng hợp lý các nguồn lực của hộ đặc biệt là nguồn
lực tự nhiên. 76
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
PHỤ LỤC . 87
[charge=450]http://up.4share.vn/f/46777f7274747e7e/LV_07_KT_NN_TTTX.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Nguồn lực và vấn đề nghèo đói của hộ nông dân huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nguồn lực và vấn đề nghèo đói của hộ nông dân huyện võ nhai tỉnh thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.