Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Gia

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Gia


  TÓM TẮT

  Kế toán là một trong những bộ phận không thể thiếu, không những giúp doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh của từng thời kỳ hoạt động, mà còn giúp tính toán để cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết. Đồng thời, giúp cho nhà đầu tư, công chúng những người quan tâm đến doanh nghiệp biết được hiểu quả của doanh nghiệp bằng các báo cáo tài chính.
  Đề tài nghiên cứu “KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC (AFIEX) sử dụng cơ sở lý thuyết về kế toán xác định kết quả kinh doanh và thu thập số liệu chủ yếu từ sổ sách kế toán của Xí nghiệp. Sau đó sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp để xử lý.
  Qua kết quả phân tích cho thấy Xí nghiệp sử dụng nhiều các TK chi tiết phục vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh là phù hợp với tình hình chung của Xí nghiệp và cả Công ty, Xí nghiệp sử dụng chương trình kế toán Foxpro tuy còn nhiều hạn chế nhưng đã có những đóng góp không nhỏ cho Xí nghiệp trong việc xác định kết quả kinh doanh trong những năm qua. Thường xuyên cập nhật “Chế độ kế toán Việt Nam” đúng theo quy định của Bộ Tài Chính. Luôn tuân thủ một cách triệt để các quy định và chuẩn mực kế toán.
  Khi tiến hành nghiên cứu tôi bắt đầu trình bày về cơ sở chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi, phương pháp và ý nghĩa nghiên cứu. Trình bày cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Giới thiệu về lịch sử hình thành Công ty cũng như Xí nghiệp. Trên cơ sở những nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn thấy được những điểm khác biệt trong việc hạch toán kế toán tại một đơn vị thực tế với lý thuyết đã học, đồng thời thấy được những ưu khuyết điểm trong công tác kế toán của Xí nghiệp, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục để công tác kế toán tại Xí nghiệp được hoàn thiện hơn.
  GIẢI THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Từ viết tắt Giải thích
  BHXH: Bảo hiểm xã hội
  BHYT: Bảo hiểm y tế
  CB – CNV: Cán bộ công nhân viên
  CCDC: Công cụ dụng cụ
  CPBH: Chi phí bán hàng
  DV: Dịch vụ
  ĐBSCL: Đồng bằng song cữu long
  GTGT: Giá trị gia tăng
  GVHB: Giá vốn hàng bán
  KPCĐ: Kinh phí công đoàn
  KQKD: Kết quả kinh doanh
  QLDN: Quản lý doanh nghiệp
  SXKD: Sản xuất kinh doanh.
  TK: Tài khoản
  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
  TSCĐ: Tài sản cố định
  TTĐB: Tiêu thụ đặc biệt
  XK: Xuất khẩu
  XNK: Xuất nhập khẩu
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phạm vi nghiên cứu .1
  1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN .3
  2.1. Kế toán bán hàng .3
  2.1.1. Khái niệm 3
  2.1.2. Các hình thức tiêu thụ 3
  2.1.2.1. Bán hàng trong nước .3
  2.1.2.2. Xuất khẩu hàng hóa .4
  2.2. Kế toán các khoản doanh thu, thu nhập 5
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng .5
  2.2.2. Tài khoản sử dụng 6
  2.2.2.1. Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 6
  2.2.2.2. Tài khoản 512 “Doanh thu bán hàng nội bộ” 9
  2.2.2.3. Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” .10
  2.2.2.4. Tài khoản 711 “Thu nhập khác” 11
  2.3. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 11
  2.3.1. Tài khoản 521 “Chiết khấu thương mại” .11
  2.3.2. Tài khoản 531 “Hàng bán bị trả lại” 12
  2.3.3. Tài khoản 532 “Giảm giá hàng bán” 12
  2.4. Kế toán các khoản mục chi phí .13
  2.4.1. Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán” 13
  2.4.2. Tài khoản 641 “Kế toán Chi phí bán hàng” 13
  2.4.3. Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 14
  2.4.4. Tài khoản 635 “Chi phí tài chính” 15
  2.4.5. Tài khoản 811 “Chi phí khác” .16
  2.4.6. Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” .17
  2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: .18
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY AFIEX .20
  3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH .20
