Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xuất khẩu lương thực trực thuộc công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xuất khẩu lương thực trực thuộc công ty


  MỤC LỤC

  Trang
  Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .1
  4. Phương pháp nghiên cứu .1
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn .2
  Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN .3
  1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
  1.1 Chi phí sản xuất 3
  1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất .3
  1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 6
  1.2 Giá thành sản phẩm 6
  1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm .6
  1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm .6
  1.2.3 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 6
  1.2.4 Kỳ tính giá thành sản phẩm 7
  2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
  2.1 Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .7
  2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7
  2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 7
  2.2.1.1 Khái niệm .7
  2.2.1.2 Chứng từ sử dụng .7
  2.2.1.3 Tài khoản sử dụng 7
  2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 8
  2.2.2.1 Khái niệm .8
  2.2.2.2 Chứng từ sử dụng .8
  2.2.2.3 Tài khoản sử dụng 8
  2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .9
  2.2.3.1 Khái niệm .9
  2.2.3.2 Chứng từ sử dụng .9
  2.2.3.3 Tài khoản sử dụng 10
  2.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .11
  2.3.1 Khái niệm .11
  2.3.2 Tài khoản sử dụng 11
  3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .12
  3.1 Khái niệm .12
  3.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .12
  3.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính (CP NVLTT) .13
  3.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương .13
  3.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức (kế hoạch) .13
  4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 14
  4.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp giản đơn .14
  4.1.1 Trường hợp phân xưởng chỉ sản xuất ra một loại sản phẩm 14
  4.1.2 Trường hợp phân xưởng sản xuất ra nhiều loại sản phẩm .14
  4.1.3 Trường hợp phân xưởng sản xuất đồng thời cả sản phẩm chính và sản phẩm phụ .15
  4.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số 15
  4.3 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ 16
  4.4 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp phân bước 17
  4.4.1 Phương pháp kết chuyển tuần tự 17
  4.4.2 Phương pháp kết chuyển song song .18
  4.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp đơn đặt hàng 19
  5. Phân tích biến động chi phí .19
  5.1 Khái niệm .19
  5.2 Định mức chi phí 19
  5.2.1 Khái niệm .19
  5.2.2 Phân loại .20
  5.3 Mô hình chung .20
  5.4 Phân tích biến động chi phí NVLTT 21
  5.5 Phân tích biến động chi phí NCTT 21
  5.6 Phân tích biến động chi phí SXC .22
  5.6.1 Phân tích biến động biến phí chi phí SXC .22
  5.6.2 Phân tích biến động định phí chi phí SXC .23
  Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC TRỰC THUỘC CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG – AFIEX .25
  1. Giới thiệu khái quát về công ty AFIEX 25
  1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .25
  1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục tiêu hoạt động 26
  1.2.1 Chức năng 26
  1.2.2 Nhiệm vụ 27
  1.2.3 Quyền hạn 27
  1.2.4 Mục tiêu hoạt động 27
  1.3 Cơ cấu tổ chức .27
  2. Giới thiệu khái quát về Xí Nghiệp Xuất Khẩu Lương Thực .30
  2.1 Sự ra đời và phát triển của Xí Nghiệp 30
  2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp 30
  2.2.1 Chức năng 30
  2.2.2 Nhiệm vụ 30
  2.3 Cơ cấu tổ chức của Xí Nghiệp .31
  2.4 Tổ chức công tác kế toán tại Xí Nghiệp .32
  2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán .32
  2.4.2 Các chính sách kế toán áp dụng tại Xí Nghiệp 33
  2.4.3 Hệ thống tài khoản sử dụng .33
  2.4.4 Hình thức kế toán áp dụng tại Xí Nghiệp 33
  2.4.4.1 Hình thức kế toán .33
  2.4.4.2 Trình tự ghi sổ 34
  2.5 Tình hình hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây .34
  2.5.1 Thuận lợi 35
  2.5.2 Khó khăn 36
  2.5.3 Những mặt còn tồn tại 36
  2.6 Phương hướng phát triển trong năm 2010 .37
  2.6.1 Mục tiêu .37
  2.6.2 Những biện pháp thực hiện 37
  Chương 4 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XUẤT KHẨU LƯƠNG THỰC .38
  1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí giá thành .38
  1.1 Quy trình thu mua gạo nguyên liệu 38
  1.2 Quy trình chế biến gạo thành phẩm .38
  1.3 Những đặc điểm trong công tác kế toán tại Xí nghiệp .39
  1.4 Quy trình kế toán chi phí và tính giá thành 39
  2. Kế toán chi phí sản xuất 39
  2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 39
  2.1.1 Nội dung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .39
  2.1.2 Chứng từ sử dụng .41
  2.1.3 Tài khoản sử dụng 41
  2.1.4 Trình tự luân chuyển chứng từ .41
  2.1.5 Trình tự hạch toán 41
  2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 42
  2.2.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếp .42
  2.2.2 Chứng từ sử dụng .43
  2.2.3 Tài khoản sử dụng 43
  2.2.4 Trình tự luân chuyển chứng từ .43
  2.2.5 Trình tự hạch toán 43
  2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .44
  2.3.1 Nội dung chi phí sản xuất chung 44
  2.3.2 Chứng từ sử dụng .45
  2.3.3 Tài khoản sử dụng 46
  2.3.4 Trình tự luân chuyển chứng từ .46
  2.3.5 Trình tự hạch toán 46
  3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .49
  3.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 49
  3.1.1 Nội dung .49
  3.1.2 Chứng từ sử dụng .49
  3.1.3 Tài khoản sử dụng 50
  3.1.4 Trình tự hạch toán 50
  3.2 Kế toán tính giá thành sản phẩm 51
  3.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 51
  3.2.2 Tính giá thành sản phẩm 51
  4. Phân tích biến động chi phí sản xuất .56
  4.1 Phân tích chung 56
  4.2 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 57
  4.3 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp 58
  4.4 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung .58
  Chương 5 NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN .61
  1. Nhận xét 61
  1.1 Ưu điểm 61
  1.1.1 Ưu dđiểm chung .61
  1.1.2 Công tác kế toán .61
  1.1.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành .62
  1.1.4 Những ưu điểm khác 62
  1.2 Hạn chế 62
  2. Kiến nghị .63
  3. Kết luận .64


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xuất khẩu lương thực trực thuộc công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xuất khẩu lương thực trực thuộc công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status