Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt


  Muc lục​ Danh mục các bảng biểu . 3
  Lời mở đầu 4

  Chương 1: Tổng quan về hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán 6
  1.1. Các hoạt động của công ty chứng khoán . 6
  1.1.1. Khái niệm công ty chứng khoán 6
  1.1.1.1. Lịch sử hình thành các công ty chứng khoán . 6
  1.1.1.2. Mô hình tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán 7
  1.1.1.3. Các loại hình tổ chức của công ty chứng khoán . 7
  1.1.2. Các hoạt động chủ yếu của công ty chứng khoán 8
  1.1.2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán 8
  1.1.2.2. Hoạt động tự doanh . 9
  1.1.2.3. Hoạt động bảo lãnh phát hành . 10
  1.1.2.4. Hoạt động tư vấn . 10
  1.1.2.5. Hoạt động lưu ký . 11
  1.1.2.6. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư 11
  1.1.2.7. Hoạt động khác 11
  1.2. Khái niệm về giao dịch kì hạn 12
  1.2.1. Các quan điểm về giao dịch kì hạn 12
  1.2.2. Hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán . 14
  1.2.2.1. Giới thiệu về trái phiếu 13
  1.2.2.2. Giao dịch kì hạn trái phiếu 15
  1.2.3. Vai trò của hoạt động giao dịch kì hạn chứng khoán 16
  1.2.3.1. Đối với thị trường tài chính 16
  1.2.3.2. Đối với ngân hàng trung ương và chính phủ 17
  1.2.3.3. Đối với các tổ chức tài chính trung gian . 17
  1.2.3.4. Đối với các nhà buôn, nhà đầu tư, nhà quản lý danh mục đầu tư 18
  1.2.4. Giao dịch kì hạn sử dụng hợp đồng mua lại (repos và rerepos) . 19
  1.2.4.1. Hợp đồng mua lại chứng khoán ( hợp đồng repos – rp) 19
  1.2.4.1.1. Khái niệm . 19
  1.2.4.1.2. Đặc điểm của hợp đồng mua lại 20
  1.2.4.1.3. Rủi ro khi thực hiện giao dịch repo 24
  1.2.4.1.4. Các điều khoản liên quan tới hợp đồng repo 26
  1.2.4.1.5. Pháp luật điều chỉnh . 27
  1.2.4.1.6. Thị trường rp 28
  1.2.4.2. Phân loại hợp đồng repo 31
  1.2.4.3. Kinh nghiệm sử dụng hợp đồng repo trái phiếu trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho thị trường việt nam 32
  1.2.4.3.1. Lịch sử hình thành . 32
  1.2.4.3.2. Sự tăng trưởng của thị trường repo và kinh nghiệm sử dụng hợp đồng repo ở một số thị trường quốc tế 33
  1.2.4.3.3. Bài học kinh nghiệm cho thị trường việt nam . 40
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán . 41
  1.3.1. Các nhân tố khách quan . 41
  1.3.1.1. Các nhân tố vĩ mô 41
  1.3.1.2. Môi trường vi mô . 43
  1.3.2. Các nhân tố thuộc về nội tại công ty chứng khoán . 44

