Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang


  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một trong những khâu quan trọng trong toàn bộ hệ thống kế toán, nếu không hạch toán chính xác và kịp thời, không kiểm soát tốt các yếu tố cấu thành nên chi phí thì sẽ làm cho doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong các quyết định kinh doanh. Do vậy, giá thành là thước đo chính xác, phản ánh đầy đủ kịp thời tất cả các chi phí sản xuất phát sinh trong doanh nghiệp. Thông qua đó giúp cho nhà quản trị đề ra những biện pháp hữu hiệu quản lý tốt chi phí, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thị trường trong thời kỳ hội nhập
  Thấy được tầm quan trọng của vấn đề này nên tôi chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang (ANGIMEX)”. Nội dung khóa luận được trình bày như sau:
  Chương 1: Tổng quan. Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Chương 2: Cơ sở lý luận. Gồm các nội dung liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành như: khái niệm, phân loại, đối tượng hạch toán chi phí và tính gái thành cũng như các phương pháp tính giá thành.
  Chương 3: Giới thiệu khái quát về công ty xuất nhập khẩu An Giang vế các nội dung: lịch sử hình thành, lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm tổ chức sản xuất, những hoạt động kinh doanh gần đây, tổ chức công tác kế toán, những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển của công ty.
  Chương 4: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty. Bao gồm nhưng nội dung chính cần nghiên cứu sau:
  -
  Quy trình sản xuất sản phẩm
  -
  Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  -
  Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  -
  Kế toán chi phí sản xuất chung
  -
  Tính giá thành sản phẩm
  Chương 5: Nhận xét, kiến nghị, kết luận.
  MỤC LỤC
  ------------0O0-----------
  Nội dung Trang
  Chương 1 TỔNG QUAN .1
  1.1 Lý do chọn đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 Phương pháp nghiên cứu .2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu của đề tài .2
  Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM .3
  2.1 Chi phí sản xuất 3
  2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất .3
  2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 3
  2.1.2.1 Phân loại căn cứ theo nội dung kinh tế ban đầu .3
  2.1.2.2 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí 4
  2.1.2.3 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ
  xác định lợi nhuận 4
  2.1.2.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với sản phẩm 4
  2.1.2.5 Phân loại chi phí theo khoản mục .4
  2.1.3 Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình
  hoạt động sản xuất kinh doanh .5
  2.2 Giá thành sản phẩm .5
  2.2.1 Khái niệm .5
  2.2.2 Phân loại giá thành .5
  2.2.2.1 Phân loại theo thời điểm và cơ sở số liệu xác định giá thành .5
  2.2.2.2 Phân loại theo nội dung cấu thành giá thành 6
  2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành 6
  2.3.1 Giống nhau 6
  2.3.2 Khác nhau .6
  2.4 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7
  2.4.1 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành .7
  2.4.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành .7
  2.4.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất .7
  2.4.2.2 Đối tượng tính giá thành .7
  2.4.3 Kỳ tính giá thành 8
  2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành .8
  2.5.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .8
  2.5.1.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổ
  chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 9
  2.5.1.2 Chứng từ và thủ tục kế toán 9
  2.5.1.3 Tài khoản sử dụng và nguyên tắc ghi nhận 9
  2.5.1.4 Sơ đồ tổng hợp tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .10
  2.5.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp .10
  2.5.2.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổ
  chi phí nhân công trực tiếp .10
  2.5.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán .10
  2.5.2.3 Tài khoản sử dụng & nguyên tắc ghi nhận .11
  2.5.2.4 Sơ đồ tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 11
  2.5.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 12
  2.5.3.1 Khái niệm, nguyên tắc tập hợp và phân bổ
  chi phí sản xuất chung 12
  2.5.3.2 Chứng từ và thủ tục kế toán .12
  2.5.3.3 Tài khoản sử dụng & nguyên tắc ghi nhận .12
