Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩ


  MỤC LỤC
  261262224" MỞ ĐẦU 1
  261262225" PHẦN 1: 261262226" NHỮNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
  261262227" 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 3
  261262228" 1.2. CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 4
  261262229" 1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 8
  261262230" 1.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 8
  261262231" 1.3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 11
  261262232" 1.4. ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 11
  261262233" 1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí, phân loại chi phí sản xuất và phương pháp kế toán chi phí sản xuất. 12
  261262234" 1.4.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành. 14
  261262235" 1.5. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 17
  261262236" 1.5.1. Khái quát chung về bộ máy kế toán. 17
  261262237" 1.5.2. Đặc điểm về bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 22
  261262238" 1.5.3. Đặc điểm về sổ sách, phương pháp ghi sổ và cơ cấu sổ của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 23
  261262256" PHẦN 2: 261262257" THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH 27
  261262259" 2.1. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 27
  261262260" 2.1.1. Hạch toán chi phí sản xuất 27
  261262261" 2.2.1. Xác định sản phẩm dở dang. 63
  261262262" 2.2.2. Tính giá thành sản phẩm. 63
  261262263" PHẦN 3: 261262264" HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH 66
  261262265" 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 66
  261262266" 3.1.1. Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty. 67
  261262267" 3.1.2. Những mặt còn tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty. 70
  261262268" 3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁI MINH. 73
  261262269" 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 73
  261262270" 3.2.1. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện. 74
  261262342" KẾT LUẬN 81
  261262343" DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82


  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  261263321" SƠ ĐỒ 1-1: 261263322" BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY THÁI MINH 7
  261263323" SƠ ĐỒ 1-2: 261263324" QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MÌ ĂN LIỀN 10
  261263325" SƠ ĐỒ 1-3: 261263326" TỔ CHỨC QUẢN LÝ VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 11
  261263329" SƠ ĐỒ 1-4: 261263330" BỘ MÁY KẾ TOÁN Ở CÔNG TY THÁI MINH 18
  261263332" SƠ ĐỒ 1-6: 261263333" HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
  261263341" SƠ ĐỒ 2-2: 261263342" QUY TRÌNH XUẤT NGUYÊN VẬT LIỆU CHO SẢN XUẤT. 32  DANH MỤC BẢNG BIỂU​ ​ ​ 261263327" BẢNG 1-1: 261263328" DANH MỤC MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 15
  BẢNG 1-2:BẢNG QUY CÁCH TRỌNG LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY.16
  261263337" BẢNG 2-1: 261263338" ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT TƯ SẢN XUẤT. 29
  261263358" BẢNG 2-2: 261263359" ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY 41
  261263383" BẢNG 2-3: 261263384" BẢNG KÊ KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM HOÀN THÀNH 60

  261263339" BIỂU SỐ 01: 261263340" PHIẾU NHẬP KHO 31
  261263343" BIỂU SỐ 02: 261263344" PHIẾU CHI TIẾT LĨNH VẬT TƯ 32
  261263345" BIỂU SỐ O3: 261263346" PHIẾU XUẤT KHO VẬT TƯ 33
  261263347" BIỂU SỐ 04: 261263348" SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 34
  261263349" BIỂU SỐ 05: 261263350" CHỨNG TỪ GHI SỔ 35
  261263351" BIỂU SỐ 06: 261263352" SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 36
  261263353" BIỂU SỐ 07: 261263354" SỔ CÁI TÀI KHOẢN 37
  261263356" BIỂU SỐ 08: PHIẾU KẾ TOÁN 39
  261263360" BIỂU SỐ 09: 261263361" BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG - PX MÌ 43
  261263362" BIỂU SỐ 10: 261263363" BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - PX MÌ 44
  261263364" BIỂU SỐ 11: 261263365" SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 45
  261263366" BIỂU SỐ 12: 261263367" SỔ CÁI TÀI KHOẢN 46
  261263368" BIỂU SỐ 13: PHIẾU KẾ TOÁN . 48
  261263370" BIỂU SỐ 14: 261263371" BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG 51
  261263372" BIỂU SỐ 15: 261263373" BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 53
  261263374" BIỂU SỐ 16261263375" : PHIẾU KẾ TOÁN 54
  261263376" BIỂU SỐ 17: 261263377" SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 55
  261263378" BIỂU SỐ 18: 261263379" SỔ CÁI TÀI KHOẢN 56
  261263380" BIỂU SỐ 19: PHIẾU KẾ TOÁN 58
  261263381" BIỂU SỐ 20: 261263382" SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 59
  261263385" BIỂU SỐ 21: 261263386" CHỨNG TỪ GHI SỔ 61
  261263387" BIỂU SỐ 22: 261263388" SỔ CÁI TÀI KHOẢN 62
  261263391" BIỂU SỐ 23: 261263392" TỔNG HỢP PHÁT SINH THEO SẢN PHẨM . 64
  261263393" BIỂU SỐ 24:261263394" TỔNG HỢP PHÁT SINH THEO SẢN PHẨM . 67
  BIỂU SỐ 25: PHIẾU LĨNH VẬT TƯ HẠN MỨC 76
  261263395" BIỂU SỐ 26: 261263396" PHIẾU XUẤT KHO 77
  BIỂU SỐ 27: THẺ GIÁ THÀNH CHI TIẾT 79
  261263397" BIỂU SỐ 28: 261263398" THẺ TỔNG HỢP GIÁ THÀNH SẢN PHẨM . 80


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status