  Chương 2: Thực trạng hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam . 46
  2.1. Giới thiệu chung về công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam . 46
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 46
  2.1.2. Các dịch vụ chính của ibs và kết quả đạt được trong năm 2005 . 48
  2.1.2.1. Dịch vụ môi giới chứng khoán 48
  2.1.2.2. Dịch vụ tự doanh chứng khoán 49
  2.1.2.3. Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư . 51
  2.1.2.4. Dịch vụ đại lý và bảo lãnh phát hành 52
  2.1.2.5. Dịch vụ phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán 53
  2.1.2.6. Dịch vụ lưu ký . 53
  2.1.2.7. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp 53
  2.1.2.8. Dịch vụ trung gian bán đấu giá cổ phần 55
  2.1.2.9. Các dịch vụ hỗ trợ khác 56
  2.1.3. Đánh giá kết quả hoạt động và môi trường kinh doanh . 56
  2.1.3.1. Đánh giá swot về công ty chứng khoán công thương 56
  2.1.3.2. Đánh giá hoạt động của toàn công ty . 58
  2.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng 60
  2.2. Hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam 61
  2.2.1. Hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành 61
  2.2.2. Hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam . 63
  2.2.2.1. Hoạt động repo trái phiếu tại thị trường việt nam 63
  2.2.2.2. Hoạt động repo trái phiếu của công ty chứng khoán công thương . 64
  2.2.2.2.1. Quy trình giao dịch kì hạn trái phiếu . 65
  2.2.2.2.2. Các khách hàng trong hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu . 68
  2.2.2.2.3. Phương thức tiến hành giao dịch . 69
  2.2.2.2.4. Kết quả hoạt động repo trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam . 71
  2.2.3. Đánh giá về hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam 73
  2.2.3.1. Đánh giá chung 73
  2.2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân . 74
  2.2.3.2.1. Hạn chế về mặt thị trường . 74
  2.2.3.2.2. Hạn chế về mặt pháp lý . 75
  2.2.3.2.3. Hạn chế về cơ sở vật chất – nguồn vốn – nguồn nhân lực 76
  Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam . 78
  3.1. Định hướng của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam cho tới năm 2010 78
  3.2. Các giải pháp phát triển hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương việt nam . 79
  3.2.1. Giải pháp chung cho toàn công ty . 79
  3.2.2. Nâng cấp cơ sở vật chất – kĩ thuật 80
  3.2.3. Hoàn thiện quy trình giao dich, tăng cường áp dụng các kĩ thuật trong giao dịch kì hạn trái phiếu 80
  3.2.4. Tìm kiếm nguồn vốn cho các giao dịch repo . 83
  3.2.5. Tìm kiếm và phát triển nguồn nhân lực 84
  3.2.6. Phát triển các sản phẩm giao dịch kì hạn mới 85
  3.3. Một số kiến nghị với các cơ quan quản lý . 86
  3.3.1. Hoàn thiện cơ cấu thị trường chứng khoán . 86
  3.3.2. Hoàn thiện pháp luật cho các giao dịch kì hạn . 87
  Kết luận . 88
  Phụ lục . 89

  Tài liệu tham khảo
  Danh mục các bảng biểu, đồ thị

  Bảng 1.1. Giải trình về tính toán lợi nhuận trong giao dịch repo mở 22
  Bảng 1.2. Quy định về mức giá để tính biên độ dao động giá trong các hợp đồng repo. 23
  Bảng 1.3. Quy mô của các khoản vay và thị trường repo các chứng khoán chính phủ. 34
  Đồ thị 1.1. So sánh 3 thị trường repo mỹ, anh, nhật bản 35
  Bảng 2.1. Sết quả hoạt động môi giới năm 2005 48
  Bảng 2.2. Kết quả tự doanh cổ phiếu 49
  Bảng 2.3. Kết quả giao dịch kì hạn(repo) và mua bán trái phiếu 50
  Bảng 2.4. Cơ cấu sản phẩm besfitinvestment 51
  Bảng 2.5. Kết quả hoạt động bảo lãnh phát hành năm 2005 52
  Bảng 2.6. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh 58
  Bảng 2.7. Kết quả kinh doanh trái phiếu năm 2004, 2005 71
  Bảng 2.8. So sánh hoạt động repo trái phiếu với các hoạt động khác 72
  Bảng 2.9. So sánh hoạt động repo trái phiếu với công ty chứng khoán ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông việt nam năm 2005 73
  Đồ thị 2.1. Biến động lợi nhuận qua 5 năm 68
  Đồ thị 2.2. So sánh lợi nhuận từ các hoạt động của công ty chứng khoán công thương 72


  Xem Thêm: Phát triển hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển hoạt động giao dịch kì hạn trái phiếu của công ty chứng khoán ngân hàng công thương Việt sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status