  2.5.3.4 Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất chung 12
  2.5.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14
  2.5.4.1 Theo phương pháp kê khai thường xuyên 14
  2.5.4.2 Theo phương pháp kiểm kê định kỳ .15
  2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 17
  2.6.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí
  nguyên vật liệu chính (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp) 17
  2.6.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm
  hoàn thành tương đương 17
  2.6.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 18
  2.7 Phương pháp tính giá thành 18
  2.7.1 Phương pháp giản đơn (phương pháp trực tiếp) 18
  2.7.2 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 19
  2.7.3 Phương pháp hệ số .19
  2.7.4 Phương pháp tỷ lệ 20
  Chương 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX) .21
  3.1 Vài nét về công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang ( ANGIMEX) 21
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .21
  3.1.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu .22
  3.1.3 Quyền và nghĩa vụ của công ty 22
  3.1.3.1 Quyền 22
  3.1.3.2 Nghĩa vụ 23
  3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý .24
  3.2.1 Sơ đồ tổ chức của công ty 24
  3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 25
  3.2.2.1 Phòng hành chính pháp lý 25
  3.2.2.2 Phòng nhân sự 25
  3.2.2.3 Phòng phát triển chiến lược .25
  3.2.2.4 Phòng tài chính kế toán 25
  3.2.2.5 Phòng bán hang 26
  3.2.2.6 Phòng điều hành kế hoạch lương thực .26
  3.2.2.7 Chi nhánh lương thực .26
  3.2.2.8 Trung tâm kinh doanh Honda 26
  3.2.2.9 Trung tâm kinh doanh tổng hợp ANGIMEX 26
  3.2.2.10 Trung tâm đào tạo ANGIMEX .26
  3.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty 27
  3.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán .27
  3.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phần kế toán 28
  3.3.3 Chế độ kế toán áp dụng .28
  3.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 30
  3.4.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 2 năm 2007 – 2008 30
  3.4.2 Tình hình tài chính .31
  3.5 Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng kinh doanh 2009 32
  3.5.1 Thuận lợi 32
  3.5.2 Khó khăn 32
  3.5.3 Phương hướng kinh doanh năm 2009 33
  Chương 4 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ANGIMEX 34
  4.1 Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm gạo tại công ty xuất nhập khẩu An Giang 34
  4.1.1 Quy trình thu mua nguyên liệu 34
  4.1.2 Quy trình sản xuất sản phẩm 35
  4.1.3 Tài khoản sử dụng 36
  4.1.4 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành .36
  4.1.5 Kỳ tính giá thành 37
  4.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 37
  4.2.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty 37
  4.2.2 Chứng từ và thủ tục kế toán .37
  4.2.3 Quy trình xuất kho nguyên vật liệu .38
  4.2.4 Tài khoản sử dụng 38
  4.2.5 Sơ đồ tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .46
  4.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 47
  4.3.1 Chứng từ sử dụng .47
  4.3.2 Tài khoản sử dụng 48
  4.3.3 Sơ đồ tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .50
  4.4 Kế toán chi phí sản xuất chung .50
  4.4.1 Chứng từ sử dụng 50
  4.4.2 Tài khoản sử dụng .51
  4.4.3 Chi phí nhân viên phân xưởng 51
  4.4.4 Chi phí vật liệu 52
  4.4.5 Chi phí CCDC 53
  4.4.6 Chi phí khấu hao TSCĐ .54
  4.4.7 Chi phí dịch vụ mua ngoài .54
  4.4.8 Chi phí khác bằng tiền .56
  4.4.9 Sơ đồ tổng hợp chi phí sản xuất chung 57
  4.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá
  sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm 57
  4.5.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 57
  4.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang .58
  4.5.3 Tính giá thành sản phẩm 58
  Chương 5 NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN .63
  5.1 Những mặt đã đạt được, ưu điểm 63
  5.1.1 Về tổ chức bộ máy kế toán 63
  5.1.2 Về hình thức kế toán, chế độ chứng từ, sổ sách .64
  5.1.3 Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 64
  5.2 Hạn chế .64
  5.3 Biện pháp, kiến nghị .65
  5.3.1 Về nguồn nguyên vật liệu và công nghệ thiết bị .65
  5.3.2 Chi phí nhân công trực tiếp .66
  5.3.3 Chi phí sản xuất chung 66
  5.4 Kết luận 66


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạo tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status