Chương I: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên việc làm cho người lao động
1.2. Việc làm và các vấn đề liên quan đến việc làm
1.1.1. Sự cần thiết phải tạo việc làm cho người lao động
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc làm của người lao động nông thôn
1.1.3. Cơ sở thực tiễn cho vấn đề tạo việc làm
1.1.4. Phương pháp nghiên cứu về việc làm cho người lao động
1.2.1. Chọn địa điểm nghiên cứu
1.2.2. Các phương pháp nghiên cứu
Chương II: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 29
2.1. Đặc điểm chung của thành phố Thái Nguyên
2.2. Điều kiện tự nhiên của thành phố Thái Nguyên
2.3 Điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên
2.1.1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn về việc làm của người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
2.1.2. Thực trạng việc làm của người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
2.1.3. Thực trạng việc làm của người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
2.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế của người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
2.2.2. Đánh giá thực trạng việc làm của người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên
2.3.1. Đánh giá chung
2.3.2. Những mặt đạt được
2.3.3. Những mặt hạn chế
2.3.4. Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc làm của người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
Chương III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 89
3.1. Các quan điểm cơ bản về vấn đề tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
3.2. Những căn cứ, định hướng và mục tiêu chủ yếu để tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới
3.3. Những căn cứ chủ yếu để tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới
3.2.1. Định hướng chủ yếu tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới
3.2.2. Mục tiêu tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới
3.2.3. Một số giải pháp nhằm tạo tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới
3.3.1 Phát triển kinh tế nông thôn gắn với giải quyết việc làm cho người lao động ở thành phố Thái Nguyên
3.3.2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý, hiệu quả nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
3.3.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên nhằm sử dụng hợp lý và hiệu quả
3.3.4. Thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về việc làm
3.3.5. Tăng cường xuất khẩu lao động
3.3.6. Hoạt động gián tiếp và trực tiếp tạo việc làm cho người lao động nông thôn ở thành phố Thái Nguyên
3.3.7 Thực hiện tốt chính sách phát triển nguồn nhân lực
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 117
1. Kết luận 117
2. Kiến nghị 119
[charge=450]http://up.4share.vn/f/4879717c7a7a717d/LV_07_KT_NN_NTL.pdf.file[/charge]

Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố thái nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn thành phố thái nguyên sẽ giúp ích cho bạn.