Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty đầu tư thươn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty đầu tư thươn


  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  28966266" Sơ đồ 1.1. Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý
  28966276" Sơ đồ 1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
  28966286" Sơ đồ 1.3. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán
  28966288" Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán kế toán vốn bằng tiền
  28966289" Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán hàng tồn kho
  28966290" Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ
  28966291" Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương
  28966292" Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  28966293" Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  28966294" Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán kế toán nợ phải trả
  28966305" Sơ đồ 2.1. Hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song
  28966306" Biểu 2.1. Mẫu phiếu nhập kho
  28966307" Biểu 2.2. Mẫu phiếu nhập kho
  28966308" Biểu 2.3. Mẫu thẻ kho
  28966309" Biểu 2.4. Mẫu sổ chi tiết hàng hóa
  28966310" Biểu 2.5. Mẫu bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn
  28966313" Biểu 2.6. Mẫu sổ chi tiết tài khoản đối ứng TK 156
  28966314" Biểu 2.7. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 156
  28966315" Biểu 2.8. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 632
  28966316" Biểu 2.9. Mẫu Sổ Cái TK 156
  28966317" Biểu 2.10. Mẫu Sổ Cái TK 632
  28966319" Biểu 2.11. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 511
  28966320" Biểu 2.12. Mẫu Sổ Cái TK 511
  28966322" Biểu 2.13. Mẫu bảng kê số 11
  28966323" Biểu 2.14. Mẫu Nhật ký chứng từ số 10 ghi Có TK 131
  28966324" Biểu 2.15. Mẫu Sổ cái TK 131
  28966327" Biểu 2.16. Mẫu sổ chi tiết thuế GTGT đầu ra
  28966328" Biểu 2.17. Mẫu Sổ cái TK 3331
  28966332" Biểu 2.18. Mẫu bảng kê số 5 (TK 641)
  28966333" Biểu 2.19. Mẫu sổ cái TK 641
  28966335" Biểu 2.20. Mẫu bảng kê số 5 (TK 642)
  28966336" Biểu 2.21. Mẫu sổ cái TK 642
  28966338" Biểu 2.22. Mẫu sổ cái TK 911
  28966270" Bảng 1.1. Kết quả kinh doanh của Xí nghiệp năm 2006 – 2007
  28966272" Bảng 1.2. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2008 – 2010
  28966340" Bảng 2.1. Kết quả tiêu hàng hóa của Xí nghiệp năm 2006 – 2007
  28966349" Biểu 3.1. Mẫu Nhật ký chứng từ số 8
  28966350" Biểu 3.2. Mẫu báo cáo kế toán Quản trị  MỤC LỤC

  Trang​
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  28966354" LỜI MỞ ĐẦU 1
  28966355" Phần 1:TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VÀ VẬN TẢI3
  28966356" 1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.3
  28966357" 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp.3
  28966358" 1.1.2. Nhiệm vụ kinh doanh và quy mô vốn.4
  28966359" 1.2. Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.5
  28966360" 1.2.1.Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp. 5
  28966365" 1.2.2.Hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 10
  28966366" 1.2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm.11
  28966368" 1.2.4.Xu hướng phát triển của Xí nghiệp trong thời gian tới.12
  28966370" 1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp. 14
  28966371" 1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán tại Xí nghiệp. 14
  28966381" 1.3.2. Hình thức kế toán và đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Xí nghiệp16
  28966384" 1.3.3.Đặc điểm phần hành kế toán chủ yếu của Xí nghiệp. 19
  28966392" Phần 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI XÍ NGHIỆP 28966393" VẬT TƯ VÀ VẬN TÀI26
  28966394" 2.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 26
  28966395" 2.1.1. Đặc điểm hàng hóa tiêu thụ. 26
  28966396" 2.1.2. Thị trường tiêu thụ. 27
  28966397" 2.1.3. Phương thức tiêu thụ hàng hóa. 27
  28966398" 2.1.4. Phương thức thanh toán. 28
  28966399" 2.2. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa. 28
  28966400" 2.2.1. Phương pháp xác định giá hàng hóa tiêu thụ. 28
  28966401" 2.2.2. Hạch toán chi tiết tiêu thụ hàng hóa. 29
  28966408" 2.2.3. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa. 37
  28966409" 2.2.3.1. Hạch toán giá vốn hàng bán. 37
  28966415" 2.2.3.2. Hạch toán doanh thu tiêu thụ. 43
  28966418" 2.2.3.3. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng. 47
  28966422" 2.2.3.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 51
  28966423" 2.2.3.5. Hạch toán thuế GTGT. 52
  28966426" 2.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hóa. 54
  28966427" 2.3.1. Phương pháp xác định kết quả tiêu thụ. 54
  28966428" 2.3.2. Hạch toán chi phí bán hàng. 55
  28966431" 2.3.3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 57
  28966434" 2.3.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ. 60
  28966436" 2.4. Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 62
  28966438" Phần 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI63
  28966439" 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 63
  28966440" 3.1.1. Những ưu điểm đạt được. 63
  28966441" 3.1.2. Những hạn chế tồn tại65
  28966442" 3.2. Sự cần thiết và các nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 66
  28966443" 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 66
  28966444" 3.3.2. Các nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 67
  28966445" 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 68
  28966448" 3.4. Các biện pháp tăng cường công tác tiêu thụ hàng hóa làm tăng lợi nhuận tiêu thụ hàng hóa tại Xí nghiệp. 72
  28966449" KẾT LUẬN 78
  28966450" DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty đầu tư thươn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Chi nhánh Công ty đầu tư thươn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status