  3.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 21
  3.2.1. Ban Giám Đốc .21
  3.2.2. Khối quản lý nghiệp vụ 21
  3.2.3. Khối sản xuất: .21
  3.2.3.1. Xí nghiệp đông lạnh thủy sản (seafood industry) 21
  3.2.3.2. Xí nghiệp thức ăn chăn nuôi thủy sản (aquafeed & livestock feed enterprise) .22
  3.2.3.3. Xí nghiệp xuất khẩu lương thực (food export enterprise) .22
  3.2.3.4. Xí nghiệp dịch vụ chăn nuôi (animal breeding service enterprise) .22
  3.2.3.5. Các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, cá .23
  3.2.3.6. Xí nghiệp xây dựng & chế biến lâm sản (construction and forestry processing enterprise) .23
  3.2.4. Khối lưu thông: .23
  3.2.5. Cơ cấu tổ chức và nhân sự .24
  3.3. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 25
  3.3.1. Chức năng .25
  3.3.2. Nhiệm vụ .25
  3.3.3. Quyền hạn .25
  3.3.4. Mục tiêu hoạt động .25
  3.4. GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX 26
  3.4.1. Sự ra đời và phát triển của Xí nghiệp 26
  3.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Xí nghiệp 26
  3.4.2.1. Cơ cấu tổ chức: 26
  3.4.2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của các bộ phận 26
  3.4.3. Quy trình chế biến gạo tại Xí nghiệp: .27
  3.4.4. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp xuất khẩu lương thực AFIEX .28
  3.4.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp 28
  3.4.4.2. Chứng từ và hệ thống báo cáo tài chính của Xí nghiêp .29
  3.4.4.3. Các chính sách áp dụng tại Xí nghiệp .29
  3.4.4.4. Phương tiện thực hiện công tác kế toán 30
  3.4.4.5. Hình thức kế toán áp dụng tại Xí nghiệp .30
  3.5.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2008 35
  3.5.2. Thuận lợi .36
  3.5.3. Khó khăn .36
  3.5.4. Phương hướng phát triển 37
  CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC AFIEX .38
  4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 38
  4.1.1. Đặc điểm kinh doanh xuất khẩu hàng hoá tại Xí nghiệp .38
  4.1.2. Các phương thức bán hàng và thanh toán .38
  4.1.3. Doanh thu xuất khẩu 38
  4.1.3.1. Doanh thu bán hàng hóa xuất khẩu .38
  4.1.3.2. Doanh thu bán thành phẩm xuất khẩu .39
  4.1.4. Doanh thu nội địa .41
  4.1.4.1. Doanh thu bán hàng nội địa .41
  4.1.4.2. Doanh thu bán thành phẩm nội địa 42
  4.1.5. Doanh thu cung cấp dịch vụ 43
  4.1.6. Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 44
  4.2. Doanh thu nội bộ .46
  4.2.1. Doanh thu bán hàng nội bộ .46
  4.2.2. Doanh thu bán thành phẩm nội bộ .46
  4.3. Doanh thu tài chính .49
  4.3.1. Thu nhập tài chính .49
  4.3.2. Thu nhập tài chính khác 50
  4.4.Thu nhập khác 51
  4.5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 52
  4.6. Kế toán các khoản mục chi phí .52
  4.6.1. Kế toán giá vốn hàng bán 52
  4.6.2. Chi phí tài chính .54
  4.6.3. Kế toán chi phí bán hàng .56
  4.6.3.1. Chi phí nhân viên 56
  4.6.3.2. Chi phí vật liệu bao bì .57
  4.6.3.3. Chi phí dụng cụ, đồ dùng 59
  4.6.3.4. Chi phí khấu hao TSCĐ 59
  4.6.3.5. Chi phí dịch vụ mua ngoài 60
  4.6.3.6. Chi phí bằng tiền khác .62
  4.6.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: .65
  4.6.5. Kế toán chi phí khác: .65
  4.6.6. Kế toán chí phí thuế thu nhập doanh nghiệp .66
  4.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 66
  CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 69
  5.1. Nhận xét 69
  5.1.1. Tình hình chung của Xí nghiệp .69
  5.1.2. Công tác kế toán .69
  5.1.2.1. Về bộ máy kế toán .69
  5.1.2.2. Chế độ kế toán áp dụng .69
  5.1.2.3. Hình thức kế toán và sổ sách kế toán của Xí nghiệp .69
  5.1.2.4. Phương tiện kế toán xí nghiệp .69
  5.1.3. Kế tóan bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .70
  5.2. Kiến nghị 70
  5.2.1. Công tác kê toán .70
  5.2.2. Kế tóan bán hàng và xác định kết quả kinh doanh .71
  5.2.3. Kiến nghị khác 71
  KẾT LUẬN .73


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Gia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Gia sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status