Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP sản xuất Vật liệu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP sản xuất Vật liệu


  MỤC LỤC

  Trang

  DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT 1

  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2

  LỜI MỞ ĐẦU 3

  PHẦN I:LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

  I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5

  1. Một số khái niệm và vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp 5

  1.1 Một số khái niệm 5

  1.2 Vai trò của tiêu thụ sản phẩm 5

  2. Phương pháp xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ 6

  3. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm 10

  II - KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 11

  1. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 11

  1.1 Nhiệm vụ hạch toán 11

  1.2 Chứng từ sử dụng 11

  1.3 Các phương pháp hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 12

  2 Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 13

  2.1 Tài khoản sử dụng 13

  2.2 Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên (KTTX) 13

  2.3 Kế toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ(KKĐK) 19

  3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 20

  3.1 Hạch toán chiết khấu thương mại 20

  3.2 Hạch toán hàng bán bị trả lại 21

  3.3 Hạch toán giảm giá hàng bán 21

  3.4 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp 22

  3.4.1 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 22

  3.4.2 Thuế xuất khẩu 23

  3.4.3 Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp 23

  III – KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 24

  1. Khái niệm về kết quả tiêu thụ và phương pháp xác định kết quả tiêu thụ 24

  2. Hạch toán chi phí bán hàng 25

  3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 26

  4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 28

  IV.TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ 30

  1. Nhiệm vụ tổ chức hạch toán quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 30

  2.Các hình thức sổ kế toán 30

  2.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 30

  2.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 31

  2.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 32

  2.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 33

  IV – ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 35

  1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán tiêu thụ sản phẩm 35

  2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán tiêu thụ sản phẩm 36

  3. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại 1 số nước trên thế giới 37

  3.1 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Mỹ 37

  3.2 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Pháp 37

  PHẦN II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 40

  I - GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 40

  1. Những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu XD Lý Nhân 40

  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty : 40

  1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty : 42

  1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng quản lý của các phòng ban trong Công ty 43

  1.4 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty: 46

  2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Lý Nhân 47

  2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 47

  2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại công ty 50

  2.4. Đặc điểm tổ chức hệ thống báo cáo 53

  II - THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 53

  1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty 53

  2. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm tại Công ty : 54

  3. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ 55

  3.1 Hạch toán doanh thu tiêu thụ 55

  3.2 Hạch toán thanh toán với khách hàng 65

  3.3 Kế toán giá vốn thành phẩm tiêu thụ 71

  3.4 Kế toán thuế GTGT 73

  3.5 Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu : 76

  3.6 Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN và xác định kết quả tiêu thụ 80

  3.6.1Hạch toán chi phí bán hàng 80

  3.6.2 Hạch toán chi phí QLDN 82

  3.7 Kế toán xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm : 85

  PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 87

  I ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN 87

  1. Những ưu điểm : 87

  1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý 87

  1.2 Về tổ chức bộ máy kế toán 88

  1.3 Về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 89

  2. Những tồn tại 90

  II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY 92

  1. Kiến nghị đề xuất với Công ty : 92

  1.1 Về khoản phải thu khách hàng 92

  1.2 Về hạch toán doanh thu tiêu thụ : 95

  1.3 Về xác định kết quả tiêu thụ : 96

  1.4. Đa dạng hoá phương thức bán hàng 97

  1.5. Về công tác kế toán: 98

  2. Ý kiến hoàn thiện chế độ kế toán về kế toán bán hàng và xác định kết quả 98

  KẾT LUẬN 100

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP sản xuất Vật liệu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty CP sản xuất Vật liệu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status